Konsernitase, IFRS

Konsernitase, IFRS
Milj. e Liite 12/2016 12/2015
Varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 11 27 26
Sijoituskiinteistöt 12 211 191
Aineettomat hyödykkeet 13 612 724
Sijoitukset osakkuusyrityksissä 14 8 107 7 679
Rahoitusvarat 10 15 16 17 18 19 17 668 17 189
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset 10 20 3 427 5 847
Laskennalliset verosaamiset 21 27 36
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista 28 239 242
Muut varat 25 1 761 1 708
Käteiset varat 10 26 2 585 1 997
Myytävänä olevat omaisuuserät 37 3 291 -
Varat yhteensä 37 955 35 639
Velat
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 27 13 990 14 447
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista 28 3 407 5 841
Rahoitusvelat 10 16 17 29 3 847 2 375
Laskennalliset verovelat 21 527 468
Varaukset 30 35 51
Eläkevelvoitteet 31 79 90
Muut velat 32 933 957
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velkaerät 37 3 202 -
Velat yhteensä 26 021 24 228
Oma pääoma 34
Osakepääoma 98 98
Rahastot 1 531 1 531
Kertyneet voittovarat 9 700 9 325
Muut oman pääoman erät 605 457
Oma pääoma yhteensä 11 934 11 411
Oma pääoma ja velat yhteensä 37 955 35 639
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.