Segmentti-informaatio

Segmentti-informaatio
Konsernin liiketoimintasegmentit muodostuvat vahinko- ja henkivakuutustoiminnasta sekä omistusyhteisöstä.
Maantieteellisiä alueita koskevina tietoina on esitetty tuotot ulkopuolisilta asiakkailta sekä pitkäaikaiset varat. Raportoitavat alueet ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Baltia ja muut maat.
Segmentti-informaatio on tuotettu konsernin tilinpäätöstä laadittaessa ja esitettäessä noudatettujen laatimisperiaatteiden mukaisesti. Segmenteille on kohdistettu liiketoiminnasta aiheutuvat, joko välittömästi osoitettavissa tai järkevällä perusteella kohdistettavissa olevat, tuotot, kulut, varat ja velat. Segmenttien välinen hinnoittelu perustuu käypiin markkinahintoihin. Konsernitilinpäätöksessä segmenttien väliset liiketapahtumat sekä saamiset ja velat on eliminoitu.
Segmenttien poistot on esitetty liitteissä 11 - 13 ja sijoitukset osakkuusyhtiöihin liitteessä 14.
Konsernin laaja tuloslaskelma liiketoimintasegmenteittäin 2016
Milj. e Vahinko-
vakuutus
Henki-vakuutus Omistus-yhteisö Elimi-
noinnit
Konserni
Vakuutusmaksutulo 4 292 1 116 - -32 5 375
Sijoitustoiminnan nettotuotot 173 634 36 -16 827
Liiketoiminnan muut tuotot 26 23 17 -16 50
Korvaukset -2 670 -967 - 10 -3 627
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos -6 -465 - 24 -448
Henkilöstökulut -512 -46 -16 - -574
Liiketoiminnan muut kulut -472 -78 -18 16 -551
Rahoituskulut -13 -7 -14 15 -18
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista 65 0 773 - 837
Voitto ennen veroja 883 210 778 0 1 871
Verot -178 -41 -2 - -221
Tilikauden voitto 705 168 777 0 1 650
Kauden muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -80 - - - -80
Myytävissä olevat rahoitusvarat 118 82 24 - 225
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä - - 19 - 19
Verot -25 -19 -5 - -49
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen 13 64 38 0 115
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot -6 - - - -6
Verot 1 - - - 1
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen -5 - - - -5
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 714 232 815 0 1 760
Konsernin laaja tuloslaskelma liiketoimintasegmenteittäin 2015
Milj. e Vahinko-
vakuutus
Henki-
vakuutus
Omistus-
yhteisö
Elimi-
noinnit
Konserni
Vakuutusmaksutulo 4 378 1 144 - - 5 522
Sijoitustoiminnan nettotuotot 304 632 76 -14 998
Liiketoiminnan muut tuotot 28 18 18 -17 46
Korvaukset -2 894 -1 023 - - -3 917
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos -34 -462 - -5 -502
Henkilöstökulut -371 -47 -20 - -438
Liiketoiminnan muut kulut -477 -74 -12 17 -545
Rahoituskulut -16 -6 -63 18 -68
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista 42 0 751 - 793
Voitto ennen veroja 960 181 749 -2 1 888
Verot -195 -36 -1 0 -232
Tilikauden voitto 765 144 749 -1 1 656
Kauden muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -35 - - - -35
Myytävissä olevat rahoitusvarat -148 32 2 8 -106
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä - - 16 - 16
Verot 32 -9 0 -2 21
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen -151 24 18 6 -103
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 14 - - - 14
Verot -3 - - - -3
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen 11 - - - 11
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 624 168 766 5 1 564
Konsernitase liiketoimintasegmenteittäin 2016
Milj. e Vahinko- vakuutus Henki- vakuutus Omistus-yhteisö Elimi-
noinnit
Konserni
Varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 19 4 3 - 27
Sijoituskiinteistöt 14 201 - -4 211
Aineettomat hyödykkeet 541 70 0 - 612
Sijoitukset osakkuusyrityksissä 553 0 7 554 - 8 107
Rahoitusvarat 11 667 5 459 3 201 -2 659 17 668
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset - 3 468 - -41 3 427
Laskennalliset verosaamiset 24 - 7 -4 27
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista 236 3 - - 239
Muut varat 1 593 162 15 -9 1 761
Käteiset varat 463 682 1439 - 2 585
Myytävänä olevat omaisuuserät - 3 291 - - 3 291
Varat yhteensä 15 111 13 341 12 220 -2 717 37 955
Velat
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 9 379 4 611 - - 13 990
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista - 3 448 - -41 3 407
Rahoitusvelat 474 111 3 551 -289 3 847
Laskennalliset verovelat 346 181 - 0 527
Varaukset 35 - - - 35
Eläkevelvoitteet 79 - - - 79
Muut velat 700 148 96 -10 933
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velkaerät - 3 202 - - 3 202
Velat yhteensä 11 013 11 701 3 647 -340 26 021
Oma pääoma
Osakepääoma 98
Rahastot 1 531
Kertyneet voittovarat 9 700
Muut oman pääoman erät 605
Oma pääoma yhteensä 11 934
Oma pääoma ja velat yhteensä 37 955
Konsernitase liiketoimintasegmenteittäin 2015
Milj. e Vahinko- vakuutus Henki- vakuutus Omistus-yhteisö Elimi-
noinnit
Konserni
Varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 19 5 3 - 26
Sijoituskiinteistöt 15 180 - -4 191
Aineettomat hyödykkeet 564 160 0 - 724
Sijoitukset osakkuusyrityksissä 374 0 7 305 - 7 679
Rahoitusvarat 10 566 6 039 3 243 -2 659 17 189
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset - 5 865 - -18 5 847
Laskennalliset verosaamiset 27 - 12 -4 36
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista 239 3 - - 242
Muut varat 1 541 127 51 -10 1 708
Käteiset varat 775 482 739 - 1 997
Varat yhteensä 14 119 12 860 11 354 -2 695 35 639
Velat
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 9 433 5 014 - - 14 447
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista - 5 858 - -18 5 841
Rahoitusvelat 216 133 2 314 -289 2 375
Laskennalliset verovelat 314 154 - 0 468
Varaukset 51 - - - 51
Eläkevelvoitteet 90 - - - 90
Muut velat 669 167 133 -11 957
Velat yhteensä 10 772 11 327 2 447 -318 24 228
Oma pääoma
Osakepääoma 98
Rahastot 1 531
Kertyneet voittovarat 9 325
Muut oman pääoman erät 457
Oma pääoma yhteensä 11 411
Oma pääoma ja velat yhteensä 35 639
Maantieteellinen informaatio
Milj. e Suomi Ruotsi Norja Tanska Baltia Yhteensä
2016
Tuotot ulkopuolisilta asiakkailta
Vahinkovakuutustoiminta 990 1 453 1 321 389 132 4 286
Henkivakuutustoiminta 1 087 - - - 29 1 116
Omistusyhteisö 52 - - - - 52
Yhteensä 2 129 1 453 1 321 389 161 5 454
Pitkäaikaiset varat
Vahinkovakuutustoiminta 101 460 14 552 1 1 127
Henkivakuutustoiminta 275 - - - 1 276
Omistusyhteisö 3 7 554 - - - 7 558
Yhteensä 379 8 014 14 552 1 8 961
2015
Tuotot ulkopuolisilta asiakkailta
Vahinkovakuutustoiminta 1 021 1 403 1 408 384 128 4 344
Henkivakuutustoiminta 1 110 - - - 34 1 144
Omistusyhteisö 93 - - - - 93
Yhteensä 2 225 1 403 1 408 384 162 5 581
Pitkäaikaiset varat
Vahinkovakuutustoiminta 103 498 19 349 1 971
Henkivakuutustoiminta 344 - - - 1 345
Omistusyhteisö 3 7 305 - - - 7 309
Yhteensä 451 7 804 19 349 2 8 625
Tuotot sisältävät vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot, henkivakuutuksen vakuutusmaksutulon vakuutuksen myöntämismaan mukaan sekä omistusyhteisösegmentin sijoitustoiminnan nettotuotot sekä liiketoiminnan muut tuotot.
Pitkäaikaiset varat sisältävät aineettomat hyödykkeet, sijoitukset osakkuusyhtiöihin, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet sekä sijoituskiinteistöt.
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.