Yritysvastuu Ifissä

If Vahinkovakuutuksen toiminnan perusajatuksena on edistää yhteiskunnan yleistä turvallisuutta ja taloudellista vakautta. Vuonna 2016 If käsitteli yli 1,8 miljoonaa korvaushakemusta. Korvaushakemusten syyt vaihtelivat pienistä vesivahingoista ja liikennevahingoista yritysten tuotannonkeskeytyksiin maanjäristyksen vuoksi. Puolet korvaushakemuksista käsitellään 24 tunnin kuluessa. Kaiken kaikkiaan If maksoi lähes 3 miljardia euroa korvauksia viime vuonna.

Ympäristökysymykset ovat tärkeitä ja niillä on usein välitön vaikutus vahinkovakuutusyhtiöiden toimintaan. Ifin toimintaa ohjaa tiukka ympäristöpolitiikka. Tämän mukaisesti pyritään aina löytämään ympäristöystävällisin ratkaisu asiakkaille, toimittajille ja yhteistyökumppaneille sekä yhtiölle itselleen.

If pyrkii edistämään kestävää ympäristökehitystä. If on ollut ympäristöneutraali yritys vuodesta 2011 alkaen ja kompensoi päästöjään osallistumalla erilaisiin hankkeisiin. Yhtiö osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja nostaa päätöksentekijöiden tietoisuuteen ajankohtaisia turvallisuusteemoja. Yksi Ifiä kiinnostavista teemoista on liikenneturvallisuus. Ifin tutkijat analysoivat liikenneonnettomuustilastoja ja julkaisevat tietoja, joita voidaan hyödyntää autoilijoiden, pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

If on myös merkittävä veronmaksaja Pohjoismaissa, sillä yhtiö maksoi vuodelta 2015 yhteisöveroa yli 157 miljoonaa euroa.

Yhteisöverot vuodelta 2015 If Vahinkovakuutus, yhteensä yli 157 miljoonaa euroa

Ifin keskeiset ympäristökysymykset

Digitalisaatio ja sähköiset vakuutuspalvelut: Sähköiset vakuutuspalvelut yhdistävät ympäristöystävällisyyden ja nykyaikaisen asiakasviestinnän. E-lasku on ollut Ifissä käytössä vuodesta 2001 alkaen, ja yhtiö on lähettänyt asiakkailleen tarjouksia sähköisesti jo vuodesta 2004. Henkilöasiakkaat ovat voineet käyttää Ifin sähköisiä palveluja vuoden 2011 syksystä lähtien. Sähköisiä palveluja käyttävien henkilöasiakkaiden määrä on kasvanut 217 prosentilla vuosina 2014–2016.

Sähköisiä palveluja käyttävien henkilöasiakkaiden määrän kasvu 2014–2016 Pohjoismaissa If Vahinkovakuutus
%

Henkilöasiakkaat-liiketoiminta-alueella uudet asiakkaat saavat automaattisesti käyttöönsä sähköisen vakuutuspalvelun ja olemassa olevien asiakkaiden siirtymistä sähköiseen asiointiin tuetaan aktiivisesti. Sähköisen asioinnin yleistymisen haasteena on, että useissa maissa vaaditaan tiettyjen kirjallisten sopimusten solmimista asiakkaiden kanssa tai erityisen luvan pyytämistä asiakkaalta sähköistä asiointia varten.

Sähköinen asiointi vähentää paperin kulutusta ja antaa asiakkaille mahdollisuuden hoitaa vakuutusasioitaan haluamallaan päätelaitteella, esimerkiksi kannettavalla tietokoneella tai älypuhelimella. Asiakkaat voivat myös tilata e-laskuja, muuttaa vakuutustensa maksuehtoja tai ostaa uutta vakuutusturvaa.

Sähköisen asioinnin yleistyessä paperin kulutus on vähentynyt 51 prosentilla vuodesta 2014 vuoteen 2016.

Osa Yritysasiakkaat-liiketoiminta-alueen asiakkaista on vuodesta 2016 lähtien voinut vastaanottaa vakuutusasiakirjat sähköisessä muodossa. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä uudistukseen ja If pyrkii tarjoamaan tätä mahdollisuutta yhä useammalle yritysasiakkaalle vuoden 2017 aikana.

Tanskan If käyttää sähköistä postilaatikkoa osana Ifin yleistä viestinnän digitalisointia viestiessään asiakkaidensa kanssa. Tavoitteena on lisätä sähköistä asiakasviestintää kaikissa Pohjoismaissa.

Paperin kulutus yhteensä If Vahinkovakuutus, 2012–2016
tonnia
Henkilöasiakkaiden verkossa tekemien korvaushakemusten osuus Pohjoismaissa If Vahinkovakuutus, 2013–2016
%
E-laskujen osuus ajoneuvovahinkojen käsittelyssä Pohjoismaissa If Vahinkovakuutus, 2012–2016
%

Korvausten käsittely: Vuonna 2016 If käsitteli noin 950 000 auto- ja omaisuusvahinkoa. Materiaalivahinkojen asianmukainen käsittely on keskeinen ympäristökysymys. Tavoitteena on käyttää ehjiä osia uudelleen ja lisätä kierrätystä. Saavuttaakseen tämän tavoitteen If on asettanut alihankkijoilleen tiukat ympäristövaatimukset.

Korvaushakemusten tekeminen verkossa yleistyy, ja se on ympäristöystävällisempi tapa kuin perinteiset hakemusmenetelmät. Vuonna 2016 verkossa tehtyjen korvaushakemusten osuus kasvoi 6 prosenttia. Nykyään yli 37 prosenttia korvaushakemuksista tehdään verkossa.

Kokoukset ja matkustaminen: Videoneuvottelujen suosio on kasvanut nopeasti Ifissä vuodesta 2003 lähtien. Ifin toimipisteissä Pohjoismaissa on 95 videoneuvotteluhuonetta. Käyttäjäystävällisyys, selkeät ohjeistukset ja mahdollisuus virtuaalisiin tukipalveluihin ovat lisänneet videoneuvottelujen suosiota. Ifissä järjestetään kuukausittain lähes 1 500 videoneuvottelua. Kaikilla Ifin työntekijöillä on tietokoneessaan Skype-ohjelma pikaviestin lähettämiseen ja virtuaalisiin neuvotteluihin. Verkko- tai videoneuvottelu on toimiva vaihtoehto perinteiselle fyysiselle kokoukselle, sillä verkon kautta on helppo esimerkiksi jakaa kokousmateriaalia.

If on vähentänyt työntekijöidensä lentomatkustamista 34 prosentilla vuosien 2007 ja 2016 välisenä aikana. Tämä on vähentänyt hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. If toimii kaikissa Pohjoismaissa ja Baltiassa, joten lentomatkustamisesta ei voida kokonaan luopua.

Lentomatkustamisen ja videoneuvottelujen määrän kehitys If Vahinkovakuutus, 2007–2016
kpl

Ilmasto: Ifin hiilidioksidipäästöt vähentyivät entisestään vuonna 2016. If aloitti vuonna 2011 päästöhyvityshankkeen, jolla se kompensoi toiminnastaan aiheutuvat hiilidioksidipäästöt Pohjoismaissa toimittamalla energiatehokkaita puuliesiä intialaisiin kyliin. Vuonna 2015 kohdemaa vaihtui Intiasta Tansaniaan. Tämä hanke on niin sanottu Gold Standard -projekti, joka on yhteistyössä WWF:n ja muiden järjestöjen kanssa kehitetty kansainvälinen standardi. Puuliedet eivät vähennä vain hiilidioksidipäästöjä, vaan säästävät myös ihmishenkiä. Maailmanpankin julkaisema raportti osoittaa, että noin neljä miljoonaa ihmistä kuolee vuosittain tehottomien puuliesien päästöihin. If jatkaa tätä hanketta myös vuonna 2017.

Vuonna 2016 pohjoismaisten toimintojen suorien ja epäsuorien hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärä oli 8 389 tonnia. Se on 59 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008, jolloin mittaukset aloitettiin. Ostoenergia kattaa tästä 13 prosenttia ja liikematkustaminen (lento-, juna- ja automatkat) 85 prosenttia. Liikematkojen kokonaispäästöt olivat 7 131 tonnia. Lentomatkustamisen kilometrikohtainen ympäristövaikutus on kaikkein suurin ja siksi se on merkittävin päästöjen aiheuttaja. Hiilidioksidipäästöjen vähenemisen pääasiallinen syy on lentomatkustamisen väheneminen 34 prosentilla ja se, että kaikki Ifin ostama sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialla.

Hiilidioksidipäästöjen kehitys If Vahinkovakuutus, 2008–2016
tonnia

Ifin CO2-päästöt on hyvitetty Gold Standardin projektin kautta

Ympäristötoimintaohje

Ifin tavoitteena on joka päivä toteuttaa ympäristön tilaa parantavia konkreettisia toimenpiteitä:

 • Pyrimme aina löytämään yrityksemme, asiakkaidemme, alihankkijoidemme ja yhteistyökumppaneidemme kannalta parhaat mahdolliset ympäristöratkaisut.
 • Kehitämme tuotteita, prosesseja ja vahingontorjuntapalveluja auttaaksemme asiakkaitamme toimimaan ympäristöystävällisemmin.
 • Kannustamme ja tuemme toimittajiamme ja yhteistyökumppaneitamme heidän pyrkimyksissään toimia aiempaa ympäristöystävällisemmin.
 • Annamme henkilökunnallemme mahdollisuuden toimia ympäristöystävällisesti tarjoamalla ohjeita ja tukea.
 • Tiedotamme aina ympäristöriskeistä ja osallistumme aktiivisesti yleiseen ilmastokeskusteluun.  
 
Ympäristöohjelman rakenne

Ifin ympäristöohjelmassa on kolme tasoa:

 • Ohjausryhmä, jota johtaa Ifin johtoryhmän jäsen ja joka luo Ifin ympäristöstrategian, toimintaohjeet ja yleistavoitteet ja ylläpitää niitä.
 • Pohjoismaiden ympäristöryhmä vastaa kaikkien kiinteistöihin ja hankintoihin liittyvien ympäristöhankkeiden hallinnoinnista ja valvonnasta.
 • Paikallinen ympäristöryhmä laatii paikalliset toimintasuunnitelmat ja järjestää aktiviteetteja, jotka lisäävät ympäristökysymysten näkyvyyttä. Näitä ryhmiä on kaikissa suurissa toimistoissa.
Ympäristöä koskevat toimintaohjeet ja työkalut

Ifin ympäristöhankkeiden tukemiseksi ja niiden johtamiseksi luodaan tarkkaan määritellyt ympäristöä koskevat toimintaohjeet ja työkalut. Joitakin tärkeimpiä toimintaohjeita ovat:

 • Ympäristöpolitiikka
 • Hankintojen pohjoismaisten suuntaviivojen mukainen toimintaohje
 • Alihankkijan arviointia koskevat periaatteet
 • Greenhouse Gas Protocol -standardiin perustuva ilmastovaikutusten laskentatyökalu
 • ClimateWise-alusta parhaiden käytäntöjen soveltamista ja ajatustenvaihtoa varten
 • Korvauspalvelun ympäristösäännöt