Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS

Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS
Milj. e Osake-pääoma Vara-rahasto Sij. vapaan pääoman rahasto Voitto-varat 1) Muunto-erot 2) Myytävissä olevat rahoi-tusvarat 3) Yht.
Oma pääoma 1.1.2015 98 4 1 527 8 655 -400 1 039 10 924
Muutokset omassa pääomassa
Nostamatta jätettyjen osinkojen palautus 8 8
Osingonjako -1 092 -1 092
Osuus osakkuusyhtiön muista oman pääoman muutoksista 7 7
Kauden voitto 1 656 1 656
Muut laajan tuloksen erät 90 -72 -111 -92
Oma pääoma 31.12.2015 98 4 1 527 9 325 -472 929 11 411
Muutokset omassa pääomassa
Nostamatta jätettyjen osinkojen palautus 9 9
Osingonjako -1 204 -1 204
Osuus osakkuusyhtiön muista oman pääoman muutoksista -42 -42
Kauden voitto 1 650 1 650
Muut laajan tuloksen erät -38 -47 195 110
Oma pääoma 31.12.2016 98 4 1 527 9 700 -518 1 124 11 934
1) IAS 19 Eläkevelvoitteet standardin nettovaikutus voittovaroihin oli -38 (90) milj. e.
2) Muut laajan tuloksen erät sisältävät myös konsernin omistusosuuden mukaisen osuuden osakkuusyhtiö Nordean vastaavista eristä. Voittovarat sisältävät -34 (80) milj. euron osuuden Nordean etuuspohjaisten eläkkeiden vakuutusmatemaattisista voitoista/tappioista. Muuntoerot sisältävät 33 (-37) milj. euron osuuden Nordean muuntoeroista. Myytävissä olevat varat puolestaan sisältävät 19 (-26) milj. euron osuuden Nordean myytävissä olevien rahoitusvarojen käypien arvojen muutoksista.
3) Myytävissä olevista rahoitusvaroista on kirjattu omaan pääomaan kauden arvostusta 216 (244) milj. euroa. Kauden tulokseen on siirretty -29 (-318) milj. euroa. Eriytetylle Suomi-vakuutuskannalle siirretty osuus oli -11 (-10) milj. euroa.
Muuntoeroihin sekä myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sisältyvät määrät ovat laajaan
tulokseen kirjattuja verovaikutuksella huomioituja eriä.
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.