Osakkeet ja osakepääoma

Sampo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli joulukuun 2016 lopussa 560 000 000 osaketta, jotka jakaantuivat 558 800 000 A-sarjan sekä 1 200 000 B-sarjan osakkeeseen. Osakkeisiin liittyviä äänioikeuksia on 564 800 000 kappaletta. Kullakin A-osakkeella on yhtiökokouksessa yksi ääni ja B-osakkeella viisi ääntä. Yhtiöjärjestyksen mukaan A-sarjan osakkeiden vähimmäismäärä on 179 000 000 ja enimmäismäärä 711 200 000 kappaletta. B-sarjan osakkeiden vähimmäismäärä on nolla (0) ja enimmäismäärä 4 800 000 kappaletta. 31.12.2016 Sampo Oyj:n osakepääoma oli 98 miljoonaa euroa (98) ja oma pääoma oli 11 934 miljoonaa euroa (11 411).

Sammon yhtiöjärjestyksen lunastusvelvollisuuslausekkeen (16 §) mukaisesti osakkeenomistaja, jonka osuus yhtiön kaikista osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä saavuttaa tai ylittää 33 1/3 prosenttia tai 50 prosenttia (lunastusvelvollinen osakkeenomistaja), on velvollinen lunastamaan muiden osakkeenomistajien (lunastukseen oikeutetut osakkeenomistajat) vaatimuksesta näiden osakkeet ja niihin osakeyhtiölain mukaan oikeuttavat arvopaperit siten kuin tässä pykälässä määrätään. Yhtiöjärjestyksessä määritellään omistusosuuden ja lunastushinnan laskukaava.

Osakemäärän kehitys Sampo Oyj, 2007–2016
Vuosi A-osakkeita B-osakkeita Yhteensä Muutos vuoden aikana Muutoksen syy
1.1.2007 566 418 145 1 200 000 567 618 145 15 740 245 Optio-oikeuksien konversio
-4 827 500 Takaisinostettujen osakkeiden mitätöinti (A-osake)
1.1.2008 577 330 890 1 200 000 578 530 890 -17 158 500 Takaisinostettujen osakkeiden mitätöinti (A-osake)
1.1.2009 560 172 390 1 200 000 561 372 390 ei muutoksia
1.1.2010 560 172 390 1 200 000 561 372 390 -90 000 Takaisinostettujen osakkeiden mitätöinti (A-osake)
1.1.2011 560 082 390 1 200 000 561 282 390 -1 282 390 Takaisinostettujen osakkeiden mitätöinti (A-osake)
1.1.2012 558 800 000 1 200 000 560 000 000 ei muutoksia
1.1.2013 558 800 000 1 200 000 560 000 000 ei muutoksia
1.1.2014 558 800 000 1 200 000 560 000 000 ei muutoksia
1.1.2015 558 800 000 1 200 000 560 000 000 ei muutoksia
1.1.2016 558 800 000 1 200 000 560 000 000 ei muutoksia
1.1.2017 558 800 000 1 200 000 560 000 000 ei muutoksia

Omistusmääräjakauma Sampo Oyj, 31.12.2016
Osakkeiden lukumäärä Omistajia, kpl Omistajia, % Arvo-
osuusmäärä, kpl
Arvo-
osuusmäärä, %
Äänimäärä,
 kpl
Äänimäärä, %
1–100 34 269 37,71 1 882 969 0,34 1 882 969 0,33
101–500 37 004 40,72 9 464 395 1,69 9 464 395 1,68
501–1 000 9 455 10,40 7 219 953 1,29 7 219 953 1,28
1 001–5 000 8 382 9,22 17 804 135 3,18 17 804 135 3,15
5 001–10 000 969 1,07 7 007 412 1,25 7 007 412 1,24
10 001–50 000 634 0,70 12 922 357 2,31 12 922 357 2,29
50 001–100 000 68 0,08 4 878 277 0,87 4 878 277 0,86
100 001–500 000 67 0,07 14 788 667 2,64 14 788 667 2,62
500 001– 31 0,03 477 371 975 85,25 482 171 975 85,37
Yhteensä 90 879 100,00 553 340 140 98,81 558 140 140 98,82
joista hallintarekisteröityjä 11 330 917 414 59,09 330 917 414 58,59
Odotusluettelolla yhteensä 0 0 0,00 0 0,00
Yhteistilillä 6 659 860 1,19 6 659 860 1,18
Liikkeeseenlaskettu määrä 560 000 000 100,00 564 800 000 100,00

Sampo Oyj:n osakkeiden kaupankäyntitunnus muuttui 1.9.2016. Uusi kaupankäyntitunnus (osaketunnus) on SAMPO. Vastaava aiempi tunnus oli SAMAS.

Sammon A-sarjan osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä vuodesta 1988 alkaen. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva omistaa kaikki B-sarjan osakkeet. B-sarjan osakkeet voidaan osakkeenomistajan vaatimuksesta muuntaa A-sarjan osakkeiksi. Tilikauden päättyessä Sampo Oyj tai sen tytäryhtiöt eivät omistaneet Sammon A-sarjan osakkeita.

Osakkeen hinta Sampo Oyj, 2012–2016
Osakkeen vaihto kuukausittain Sampo Oyj, 2012–2016
kpl