Mandatum Life – rahan ja hengen asiantuntija

Mandatum Life on johtava henkilöriskien turvaaja ja arvostettu asiakasvarojen hoitaja Suomessa ja Baltiassa. Mandatum Life tarjoaa asiakkailleen kattavat palvelut, joihin kuuluvat räätälöidyt sijoitussidonnaiset vakuutukset ja niihin liittyvä varainhoito, yksityisasiakkaiden henkilöriskivakuutukset, yritysten eläke- ja palkitsemisratkaisut ja -palvelut sekä niihin liittyvä konsultointi. Mandatum Life -konsernin emoyhtiö on Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, jonka tytäryhtiöitä ovat Mandatum Life Palvelut Oy, Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy, Mandatum Life Fund Management S.A, Innova Palvelut Oy ja Mandatum Life Insurance SE Baltic.

Mandatum Lifen uusmyynnin pääpaino on sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa, kapitalisaatiosopimuksissa sekä ryhmäeläkevakuutuksissa ja henkilöriskejä turvaavissa riskivakuutuksissa. Näiden osalta Mandatum Lifella on Suomessa kolme omaa myyntikanavaa: yritysmyyntiin erikoistuneet myyntiryhmät, varainhoitoasiakkaisiin keskittyneet varainhoitajat sekä olemassa olevan asiakaskannan lisäpalveluihin keskittyvä Asiakaspalvelu. Omien myyntikanavien lisäksi Mandatum Lifella ja Danske Bankilla on ollut vuodesta 2007 voimassa oleva jakelusopimus. Vuonna 2007 sovittiin myös Mandatum Lifen oikeudesta myydä vakuutuskanta Danske Bankille. Mandatum Life ilmoitti lokakuussa 2016 käyttävänsä kyseistä oikeutta, minkä seurauksena Danske Bankin kautta hankittu vakuutuskanta tulee siirtymään Danske Bankille arviolta vuoden 2017 lopulla.

Mandatum Life on tarjonnut omia vakuutus- ja kapitalisaatiosopimuksiin liittyviä varainhoidon palveluita vuodesta 2008.  Varainhoidon toiminta on keskittynyt pääosin varakkaaseen asiakaskuntaan, mutta kattava valikoima sijoituskoreja ja -rahastoja on tarjolla myös laajalle joukolle henkilö-, yritys-, ja instituutioasiakkaita.

Yritysten ja yrittäjien vakuuttaminen vahva strateginen painopistealue

Mandatum Lifen tavoitteena on säilyttää asemansa Suomen suurimpana henki- ja lisäeläkevakuuttajana yritysasiakassegmentissä. Mandatum Life arvioi, että suomalaisten tarve varautua eläkeajan toimeentuloon kasvaa entisestään vuoden 2017 alusta voimaan tulleen eläkeuudistuksen myötä. Uudistuksen tavoite on pidentää työuria, mikä vaikuttaa työnantajiin: henkilöstön työkykyä, osaamista ja innostusta on ylläpidettävä yhä pidempään. Yritykset voivat täydentää lakisääteistä eläketurvaa ryhmäeläkevakuutuksilla. Suunnittelemalla henkilöstön eläköityminen ajoissa yritys varmistaa, että työntekijät jäävät eläkkeelle itsensä ja työnantajan kannalta oikeaan aikaan.

Mandatum Lifen näkemyksen mukaan henkilöstöön panostamalla vaikutetaan merkittävästi yrityksen tuloksentekokykyyn. Mandatum Life tarjoaa yritysasiakkailleen palkitsemisen asiantuntijapalveluita ja ratkaisuja koko henkilöstön palkitsemiseen. Esimerkiksi Palkkiorahastoiksi kutsutut henkilöstörahastot ovat keskeinen osa yrityksille suunnattuja palveluita.

Laskuperustekorollisen vakuutuskannan hallinta

Olemassa olevan laskuperustekorollisen vakuutuskannan osalta yhtiön strategia on ylläpitää vakavaraisuusasema riittävän vahvana, mikä mahdollistaa sijoitustoiminnassa pitkällä aikavälillä matalariskisiä korkoinstrumentteja korkeamman tuoton tavoittelun. Laskuperustekorollisen kannan alenevaa trendiä pyritään vauhdittamaan aktiivisesti. Solvenssi II:n siirtymäsäännökset yhdessä tämän vakuutuskannan alenevan trendin kanssa mahdollistavat yhtiölle tehokkaan pääomahallinnan tulevaisuudessa. Yhtiö etsii kasvua myös uusien laskuperustekorkoisten sopimusten osalta, kunhan se tapahtuu kannattavuuden, riskienhallinnan ja Solvenssi II:n näkökulmasta mielekkäillä ehdoilla, joilla pystytään tuottamaan lisäarvoa sekä asiakkaille että yhtiölle.

Mandatum Lifen tulos muodostuu kolmesta osa-alueesta: sijoitustoiminnan, riskiliikkeen ja kustannusliikkeen tuloksista. Kustannus- ja riskiliikkeen tuloksien osalta yhtiö tavoittelee kasvua sekä toimintaa tehostamalla että volyymejä kasvattamalla. Yhtiön taloudelliseksi tavoitteeksi on asetettu vähintään 17,5 prosentin oman pääoman tuotto (RoE).