Yritysvastuu

Vuonna 2016 Sampo jatkoi konsernitasoista ei-taloudellisten seikkojen raportointia koskevaa valmistelutyötä. Kolme keskeistä kehitysaluetta olivat koko konsernin sisäisen yritysvastuuorganisaation kehittäminen, varsinaisen Yritysvastuuraportin sisällön luonnostelu ja Sammon kannalta keskeisten yritysvastuuteemojen tunnistaminen.

Vuoden aikana Sammossa toteutettiin kysely yhtiön tärkeille sidosryhmille ja sen pohjalta valmisteltiin olennaisuusanalyysi. Tämä työ auttoi tunnistamaan, mitkä yritysvastuun aihealueet ovat tärkeitä nimenomaan konsernitasolla ja mitkä pitäisi valita etusijalle. Kyselyn ja analyysin pohjalta syntyivät Sampo-konsernin yritysvastuuteemat, jotka puolestaan muodostavat varsinaisen Yritysvastuuraportin sisällysluettelon luonnoksen.

Viisi teemaa ovat:

  • Vastuu hallinnoinnista ja liiketoiminnasta
  • Vastuu henkilöstöstä
  • Vastuu asiakkaista
  • Vastuu sijoituksista
  • Vastuu yhteisöstä

Kaikista teemoista raportoidaan ja ne analysoidaan tarkasti. Vuoden loppua kohden yritysvastuutyön painopiste siirtyikin aiempaa teknisempiin ja yksityiskohtaisempiin aiheisiin, kuten tiedonkeruuseen, oleellisten indikaattoreiden valintaan ja tarvittavien politiikkapapereiden päivitykseen. Tämä työ jatkuu edelleen. Tulevaisuuden kannalta tärkein yksittäinen tavoite on Sampo-konsernin ensimmäisen Yritysvastuuraportin julkaiseminen vuonna 2018.

Sampo-konsernin yritysvastuutoiminta keskittyy edelleen tytäryhtiöihin, joissa vastataan asiakassuhteista ja joissa työskentelee suurin osa henkilöstöstä. Lisätietoa Ifin ympäristötyöstä saa Ifin Ympäristöraporteista, jotka löytyvät osoitteesta www.sampo.com/environmentalreport. Mandatum Lifen yritysvastuuasioista kerrotaan puolestaan yhtiön omilla verkkosivuilla www.mandatumlife.fi/yritysvastuu.