Yritysvastuu Mandatum Lifessa

Mandatum Lifen yritysvastuu perustuu sen liiketoiminnan kulmakiviin: asiakkaiden taloudellisen hyvinvoinnin kasvattamiseen ja turvaamiseen sekä taloudellisten riskien suojaamiseen. Mandatum Lifen näkemys on, että vastuullinen liiketoiminta houkuttelee luokseen asiakkaita, pitkäjänteisiä sijoittajia ja motivoitunutta henkilöstöä. Strategiaan kytketty yritysvastuu on kestävä osa yrityksen jokapäiväistä tekemistä. Mandatum Life pyrkii palveluillaan, omalla sijoitustoiminnallaan sekä työnantajana synnyttämään hyvinvointia ympäröivään yhteiskuntaan.

Mandatum Life on tunnistanut yritysvastuunsa kannalta kolme pääteemaa: vastuullinen sijoittaminen, vastuullisten henkilöstökäytäntöjen edistäminen työelämässä sekä niiden toteuttaminen Mandatum Lifen omassa työyhteisössä. Taloudellinen vastuu, eli yhtiön toiminnan jatkuvuudesta, kannattavuudesta, tuloksentekokyvystä sekä vakavaraisuudesta huolehtiminen kaikissa markkinatilanteissa, on liiketoiminnan perusedellytys. Toiminnan jatkuvuudesta huolehtiminen luo pohjan asiakkaiden vakuutuksiin liittyvien vastuiden sekä asiakkaiden sijoitusten ja eläkkeiden hoitamiseen vuosikymmenien ajan kestävästi.

Vuoden 2016 aikana Mandatum Lifen yritysvastuun painopiste oli erityisesti vastuullisen sijoittamisen edistämisessä. Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy mittasi loppuvuodesta hallinnoimiensa sijoitussidonnaisten osake- ja korkosijoituskoriensa sekä mandaattivarainhoitopalvelunsa hiilijalanjäljen.

Vastuullinen sijoittaminen: Raha on muutosvoima

Sijoittajilla on vaikutusvaltainen rooli yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa ja ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Vastuullisempiin yrityksiin virtaava sijoitusvarallisuus parantaa näiden yritysten menestysedellytyksiä ja vastaavasti muut yritykset kokevat painetta parantaa toimintatapojaan. Vastuuttomammin toimivien yritysten pitkän aikavälin kasvumahdollisuudet ovat heikommat, sillä rahoituksen hinta nousee ja saatavuus heikkenee. Tämä kehitys tulee voimistumaan entisestään, sillä sijoittajat kiinnittävät yhä enemmän huomiota vastuullisuusasioihin.

Yritykset ovat keskeisessä roolissa kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisessa. Siksi vastuullisen sijoittamisen edistäminen ja oman sijoitustoiminnan vastuullisuus ovat Mandatum Lifen vastuullisuustoimien keskiössä.

Vastuullisen sijoittamisen edistäminen

Yksi Mandatum Lifen tavoitteista on lisätä sijoittajien tietoisuutta vastuullisen sijoittamisen mahdollisuuksista sekä sen huomiotta jättämisen riskeistä. Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy liittyi syyskuussa 2015 kansainväliseen Portfolio Decarbonization Coalition -sijoittajaverkostoon pienentääkseen sijoitusten hiilijalanjälkeä maailmanlaajuisesti sekä lisätäkseen sijoittajien tietoisuutta ja mahdollisuuksia sijoittaa pienemmän hiilijalanjäljen yhtiöihin. Loppuvuodesta 2016 Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy liittyi YK:n Montréal Pledge -aloitteeseen ja julkistaa jatkossa sijoitustensa hiilijalanjäljen vuosittain.

Pariisin kansainvälisen ilmastokokouksen alla syksyllä 2015 Mandatum Life perusti vastuullisen sijoittamisen vuosittaisen seminaarin, johon osallistuu alan vaikuttajia Suomesta ja maailmalta keskustelemaan ilmastonmuutoksen aiheuttamasta riskistä sijoittajille. Vuonna 2015 ja 2016 tilaisuuteen osallistui noin 150 liike-elämän ja yhteiskunnan vaikuttajaa. Puhujina toimivat institutionaaliset sijoittajat, merkittävät kansainväliset varainhoitotalot (Amundi, BlackRock) sekä kansainvälisesti toimivat järjestöt, kuten WWF ja BSAG.

Vuosina 2016 Mandatum Life kampanjoi puhtaamman Itämeren puolesta yhdessä Elävä Itämeri -säätiön (BSAG) kanssa. Kampanjan tuloksena Mandatum Life lahjoitti ML Tulevaisuus Ilmasto -sijoituskoriin kesäkuusta vuoden loppuun mennessä sijoitettua euromäärää vastaavasta summasta 0,5 prosenttia BSAG:lle, yhteensä yli 4 000 euroa.

Oma sijoitustoiminta

Vastuullinen sijoittaminen Mandatum Lifessa on ympäristöasioiden, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan huomioimista sijoituspäätöksissä. Mandatum Lifen Varainhoito on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) vuonna 2011. Mandatum Life on myös FINSIF:n (Finland's Sustainable Investment Forum) jäsen. Asiakkaiden varoihin liittyvää sijoitustoimintaa hoidetaan vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. ESG-asiat on sisällytetty sijoitusprosessiin ja sen tueksi käydään vuoropuhelua alan toimijoiden, yritysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Mandatum Lifen vastuullisen sijoittamisen strategia on suosia pitkäjänteisesti toimialojen parhaita yrityksiä tuotto-odotus huomioiden. Alansa vastuullisimpien yritysten suosiminen on vaikuttavaa sijoitustoimintaa, sillä se parantaa vastuullisten yritysten menestysedellytyksiä.

Mandatum Life lanseerasi vuonna 2015 Tulevaisuus-tuoteperheen, jonka ensimmäinen tuote ML Tulevaisuus Ilmasto ohjaa sijoitusvarallisuutta pienemmän hiilijalanjäljen yhtiöihin. Vuonna 2016 perustettu ML Tulevaisuus Laatu Osake sijoittaa laadukkaisiin ja vastuullisesti toimiviin yhtiöihin, joilla on keskimääräisestä vakaampi tuottokehitys, kannattava liiketoiminta ja jotka ovat maltillisesti arvostettuja. Sijoituskoriin valitaan yhtiöitä, jotka ovat saaneet toimialoillaan parhaat pisteet ESG-kriteereillä mitattuna. Analytiikan lähteenä käytetään vastuullisuusdataan erikoistunutta toimijaa Sustainalyticsia.

Sijoitusten hiilijalanjäljen mittaaminen ja vähentäminen

Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy on mitannut hallinnoimiensa sijoitussidonnaisten osake- ja korkosijoituskoriensa sekä mandaattivarainhoitopalvelunsa hiilijalanjäljen. Sijoitusten vuotuinen hiilijalanjälki oli 1 399 896 CO2-tonnia (tCO2), mikä on 22 prosenttia suhteessa vertailuindekseihin. Tulokseen vaikuttaa myönteisesti korkosijoitusten suhteellisen pieni hiilijalanjälki vertailuindekseihin nähden. Osakesijoituskorien yhteenlaskettu hiilijalanjälki oli 62 prosenttia suhteessa vertailuindekseihin. Mittaus tehtiin yhteistyössä South Pole Groupin kanssa ja mittaus kattoi noin 80 prosenttia Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy:n hallinnoimasta sijoitusvarallisuudesta 30.9.2016. Sijoituskohteena olevien yhtiöiden hiilijalanjälki perustuu South Pole Groupin dataan vuoden 2015 lopun tilanteesta. Mittauksessa ei huomioitu konsultoivaa varainhoitoa tai indeksisijoituskoreja. Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy mittaa hiilijalanjälkensä jatkossa vuosittain seuratakseen sijoitustensa hiiliriskiä kokonaisvaltaisemmin.

Mandatum Life on perustanut Tulevaisuus Ilmasto -indeksisijoituskorin mahdollistaakseen asiakkailleen tehokkaan tavan leikata sijoituksiin liittyviä hiilidioksidipäästöjä voimallisemmin. ML Tulevaisuus Ilmaston tavoite on saada maailman yleinen osakemarkkinatuotto 50 prosenttia pienemmällä hiilijalanjäljellä. Hiilijalanjäljen leikkaaminen on toteutettu siten, että jokaiselta toimialalta on rajattu pois toimialan saastuttavimmat yhtiöt.

Aloitushetkestään lähtien ML Tulevaisuus Ilmasto on ylittänyt MSCI Worldin tuoton 0,6 prosenttiyksiköllä (31.8.2015–31.12.2016). Vähäpäästöisempiin yrityksiin sijoittava indeksi MSCI World Low Carbon Leaders, jota tuote seuraa, on marraskuusta 2010 alkaen voittanut yleisen osakemarkkinan (MSCI World) tuoton jopa 4 prosenttiyksiköllä. Se ei ole tae tuleville vuosille, mutta antaa viitteitä siitä, että vastuullinen sijoittaminen ei ole pelkästään hyvän asian edistämistä vaan tuottavaa sijoitustoimintaa.  

Sosiaalinen vastuu: taloudellisen hyvinvoinnin varmistaminen ja hyvän työelämän edelläkävijä

Mandatum Life haluaa varmistaa asiakkaidensa taloudellista turvaa omaehtoisella varautumisella riskivakuutuksien avulla, varallisuuden kasvattamisella, yrittäjyyttä turvaamalla, eläketurvaa täydentämällä sekä suomalaisten yritysten kilpailukykyä varmistamalla. Hyvin hoidettu ja johdettu liiketoiminta luo hyvinvointia ympäröivään yhteiskuntaan ja vahvistaa myös kilpailukykyä.

Työssään viihtyvä henkilöstö luo perustan Mandatum Lifen pitkäaikaisten tavoitteiden saavuttamiselle. Siksi henkilöstön tyytyväisyys on yksi Mandatum Lifen strategisista tavoitteista. Vuosina 2015 ja 2016 työtyytyväisyys saavutti pitkäaikaiseksi tavoitteeksi asetetun tason: 92 prosenttia henkilöstöstä on sitä mieltä, että Mandatum Life on todella hyvä työpaikka.

Ihmiset ratkaisevat

Mandatum Life tarjoaa yrityksille välineitä hyvään johtamiseen ja palkitsemiseen sekä keinot seurata ja arvioida henkilöstön vaikutusta yrityksen taloudelliseen menestykseen ja työtyytyväisyyteen. Mandatum Life jalostaa hyviä henkilöstökäytäntöjä, joista hyötyy sekä yritys että koko henkilöstö, ja tekee itse samoja asioita, joita se tarjoaa asiakkailleen.

Henkilöstön hyvinvointi näkyy innostuksena, välittämisenä ja tyytyväisyytenä sekä pidemmällä aikavälillä tuottavina työurina. Mandatum Life arvioi, että yrityskulttuurin merkitys yhtiön tulevaisuuden menestyksessä tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa. Kun koko henkilöstön motivaatio ja innostus yhdistyvät hyvään johtamiseen sekä vaikuttavaan palkitsemiseen, on niillä mitattava vaikutus yrityksen tuloksentekokykyyn.

Tehokas palkitseminen

Yritykset voivat parantaa kilpailukykyään palkitsemalla henkilöstöään tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti. Toimivalla palkitsemisella yritys myös erottautuu kilpailijoistaan ja houkuttelee uusia työntekijöitä. Mandatum Life tarjoaa palkitsemisen asiantuntijapalveluita yrityksille palkitsemisen suunnittelusta toteutukseen ja mittaukseen. Mandatum Life toteuttaa sekä koko henkilöstön että valikoitujen henkilöstöryhmien palkitsemisratkaisuja, ja auttaa yrityksiä myös varautumaan henkilöstöriskeihin.

Hyvä palkitsemiskokonaisuus tukee strategiaa ja liiketoiminnan tavoitteita sekä motivoi henkilöstöä. Se lähtee työtehtävien luokittelusta, peruspalkan ja liikkuvien palkan osien määrittelystä suhteessa rooleihin ja kilpailijoihin ja suorituksen mittareiden asettamisesta. Se sisältää myös läpinäkyvyyden ja laadukkaan viestinnän henkilöstölle, jossa onnistuminen on ensisijaisen tärkeää, jotta järjestelmä koetaan oikeudenmukaiseksi. Jos palkitsemista ei ole hoidettu hyvin, muodostuu siitä yritykselle vain merkittävä kuluerä. Vaikuttavan palkitsemisjärjestelmän ydin ovat tehokkaat mittarit. Ne ohjaavat tekemään oikeita asioita ja kasvattamaan viivan alle jäävää summaa.

Oikeudenmukainen palkitseminen on myös tärkeää riskienhallintaa. Epäoikeudenmukainen palkkahajonta ja palkkaerot organisaatiossa voivat olla työnantajalle juridinen riski. Mandatum Life tarjoaa yritysten työkaluksi Palkkavaa’an organisaation palkkarakenteen, kilpailukyvyn ja oikeudenmukaisuuden selvittämiseksi.

Henkilöstön taloudellisesta turvasta huolehtiminen työuralla ja sen jälkeen

Mandatum Life tarjoaa yrityksille apua henkilöstönsä terveyteen ja työkykyyn liittyvien riskien hallintaan henkilövakuutuksilla. Terveyteen ja työkykyyn liittyvät riskit ajoittuvat koko työsuhteen elinkaarelle rekrytoinnista eläkkeelle siirtymiseen saakka. Vakuutus turvaa myös vakuutetun perheen toimeentuloa pahimman varalta.

Yhä useampi haluaa täydentää lakisääteistä sosiaaliturvaa

Yhä useampi suomalainen on huolissaan toimeentulostaan taloudellisten vastoinkäymisen kohdatessa. Finanssialan keskusliiton Vakuutustutkimus-sarjan mukaan vuonna 2016 sosiaaliturvan riittävyyteen uskoi vain noin neljännes kyselyyn vastanneista. Tutkimuksen mukaan taloudellisen hyvinvoinnin suurimmiksi uhkiksi koetaan pitkäaikainen sairaus, tapaturmat, työttömyys, lomautus ja vastuu lähiomaisen hoivasta.

Mandatum Lifen riskivakuutukset lisäävät asiakkaiden ja heidän perheidensä taloudellista turvaa vakavan sairauden, työkyvyttömyyden tai kuolemantapauksen varalta. Vakuutus auttaa kattamaan sairastumisesta aiheutuvia tulonmenetyksiä. Joka viides suomalainen sairastuu vakavasti ennen 65 vuoden ikää. Vuonna 2016 Mandatum Life teetti tutkimuksen, jossa selvitettiin, minkälaisina riskinottajina suomalaiset pitävät itseään, mitä riskejä suomalaiset ajattelevat eniten ja mitkä asiat koetaan suurimmiksi riskeiksi oman talouden kannalta. Tutkimukseen vastasi 1 005 suomalaista 15–79-vuotiasta henkilöä. 

Kysyttäessä minkälaisia riskejä vastaaja ajattelee eniten, oman terveyden mainitsi 28 prosenttia vastaajista. Suomalaiset arvioivat oman vakavan sairastumisen myös suurimmaksi riskiksi taloudelleen (28 prosenttia kaikista vastaajista). Seuraavaksi mainittiin puolison vakava sairastuminen, menehtyminen, onnettomuus tai tapaturma (21 prosenttia). Itseen kohdistuvan vakavan onnettomuuden tai tapaturman mainitsi 15 prosenttia vastaajista ja oman tai puolison työttömyyden 13 prosenttia kaikista vastaajista. Mandatum Lifen arvion mukaan suomalaisten riskitietoisuutta omaan talouteen liittyvistä riskeistä tulisi edelleen parantaa.

Eläketurvan täydentäminen yhä tärkeämpää

Mandatum Life haluaa lisätä suomalaisten tietoisuutta sekä mahdollisuuksia vaikuttaa oman toimeentulon riittävyyteen eläkeajalla. Varhaisempi eläköityminen tai esimerkiksi yrittäjien eläketurva voi jäädä vajaaksi ilman omaehtoista varautumista. Kaikkein kustannustehokkainta säästäminen on työnantajan kautta ryhmäeläkevakuutuksella. Eläketurvan täydentäminen työnantajan kautta takaa paremman tulotason eläkeaikana ja vähentää henkilöstön omaa varautumisen tarvetta. Myös työntekijöiden työkyky ja -hyvinvointi, työssä jaksaminen ja innostaminen vaativat yrityksiltä yhä varhaisempaa suunnittelua.

Työnantajan tulee varautua henkilöstön ikääntymiseen ja eläköitymiseen. Yritys voi miettiä eläkestrategian, jossa luodaan mallit henkilöstön ja johdon työkyvyn ja -halun varmistamiseen. Samalla yritys luo pohjan osaamisen siirtämiseen ja seniorien kokemuksen positiiviseen hyödyntämiseen. Hyvin rakennetulla mallilla yritys parantaa liiketoimintaansa aikaansaamalla tuottavampia työuria ja toimii vastuullisempana työnantajana.

Yrittäjän turvaaminen kehittää yrittäjyyttä

Mandatum Lifen palvelut yrittäjille turvaavat yritystoiminnan jatkuvuutta sekä täydentävät yrittäjän ja hänen perheensä lakisääteistä turvaa.

Vakavan sairauden tai lyhyen työkyvyttömyyden kohdatessa yrittäjä voi joutua huolehtimaan kuntoutumisen lisäksi liiketoimintansa jatkuvuudesta. Vakuutuksen avulla yrittäjä voi keskittyä kuntoutumiseen, kun taas kuolemantapauksessa tai pysyvän työkyvyttömyyden kohdatessa yrittäjä itse, hänen perheensä tai mahdollinen toinen omistaja saa taloudellista helpotusta vaikeaan tilanteeseen.

Yrittäjän täytyy varautua palkansaajaa suunnitelmallisemmin eläkeaikaan sekä terveyteen ja talouteen kohdistuviin vastoinkäymisiin. Yrittäjä maksaa koko eläkkeensä itse YEL-vakuutuksen kautta. Mandatum Life auttaa yrittäjiä tunnistamaan turvavajeen ja ratkaisemaan sen yrittäjän tarpeet huomioivalla yhdistelmällä YEL-maksua ja vapaaehtoista varautumista. Yrittäjän varautumisen tarvetta lisäävät vuoden 2017 alusta Suomessa voimaan tullut eläkeuudistus sekä yrittäjien riittämätön varautuminen omistajanvaihdostilanteisiin, joita tuleville vuosille on arvioitu kiihtyvässä määrin.

Mandatum Lifen vastuu omasta henkilöstöstään varmistaa menestyvän liiketoiminnan

Henkilöstön hyvinvointi on yksi Mandatum Lifen strategisista tavoitteista. Mandatum Life on valittu Suomen parhaiden työpaikkojen joukkoon kuutena vuotena peräkkäin. Henkilöstöpolitiikka nojaa ajatukseen, että henkilöstöstä huolehtimalla taataan asiakkaiden tyytyväisyys ja luodaan yhtiölle entistä paremmat menestysedellytykset. Mandatum Lifen vastuu henkilöstöstä tarkoittaa myös työntekijöiden ja heidän perheidensä turvaamista taloudellisten riskien varalta. Mandatum Life investoi myös motivoivaan työympäristöön.

Väittämä: Kokonaisuudessaan tämä on erittäin hyvä työpaikka Suomen parhaat työpaikat -tutkimus, 2010–2016
%

Mandatum Life vaikuttaa työntekijöidensä taloudelliseen hyvinvointiin täydentämällä heidän eläketurvaansa sekä tarjoamalla järkeviä tapoja säästää ja kasvattaa varallisuutta.

  • Ryhmäeläkevakuutuksen edut työntekijälle ovat konkreettiset: eläketurvan täydentäminen takaa paremman tulotason eläkeaikana.
  • Koko henkilöstölle on otettu kattavat vakuutukset työn lisäksi myös vapaa-ajan tapaturmien varalle. Se turvaa henkilökuntaa ja heidän perheitään tapaturmasta aiheutuneen pysyvän haitan tai kuolemantapauksen sattuessa. Lisäksi merkittävällä osalla henkilöstöstä on työkyvyttömyyden turva ja henkivakuutus.
  • Palkkiorahasto tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden pitkäaikaiseen säästämiseen järkevällä tavalla ja ammattimaisen sijoitustoiminnan turvin. Palkkiorahasto on avoin, läpinäkyvä ja reilu ratkaisu, jossa tähdätään pitkän aikavälin hyötyihin. Mandatum Life kannustaa pitkäaikaiseen säästämiseen maksamalla 20 prosenttia enemmän palkkioita bonuksensa rahastoivalle työntekijälle. Henkilöstöstä 88 prosenttia päätti rahastoida palkkionsa vuonna 2016.

 

Omalla esimerkillä johtaminen: Toimiva yrityskulttuuri pohjaa osallistamiseen, luottamukseen ja hyvään johtamiseen

Mandatum Lifessa yrityskulttuuriin panostaminen on arvovalinta ja liiketoimintaa, sillä Mandatum Life tarjoaa myös asiakkailleen henkilöstön palkitsemisratkaisuja. Henkilöstön hyvinvointi on Mandatum Lifen strategisia pitkän aikavälin tavoitteita.

Tulevaisuuden tavoitteena on yhä vaikuttavammin hyödyntää henkilöstön osaaminen ja innostaminen liiketoiminnan kehittämisessä. Omalla esimerkillä on Mandatum Lifen henkilöstövastuun visio, jonka mukaan tulevaisuuden organisaatioista parhaiten menestyvät ne, jotka pystyvät täysimittaisesti hyödyntämään henkilöstönsä osaamisen.  Matalahierarkkisuus organisaatiossa näkyy Great Place to Work -tuloksissa: jopa 90 prosenttia (88) mandatumlifelaisista sanoo, että johto on helposti lähestyttävissä.

Mandatum Lifella seurataan henkilöstön kokemusta tasa-arvon toteutumisesta. 89 prosenttia (87) henkilöstöstä tuntee, että ihmisiä kohdellaan Mandatum Lifessa tasa-arvoisesti sukupuolesta riippumatta.

Keskittyminen henkilöstön hyvinvointiin

Mandatum Life kiinnittää erityistä huomiota työkyvyn johtamiseen ja henkilökunnan hyvinvointiin liittyviin etuihin. Tämä pitkäjänteinen työ on tuottanut tulosta: sairauspoissaoloprosentti on vuosia pidetty matalana panostamalla säännönmukaisesti sekä ennaltaehkäisevään työterveyteen sekä työilmapiiriin ja esimiestyöhön.

Ennalta-ehkäisevät toimenpiteet ovat tärkeitä. Käytössä on laaja työterveyshuolto, joka sisältää muun muassa työpsykologin konsultaatiot, säännölliset ergonomiakäynnit työpaikalla, erikoislääkärin palvelut ja naisten/miesten sairauksiin liittyvät tutkimukset. Toimintatapoihin kuuluvat pitkien sairauslomien paluun tuki sekä ennaltaehkäisevä varhaisen tuen malli. Yhteistyö työterveyspalveluiden tuottajan kanssa on tiivistä.

Mandatum Lifessa tuetaan myös monipuolisesti liikuntaharrastuksia sekä erilaisia työnteon muotoja ja arkea helpottavia käytäntöjä tarjoamalla esimerkiksi etätyömahdollisuuksia ja sairaan lapsen hoitoapua maksutta kolmeksi arkipäiväksi.

Taloudellinen vastuu: jatkuvuudesta huolehditaan kaikissa markkinatilanteissa

Taloudellinen vastuu Mandatum Lifessa tarkoittaa huolehtimista toiminnan jatkuvuudesta, kannattavuudesta, tuloksentekokyvystä sekä vakavaraisuudesta kaikissa markkinatilanteissa.  Toiminnan jatkuvuudesta huolehtiminen luo pohjan asiakkaiden vakuutuksiin liittyvien vastuiden sekä asiakkaiden sijoitusten ja eläkkeiden hoitamiseen vuosikymmenien ajan kestävästi ja vastuullisesti. Riskienhallinta liittyykin siksi oleellisesti Mandatum Lifen taloudelliseen vastuuseen. Riskienhallintaprosessin tärkeimpiä tavoitteita on varmistaa pääoman riittävyys suhteessa liiketoiminnan riskeihin sekä rajoittaa taloudellisen tuloksen heilahtelua pitkällä aikavälillä. Riittävä pääomitus ja toimivat riskienhallintaprosessit varmistavat kyvyn huolehtia asiakkaan eläkkeistä ja korvauksista kaikissa tilanteissa, taloussuhdanteesta riippumatta.

Vuonna 2016 Mandatum Life maksoi eläkettä 68 000 eläkeläiselle yhteensä 418 miljoonaa euroa ja muita korvauksia kuoleman, tapaturman, vakavan sairauden ja työkyvyttömyyden varalta noin 88 miljoonaa euroa. Vastuu osakkeenomistajille näkyy pyrkimyksenä tasaiseen osinkovirtaan.

Mandatum Life on myös merkittävä yhteiskunnallinen toimija ja työllistäjä. Yhtiö työllistää kaikkiaan yli 500 henkilöä Suomessa ja Baltiassa. Mandatum Life on ollut vuosia Suomen suurimpia veronmaksajia ja kantaa näin yhteiskuntavastuutaan. Vuonna 2015 Mandatum Life oli 48. suurin yhteisöveron maksaja Suomessa yli 9 miljoonalla eurolla.

Mandatum Life tukee taloudellisesti myös kolmannen sektorin toimintaa. Mandatum Life aloitti yhteistyön Tukikummit-säätiön kanssa vuonna 2014. Tukikummit-säätiön tavoitteena on ennaltaehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla taloudellista tukea syrjäytymisvaarassa oleville nuorille.  Mandatum Life osallistuu Tukikummien toimintaan lahjoittamalla vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevien perheiden lapsille tapaturmavakuutuksia. Kaikkiaan jo yli 1 600 lasta on tullut lahjoitetun tapaturmavakuutuksen piiriin yhteystyön aikana.

Mandatum Lifen ympäristövastuu nojaa vastuullisen sijoittamisen edistämiseen

Mandatum Lifen liiketoiminnasta ei synny merkittäviä välittömiä päästöjä ja siksi yhtiö on arvioinut suurimman ympäristövastuuseen vaikuttamisen mahdollisuuden syntyvän vastuullisen sijoittamisen edistämisen kautta. Suurena sijoittajana yhtiöllä on vastuu auttaa vähentämään sijoitusten hiilijalanjälkeä. Lue lisää toimenpiteistä kohdassa Vastuullinen sijoittaminen.

Mandatum Life vaikuttaa Suomen kannalta keskeisten ympäristöhaasteiden ratkaisemiseen tukemalla Itämeren ekologisen palautumisen eteen tehtävää työtä. Itämeri on yksi maailman saastuneimmista meristä. Suomen vuotuinen keskilämpötila nousee lähes kaksi kertaa niin nopeasti kuin koko maapallon keskilämpötila (Ilmatieteen laitos 2016). Suomen ilmaston lämpeneminen vaikuttaa myös Itämeren tilaan. Yksi vakavimmista ongelmista on rehevöityminen. Ilmastonmuutos lisää sateita, jotka voimistavat rehevöittävien ravinteiden valumista mereen ja kiihdyttävät sinilevän kasvua. Hiilidioksidin lisääntyminen ilmassa happamoittaa Itämerta ja uhkaa sen lajistoa.

Mandatum Life on tehnyt viisivuotisen sitoumuksen Elävä Itämeri -säätiölle (Baltic Sea Action Group, BSAG) Itämeren suojelemisen edistämiseksi. Sitoumus tarkoittaa vuosittaisia lahjoituksia säätiön työhön sekä vastuullisen sijoittamisen edistämistä sidosryhmiensä keskuudessa. BSAG on voittoa tuottamaton säätiö, joka toimii yhteistyössä valtioiden johdon, viranomaisten ja yksityisen sektorin kanssa. Mandatum Lifen joululahjoihin varatut rahat, yhteensä 10 000 euroa, lahjoitettiin vuonna 2016 BSAG:lle.

Mandatum Life pyrkii vähentämään negatiivisia ympäristövaikutuksiaan mm. digitaalisia palveluitaan kehittämällä ja vähentämällä paperinkäyttöä asiakasviestinnässä. Mandatum Life käyttää Itämeri-ystävällistä DROPP-vettä tapahtumissaan ja toimitiloissaan. Mandatum Life suosii lähiruokaa lähes sadassa vuosittain järjestämässään sidosryhmätapahtumassa.