Korko- ja valuuttariskit

Korkoriski

Korkoherkkyys korkosijoitusten keskimääräisellä duraatiolla kuvattuna oli If Vahinkovakuutuksella 1,4 vuotta ja Mandatum Lifella 2,0 vuotta. Nämä duraatiot sisältävät suojaavien johdannaisten vaikutuksen. Vakuutusvelkojen vastaavat duraatiot If Vahinkovakuutuksella ja Mandatum Lifella olivat 6,5 ja 9 vuotta. Korkoriskiä hallitaan taseen tasolla muuttamalla varojen ja korkojohdannaisten duraatiota, mikä kuvataan tarkemmin osiossa ALM-riskit.

Johdannaisia käytetään myös markkinanäkemyksen hyödyntämiseksi tai pienentämään koko taseeseen liittyviä riskejä. Näissä molemmissa tapauksissa johdannaiset luokitellaan kirjanpidossa kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi ja ne kirjataan käypään arvoon tulosvaikutteisesti.

Valuuttariski

Sampo-konsernissa nettopositiot eri valuutoissa nähdään erillisenä omaisuusluokkana, jota hallitaan osana sijoitustoimintaa. Avoimet transaktiopositiot tunnistetaan ja mitataan erikseen tytäryhtiöittäin. Nettopositio kunkin valuutan osalta koostuu kyseisen valuutan määräisistä varoista, veloista ja valuuttakaupoista.

If Vahinkovakuutus myy vahinkovakuutuksia enimmäkseen pohjoismaisissa valuutoissa ja euroissa. If Vahinkovakuutuksen transaktioriskiä pienennetään vastuuvelan valuuttajakauman mukaisilla sijoituksilla tai valuuttajohdannaisilla. Rakenteellista valuuttariskiä ei siten ole. Toisaalta If Vahinkovakuutus voi avata lyhyitä tai pitkiä valuuttapositioita (aktiivinen valuuttariski) valuuttariskilimiittiensä sisällä.

Koska Mandatum Lifen vastuuvelka on lähes täysin euromääräistä, yhtiön valuuttakurssiriskit johtuvat pääasiassa ulkomaanvaluutan määräisistä sijoituksista. Mandatum Life ei automaattisesti sulje ulkomaanvaluutassa olevia valuuttapositioitaan, vaan valuuttariskistrategia perustuu valuuttapositioiden aktiiviseen hallintaan. Tavoitteena on saavuttaa tuottoa suhteessa tilanteeseen, jossa valuuttakurssiriskeiltä on täysin suojauduttu.

If Vahinkovakuutuksen ja Mandatum Lifen transaktioriskipositiot perusvaluuttoja vastaan on esitetty taulukossa Transaktioriskipositio, If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life, 31.12.2016. Taulukossa on esitetty avoimet transaktioriskipositiot valuutoittain sekä niiden arvon muutos olettaen perusvaluutan 10 prosentin yleinen heikentyminen.

Transaktioriskipositio If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life, 31.12.2016
Kotivaluutta EUR USD JPY GBP SEK NOK CHF DKK Muut Yhteensä, netto
If Vahinkovakuutus Milj. SEK
Vakuutustoiminta -150 -155 0 -8 -27 -2 421 -10 -804 -27 -3 601
Sijoitukset 11 1 150 0 0 12 2 702 0 68 1 3 945
Johdannaiset 102 -998 0 12 18 -245 9 732 -2 -372
Transaktioriskipositio, yhteensä, netto, If Vahinkovakuutus -36 -2 0 4 3 36 -1 -4 -28 -27
Herkkyys: SEK -10 % -4 0 0 0 0 4 0 0 -3 -3
Mandatum Life Milj. €
Vastuuvelka 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 -2
Sijoitukset 0 2 035 24 181 61 12 185 13 112 2 622
Johdannaiset 0 -1 543 -21 -180 77 110 -189 -13 -43 -1 801
Transaktioriskipositio, yhteensä, netto, Mandatum Life 0 492 2 1 135 122 -3 -1 70 819
Herkkyys: EUR -10 % 0 49 0 0 14 12 0 0 7 82
If Vahinkovakuutuksen transaktioriskipositio Ruotsin kruunuissa kuvaa yhtiön sellaisten tytäryhtiöiden/sivuliikkeiden positioita, joiden kotivaluutta on muu kuin Ruotsin kruunu.

Sampo Oyj:n transaktioriskipositio liittyy pääosin If Vahinkovakuutuksen maksamiin Ruotsin kruunumääräisiin osinkoihin sekä muihin kuin euromääräisiin velkainstrumentteihin. Saamisissa voi olla toisinaan sijoituksia, jotka ovat ulkomaan rahan määräisiä.

Transaktioriskin lisäksi Sampo-konserni ja sen vakuutustoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt altistuvat translaatioriskille. Sampo-konsernin tasolla riski syntyy If Vahinkovakuutuksesta ja If Vahinkovakuutus -konsernin sisällä riski liittyy pääosin konsernin suomalaiseen tytäryhtiöön. Translaatioriski ja sen hallinta Sampo-konsernissa on kuvattu tarkemmin kappaleessa Kannattavuus, riskit ja pääoma.