Vahinkovakuutus

If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutuskonserni, joka toimii myös kaikissa Baltian maissa. Sampo-konsernin vahinkovakuutuksen emoyhtiö If Skadeförsäkring Holding AB:n pääkonttori on Ruotsissa. Tytäryhtiöidensä ja sivukonttoriensa kautta If tarjoaa vakuutusratkaisuja ja -palveluja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Baltiassa. Ifin toiminnot jakautuvat neljään liiketoiminta-alueeseen: Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat, Suurasiakkaat ja Baltia. Vahinkovakuutus-segmentissä raportoidaan myös Sampo Oyj:n osakkuusyhtiön tanskalaisen vakuutusyhtiö Topdanmarkin tulososuus.

Tulos* Vahinkovakuutus, 2016
Tulos
Vahinkovakuutus, 2016
Milj. € 2016 2015 Muutos, %
Vakuutusmaksutulo, netto 4 292 4 378 -2
Sijoitustoiminnan nettotuotot 173 304 -43
Liiketoiminnan muut tuotot 26 28 -5
Korvauskulut -2 670 -2 894 -8
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos -6 -34 -81
Henkilöstökulut -512 -371 38
Liiketoiminnan muut kulut -472 -477 -1
Rahoituskulut -13 -16 -20
Osuus osakkuusyritysten voitosta/tappioista 65 42 54
Tulos ennen veroja 883 960 -8
Avainluvut 2016 2015 Muutos
Yhdistetty kulusuhde, % 84,4 85,4 -1,0
Riskisuhde, % 62,3 66,6 -4,3
Toimintakulusuhde, % 22,1 18,8** 3,3
Liikekulusuhde, % 16,6 13,0** 3,6
Oman pääoman tuotto, % 25,3 21,5 3,8
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE) 6 180 6 176 4
* Ilman kertaluonteisia eriä yhdistetty kulusuhde vuodelta 2016 olisi ollut 86,1 prosenttia ja vuodelta 2015 86,5 prosenttia.
** Kertaluonteiset erät huomioiden toimintakulusuhteen ja liikekulusuhteen vertailuluvut olisivat olleet 22,3 prosenttia ja 16,6 prosenttia.

Vahinkovakuutussegmentin vuoden 2016 tulos ennen veroja oli 883 miljoonaa euroa (960). Yhdistetty kulusuhde parani 84,4 prosenttiin (85,4) ja riskisuhde 62,3 prosenttiin (66,6). Vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Ruotsin vakuutusyhtiöiden keskusjärjestön suorittaman kuolevuustaulustoja koskeneen tutkimuksen seurauksena liikennevakuutuksen vastuuvelkaa purettiin 72 miljoonaa euroa. Tämä paransi koko vuoden 2016 yhdistettyä kulusuhdetta 1,7 prosenttiyksiköllä. Vertailulukuun sisältyy kaksi kertaluonteista erää: Norjan-toimintojen henkilöstön eläkejärjestelmän muutos ja annuiteettien diskonttaamiseen Suomessa käytettävän koron lasku 2,0 prosentista 1,5 prosenttiin. Näiden yhteenlaskettu vaikutus paransi yhdistettyä kulusuhdetta 1,1 prosenttiyksiköllä.

Aikaisempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin 141 miljoonaa euroa tammi–joulukuussa 2016. Lukuun sisältyy aiempi Ruotsin liikennevakuutuksen vastuuvelan purku. Vuonna 2015 vastuuvelkaa vahvistettiin 61 miljoonalla eurolla, mikä selittyi pääosin Suomessa annuiteettien diskonttaamiseen käytetyn koron alentamisella. Oman pääoman tuotto nousi 25,3 prosenttiin (21,5). Vahinkovakuutuksen käyvän arvon rahasto oli joulukuun 2016 lopussa 484 miljoonaa euroa (391).

Vakuutustekninen tulos nousi 658 miljoonaan euroon (657). Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) parani 15,5 prosenttiin (15,1).

Yhdistetty kulusuhde, % Riskisuhde, %
2016 2015 Muutos 2016 2015 Muutos
Henkilöasiakkaat 83,2 88,1 -4,9 61,1 65,6 -4,5
Yritysasiakkaat 86,3 89,2 -2,9 63,9 66,3 -2,4
Suurasiakkaat 88,6 99,4 -10,8 66,3 77,4 -11,1
Baltia 89,8 85,7 4,1 60,4 55,5 4,9
Ruotsi 83,1 86,8 -3,7 62,5 65,6 -3,1
Norja 84,8 88,0 -3,2 62,0 65,1 -3,1
Suomi 82,4 94,9 -12,5 60,6 72,8 -12,2
Tanska 95,4 90,8 4,6 68,0 64,0 4,0
Yhdistetty kulusuhde, % Riskisuhde, %
2016 2015 Muutos 2016 2015 Muutos
Henkilöasiakkaat 83,2 88,1 -4,9 61,1 65,6 -4,5
Yritysasiakkaat 86,3 89,2 -2,9 63,9 66,3 -2,4
Suurasiakkaat 88,6 99,4 -10,8 66,3 77,4 -11,1
Baltia 89,8 85,7 4,1 60,4 55,5 4,9
Ruotsi 83,1 86,8 -3,7 62,5 65,6 -3,1
Norja 84,8 88,0 -3,2 62,0 65,1 -3,1
Suomi 82,4 94,9 -12,5 60,6 72,8 -12,2
Tanska 95,4 90,8 4,6 68,0 64,0 4,0

Ruotsin liikennevakuutukseen liittyvä vastuuvelan purku vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä paransi koko vuoden 2016 tulosta. Suomen liiketoimintojen vertailulukuja rasitti taas vuoden 2015 toisella neljänneksellä toteutettu diskonttokoron alennus. Suurasiakkaiden suurvahinkokehitys oli 11 miljoonaa euroa odotettua parempi ja Ifin suurvahingoista maksamat korvauskulut olivat kokonaisuudessaan yhteensä 17 miljoonaa euroa odotettua alhaisemmat vuonna 2016.

Ruotsissa annuiteettien diskonttaamiseen käytetty korko laski -0,03 prosenttiin vuoden 2016 lopussa, mikä heikensi koko vuoden tulosta 29 miljoonalla eurolla. Diskonttokorko oli vuoden 2015 lopussa 0,41 prosenttia.  Neljännen vuosineljänneksen tuloksessa vaikutus oli 19 miljoonaa euroa positiivinen. Suomen vastaava korko säilyi muuttumattomana 1,5 prosentissa.

Bruttovakuutusmaksutulo laski 4 458 miljoonaan euroon (4 559) vuonna 2016. Valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen maksutulo oli edellisvuoden tasolla. Maksutulo kasvoi Henkilöasiakkaat-liiketoiminnassa ja supistui Yritys- ja Suurasiakkaissa sekä Baltiassa. Ruotsissa ja Tanskassa maksutulo kasvoi 4 prosenttia, mutta Suomessa ja Norjassa maksutulo supistui.

Toimintakulusuhde oli 22,1 prosenttia (18,8) ja liikekulusuhde 16,6 prosenttia (13,0). Vertailulukuja alentaa Ifin vuoden 2015 toisella vuosineljänneksellä Norjassa toteuttama eläkejärjestelmän kertaluonteinen muutos. Kun jätetään ottamatta huomioon kertaluonteiset erät, vertailuluvut olivat 22,3 prosenttia ja 16,6 prosenttia, mainitussa järjestyksessä.

Sijoitusomaisuuden jakauma If Vahinkovakuutus, 31.12.2016, yhteensä 12,2 miljardia euroa

Ifin sijoitusomaisuuden arvo oli 31.12.2016 yhteensä 12,2 miljardia euroa (11,4). Tästä 79 prosenttia (74) oli sijoitettuna korkoinstrumentteihin, 8 prosenttia (12) rahamarkkinainstrumentteihin ja 13 prosenttia (13) osakkeisiin. Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 173 miljoonaa euroa (304). Sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 2,9 prosenttia (1,5) vuonna 2016. Korkosijoitusten duraatio oli 1,4 vuotta (1,2) ja keskimääräinen maturiteetti 2,8 vuotta (2,6). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) oli joulukuun 2016 lopussa 1,7 prosenttia (1,8).

If Vahinkovakuutus maksoi joulukuussa 2016 Sampo Oyj:lle 5,8 miljardin Ruotsin kruunun (586 miljoonaa euroa) suuruisen osingon. Tämän lisäksi If maksoi Sampo Oyj:lle 2,8 miljardin Ruotsin kruunun (293 miljoonaa euroa) suuruisen ylimääräisen osingon syyskuussa 2016. Ifin vakavaraisuusasemaa on kuvattu Vakavaraisuus-osiossa.

If Skadeförsäkring Holding AB (publ) myi 7.9.2016 kaikki omistamansa tanskalaisen vakuutusyhtiö Topdanmark A/S:n osakkeet Sampo Oyj:lle. Samassa yhteydessä Sampo Oyj teki Topdanmarkin muille osakkeenomistajille pakollisen ostotarjouksen yhtiön kaikista osakkeista. Velvollisuus ostotarjouksen tekemiseen syntyi, kun Sampo Oyj:n omistus yhtiössä ylitti yhden kolmanneksen kaikista osakkeista. Sampo-konsernin segmenttiraportoinnissa Topdanmark-omistus, 45,7 prosenttia äänistä, sisältyy kuitenkin edelleen Vahinkovakuutus-segmenttiin. Topdanmarkin tuloksesta yhdisteltävä osuus vuoden 2016 tuloksesta oli 65 miljoonaa euroa (43). Ifin Topdanmarkin osakkeiden myynnistä saama myyntivoitto eliminoituu Sampo-konsernin raportoinnissa.

Topdanmarkin osakkeista tehtyä 27.9.2016 alkanutta ja 25.10.2016 päättynyttä ostotarjousta kuvataan yksityiskohtaisemmin osiossa Pakollinen ostotarjous Topdanmarkin osakkeista.