Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
Milj. e 2016 2015
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen veroja 1 871 1 888
Oikaisut:
Poistot 18 16
Realisoitumattomat arvostusvoitot ja -tappiot -223 -170
Sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot -92 -377
Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos 666 550
Muut oikaisut -550 -1 037
Oikaisut yhteensä -180 -1 018
Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys (+)
Sijoitukset *) -1 184 -201
Muut varat -95 56
Yhteensä -1 280 -145
Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-)
Rahoitusvelat 20 -7
Muut velat 35 -77
Maksetut korot ja tuloverot -271 -318
Yhteensä -216 -401
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat 195 323
Investointien rahavirta
Investoinnit tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeisiin 356 591
Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -13 -8
Investoinneista kertyneet nettorahavarat 343 582
Rahoitustoiminnan rahavirta
Maksetut osingot -1 192 -1 079
Liikkeeseen lasketut velkakirjat, liikkeeseen laskut 2 271 1 011
Liikkeeseen lasketut velkakirjat, lyhennykset -1 002 -931
Rahoituksesta kertyneet nettovarat 78 -999
Rahavirrat yhteensä 616 -93
Rahavarat tilikauden alussa 1 997 2 074
Muuntoerot -27 15
Rahavarat tilikauden lopussa 2 585 1 997
Rahavarojen nettomuutos 616 -93
Lisätietoa rahavirtalaskelmaan: 2016 2015
Saadut korot 432 427
Maksetut korot -117 -115
Saadut osingot 122 93
*) Sijoitukset sisältävät sijoituskiinteistöt, rahoitusvarat sekä sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset.
Rahavirtalaskelman erät eivät ole suoraan johdettavissa taseista mm. vuoden aikana hankittujen ja myytyjen tytäryhtiöiden ja valuuttakurssien muutosten takia.
Tilikauden rahavaroihin sisältyy kassa sekä muita lyhytaikaisia enintään 3 kk:n talletuksia.
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.