Henkivakuutusriskit

Sijoitussidonnaisiin sopimuksiin perustuva liiketoiminta on ollut Mandatum Lifen painopistealueena vuodesta 2001 alkaen. Siitä lähtien sijoitussidonnaisen vastuuvelan trendi on ollut nouseva ja keskimääräinen sijoitussidonnaisen vastuuvelan vuosittainen kasvu on ollut 23 prosenttia. Liiketoiminnan luonteen vuoksi vuosittainen vaihtelu on suhteellisen suurta. Nykyisistä 6 440 miljoonan euron sijoitussidonnaisista vastuista noin 3 000 miljoonan euron osuus on myyty Danske Bankin toimesta. Nämä vastuut, yhdessä noin 200 miljoonan euron laskuperustekorollisten vastuiden kanssa, tulevat siirtymään Danske Bank A/S:lle. Siirron odotetaan tapahtuvan aikaisintaan 31.12.2017.

Sijoitussidonnaisen kannan trendiin verrattuna, laskuperustekorollisen vastuuvelan trendi on ollut aleneva vuodesta 2005, poikkeuksena vuosi 2014, jolloin laskuperustekorollinen ryhmäeläkekanta siirrettiin Suomi-yhtiöstä Mandatum Lifeen. Erityisesti ne vastuuvelan osat ovat pienentyneet, joissa laskuperustekorko on korkein eli 4,5 prosenttia tai 3,5 prosenttia. Laskuperustekorollisten ja sijoitussidonnaisten kantojen kehitys esitetään kuvassa Laskuperustekorollisen ja sijoitussidonnaisen vastuuvelan kehitys, Mandatum Life, 2007–2016.

Laskuperustekorollisen ja sijoitussidonnaisen vastuuvelan kehitys Mandatum Life, 2007–2016
Milj. €

Yllä mainittu Suomi-yhtiöstä siirretty ryhmäeläkekanta ja siihen liittyvät saamiset on eriytetty (”eriytetty ryhmäeläkekanta” tai ”eriytetty omaisuus”) Mandatum Lifen muusta taseesta. Eriytetyllä ryhmäeläkekannalla on omat voitonjakoa koskevat säännökset, sijoituspolitiikka ja tasehallinnan (eng. Asset Liability Management, ALM) komitea. Laskuperustekorollisista veloista, jotka eivät ole osa eriytettyyn ryhmäeläkekantaan liittyviä velkoja, käytetään tästä eteenpäin nimitystä ”alkuperäiset” laskuperustekorolliset velat.

Vakuutusliiketoiminnan kehitys ja riskit

Vuoden 2016 aikana vakuutusvelat kehittyivät suunnitellun mukaisesti. Sijoitussidonnainen liiketoiminta kasvoi ja korkeakorkoisin laskuperustekorollinen kanta väheni. Korkeimpien laskuperustekorkojen omaavien vakuutuskantojen vastuuvelka aleni 214 miljoonaa euroa. Kokonaisuutena yhtiön laskuperustekorollinen vastuuvelka aleni vähemmän (193 miljoonaa euroa) tehdyistä korkotäydennyksistä johtuen.

Vakuutusvelan muutos esitetään vuodelta 2016 taulukossa Vastuuvelan muutoksen analyysi ennen jälleenvakuuttajien osuutta, Mandatum Life, 2016.

Vastuuvelan muutoksen analyysi ennen jälleenvakuuttajien osuutta Mandatum Life, 2016
Milj. € Velka 2015 Maksut Korvaukset Kuormitus-
tulo
Takuu-
tuotot
Asiakas-hyvitykset Muut Velka 2016 Osuus %
Mandatum Life -emoyhtiö
Sijoitussidonnainen yhteensä 5 703 946 -553 -61 0 0 244 6 279 56 %
Yksilöllinen eläkevakuutus 1 248 66 -14 -14 0 0 27 1 313 12 %
Henkivakuutus 2 104 343 -186 -20 0 0 106 2 346 21 %
Kapitalisaatiosopimukset 1 779 472 -349 -20 0 0 95 1 977 18 %
Ryhmäeläkevakuutus 573 65 -4 -7 0 0 16 643 6 %
Laskuperustekorollinen ja muut yhteensä 4 996 146 -468 -37 138 5 24 4 804 43 %
Eriytetty ryhmäeläkekanta 1 196 9 -72 -2 24 4 -16 1 142 10 %
Laskuperustekorko 3,5 % 782 9 -72 -2 24 4 -30 715 6 %
Korkotäydennys (3,5 % -> 0,50 %) 257 0 0 0 0 0 18 275 2 %
Tulevien lisäetujen vastuu 157 0 0 0 0 0 -5 153 1 %
Ryhmäeläkevakuutus 2 180 55 -209 -7 71 1 27 2 117 19 %
Laskuperustekorko 3,5 % 2 010 4 -187 -3 67 0 -7 1 885 17 %
Laskuperustekorko 2,5 %, 1,5 % tai 0,0 % 170 51 -22 -4 4 1 33 232 2 %
Yksilöllinen eläkevakuutus 973 12 -144 -6 36 0 27 899 8 %
Laskuperustekorko 4,5 % 770 10 -99 -4 31 0 -13 695 6 %
Laskuperustekorko 3,5 % 142 2 -28 -1 4 0 18 137 1 %
Laskuperustekorko 2,5 % tai 0,0 % 61 1 -17 0 1 0 22 67 1 %
Yksilöllinen henkivakuutus 197 32 -29 -10 6 0 -16 180 2 %
Laskuperustekorko 4,5 % 61 5 -7 -1 3 0 -2 58 1 %
Laskuperustekorko 3,5 % 93 10 -10 -3 3 0 -6 86 1 %
Laskuperustekorko 2,5 % tai 0,0 % 44 17 -12 -5 1 0 -8 35 0 %
Kapitalisaatiosopimukset 36 0 0 0 0 0 -8 28 0 %
Laskuperustekorko 3,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Laskuperustekorko 2,5 % tai 0,0 % 36 0 0 0 0 0 -8 28 0 %
Tulevien lisäetujen vastuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Korkotäydennys 244 0 0 0 0 0 28 273 2 %
Kuolevuustäydennys 106 0 0 0 0 0 -1 105 1 %
Tuleva jälleenvakuutus 2 3 -1 0 0 0 -2 2 0 %
Muu velka 63 35 -13 -12 0 0 -14 59 1 %
Mandatum Life emoyhtiö yhteensä 10 699 1 092 -1 021 -98 138 5 268 11 083 98 %
Tytäryhtiö SE Sampo Life Insurance Baltic 173 30 -27 -3 1 0 4 178 2 %
Sijoitussidonnainen 155 26 -25 -2 0 0 6 161 1 %
Muut 18 3 -2 0 1 0 -2 17 0 %
Mandatum Life -konserni yhteensä 10 873 1 112 -1 048 -101 138 5 272 11 261 100 %

Biometriset riskit

Yleisesti ottaen sopimusten pitkä duraatio ja se, että Mandatum Lifen oikeus muuttaa vakuutussopimusten ehtoja ja vakuutusmaksuja on rajoitettu, kasvattaa biometrisiä riskejä. Mikäli vakuutusmaksut osoittautuvat riittämättömiksi, eikä niitä ole mahdollista korottaa, vastuuvelkaa täydennetään odotettavissa olevaa tappiota vastaavalla kasvun määrällä.

Pitkäikäisyysriski on Mandatum Lifen biometrisistä riskeistä merkittävin. Laskuperustekorollinen ryhmäeläkekanta muodostaa suurimman osan pitkäikäisyysriskistä. Laskuperustekorolliset ryhmäeläkkeet ovat olleet uusilta jäseniltä pääosin suljettuja useiden vuosien ajan ja tämän vuoksi jäsenten keski-ikä on suhteellisen korkea, eriytetyn ryhmäeläkekannan osalta noin 68 vuotta ja muun (alkuperäisen) kannan osalta noin 69 vuotta. Sijoitussidonnaisten ryhmäeläkkeiden ja yksilöllisten eläkevakuutusten kannassa pitkäikäisyysriski ei ole niin merkittävä, sillä vakuutukset ovat pääsääntöisesti määräaikaisia ja niihin liittyvät henkivakuutukset kompensoivat pitkäikäisyysriskin.

Pitkäikäisyysriskin vuotuista riskiliikkeen tulosta ja kuolleisuustrendiä analysoidaan säännöllisesti. Eriytetyn ryhmäeläkekannan vastuuvelan laskennassa käytettyä elinajan odotetta tarkistettiin vuonna 2014 ja muun ryhmäeläkekannan osalta vuosina 2002 ja 2007. Yhteensä muutokset kasvattivat vuoden 2016 vastuuvelkaa 105 miljoonalla eurolla (106) sisältäen eriytetyn ryhmäeläkekannan 87 miljoonan euron kuolevuustäydennyksen. Näiden muutosten jälkeen kumulatiivinen pitkäikäisyysriskin tulos on ollut ylijäämäinen. Vuoden 2016 pitkäikäisyyden riskiliike oli ryhmäeläkkeissä 2,9 miljoonaa euroa (5,7).

Henkivakuutuksen kuolevuusliikkeen tulos on voitollinen. Merkittävimpänä kuolevuusliikkeen heikkenemiseen vaikuttavana riskinä nähdään mahdollinen pandemia.

Muiden biometristen riskien osalta riskiliike on ollut kokonaisuutena voitollista, vaikka eri riskien välillä on voimakasta vaihtelua. Työkyvyttömyys- ja sairauskuluvakuutuksissa riskiä pienentää pitkällä aikavälillä se, että yhtiöllä on oikeus korottaa vakuutusmaksuja olemassa olevien sopimusten osalta, mikäli vakuutuskorvausten määrässä tapahtuu epäsuotuisaa kehitystä.

Jälleenvakuutuksen jälkeiset korvaussuhteet, Mandatum Life, 2016 ja 2015 -taulukossa esitetään Mandatum Lifen Suomen toiminnan riskiliikkeen tulos. Toteutuneen korvausmenon suhde laskuperusteiden mukaiseen korvausmenoon oli 79 prosenttia vuonna 2016 (72). Taulukosta voi myös arvioida riskiliikkeen herkkyyttä. Esimerkiksi henkivakuutuksen osalta kuolevuuden kaksinkertaistuminen nostaisi maksetut korvaukset 12 miljoonasta eurosta 24 miljoonaan euroon.

Jälleenvakuutuksen jälkeiset korvaussuhteet Mandatum Life, 2016 ja 2015
2016 2015
Milj. € Riskitulo Korvausmenot Korvaussuhde Riskitulo Korvausmenot Korvaussuhde
Henkivakuutus 43,2 21,2 49 % 42,4 20,1 47 %
Kuolevuus 24,8 11,8 48 % 24,0 9,7 40 %
Sairastavuus ja työkyvyttömyys 18,4 9,4 51 % 18,4 10,4 57 %
Eläkevakuutus 80,8 76,2 94 % 68,1 59,9 88 %
Yksilöllinen eläke 12,0 12,8 107 % 11,6 12,3 106 %
Ryhmäeläke 68,8 63,4 92 % 56,5 47,6 84 %
Kuolevuus (pitkäikäisyys) 63,9 61,0 95 % 48,9 43,2 88 %
Työkyvyttömyys 4,9 2,4 49 % 7,6 4,4 58 %
Mandatum Life 124,0 97,4 79 % 110,5 80,0 72 %

Mandatum Lifen vakuutuskanta on suhteellisen hyvin hajautunut, eikä se sisällä merkittäviä riskikeskittymiä. Yhtiön ottamalla katastrofijälleenvakuutuksella pienennetään mahdollisten riskikeskittymien merkitystä entisestään.

Yleisesti henkivakuutuksien biometrisiä riskejä rajoitetaan huolellisella vastuunvalinnalla, riskejä ja kustannuksia vastaavalla hinnoittelulla, myönnettävien turvien suuruuden rajoituksilla sekä jälleenvakuutuksella. Mandatum Lifen vastuunvalintapolitiikassa on määritetty periaatteet riskin valinnalle ja limiitit vakuutettaville summille ja jälleenvakuutuspolitiikka ohjaa jälleenvakuutuksen käyttöä. Hallitus hyväksyy vastuunvalintapolitiikan, jälleenvakuutuspolitiikan, vakuutussopimusten hinnoittelun ja vastuuvelan laskennan keskeisimmät periaatteet.

Vakuutusriskien komitea on vastuussa vastuunvalintapolitiikan ylläpitämisestä sekä vastuunvalintaprosessin ja korvausprosessin toimivuuden valvonnasta. Komitea myös raportoi vastuunvalintapolitiikkaan liittyvistä poikkeamista riskienhallintakomitealle. Vakuutusriskien komitean puheenjohtajana on yhtiön pääaktuaari, jonka vastuulla on varmistaa, että vakuutusten hinnoittelussa ja vastuuvelan laskennassa käytettävät periaatteet ovat riittävät ja yhteensopivat vastuunvalintaprosessin ja korvausprosessin kanssa.

Jälleenvakuutuksella rajoitetaan yksittäisiä kuolevuus- ja pysyvän työkyvyttömyyden riskejä. Hallitus hyväksyy vuosittain jälleenvakuutuspolitiikan ja päättää suurimmista omalla vastuulla pidettävistä korvausmääristä. Mandatum Lifessa tämä määrä on korkeintaan 1,5 miljoonaa euroa vakuutettua kohden. Mahdollisten katastrofien vaikutusten pienentämiseksi Mandatum Lifellä on käytössä katastrofisuoja.

Riskiliikkeen tulosta seurataan tiiviisti ja arvioidaan vuosittain perusteellisesti. Yhtiö mittaa riskinvalinnan tehokkuutta ja hinnoittelun riittävyyttä keräämällä tietoa toteutuneesta korvausmenosta kultakin tuote- ja riskialueelta. Toteutunutta korvausmenoa verrataan vakuutusmaksuja asetettaessa oletettuihin ennusteisiin kunkin eri riskiturvan osalta.

Vastuuvelkaa analysoidaan ja mahdollisia täydennystarpeita arvioidaan säännöllisesti. Vastuuvelkaan liittyvät oletukset tarkistetaan vuosittain. Vastuiden riittävyyttä testataan neljännesvuosittain. Näihin vastuuvelan riittävyystesteihin ja riskiliikkeen analyyseihin perustuen asetetaan hinnat uusille vakuutussopimuksille sekä päivitetään vastuunvalintapolitiikka ja vastuuvelan laskennassa käytettävät oletukset. Mandatum Lifen hallitus arvioi ja hyväksyy vuosittain tariffit ja hinnat, jälleenvakuuttamista koskevat periaatteet sekä vastuuvelan määräytymisperiaatteet.

Vakuutuksenottajien käyttäytymiseen liittyvät riskit ja kustannusriski

ALM-riskin kannalta takaisinostoriski on vähemmän merkittävä, koska Mandatum Lifessa noin 90 prosenttia laskuperustekorollisesta vastuuvelasta muodostuu eläkevakuutuksista, joissa takaisinosto on mahdollinen ainoastaan poikkeustapauksissa. ALM-riskin kannalta takaisinostoriski on näin ollen olennainen vain yksilöllisissä henkivakuutuksissa ja kapitalisaatiosopimuksissa, joiden vastuuvelan yhteismäärä on kuitenkin vain 5 prosenttia (208 miljoonaa euroa) laskuperustekorollisesta vastuuvelasta. Vastuuvelan täydennyksiä ei myöskään makseta takaisinoston yhteydessä, mikä osaltaan pienentää laskuperustekorolliseen kantaan liittyvää takaisinostoriskiä. Kaiken kaikkiaan Mandatum Lifen vakuutusvelkojen tulevat kassavirrat ovat melko hyvin ennustettavissa.

Kustannusriskiä lisää se, että vakuutusten ehtoja ja vakuutusmaksuja ei useimmiten voi muuttaa merkittävästi vakuutuksen elinkaaren aikana. Keskeisenä haasteena on vakuutusten hoitamiseen liittyvien prosessien kustannusten ja moninaiseen IT-arkkitehtuuriin liittyvien kustannusten pitäminen kilpailukykyisellä tasolla. Vuonna 2016 kustannusliikkeen tulos Mandatum Life ryhmässä oli 26 miljoonaa euroa (27). Mandatum Life ei jaksota vakuutusten hankintakuluja. Vuodesta 2012 lähtien kustannusliikkeen tulos on kasvanut merkittävästi mikä käy esille kuvasta Kustannusliikkeen tulos, Mandatum Life ryhmä, vuodet 2007–2016. Kasvu johtuu sijoitussidonnaisen kannan palkkioista ja kulutehokkuus ohjelmasta.

Kustannusliikkeen tulos Mandatum Life ryhmä, vuodet 2007–2016
Vuosi Kustannus-
liikkeen tulos, milj. €
2016 26,1
2015 26,8
2014 19,6
2013 15,3
2012 6,8
2011 9,8
2010 7,8
2009 5,2
2008 7,3
2007 16,2

Diskonttauskorkoriski

Aiemmin esitetystä taulukosta Vastuuvelan muutoksen analyysi ennen jälleenvakuuttajien osuutta, Mandatum Life, 2016 nähdään että suurimmassa osassa alkuperäisistä laskuperustekorollisista sopimuksista taattu korko on 3,5 prosenttia. Suomessa ennen vuotta 1999 myydyissä yksilöllisissä vakuutuksissa laskuperustekorko on 4,5 prosenttia, joka on myös määräysten mukainen korkein sallittu diskonttauskorko. Mandatum Life on myynyt myös vakuutuksia, joiden taattu korko on matalampi, mutta niiden osuus kannasta on pieni.

Mitä tulee laskuperuskorolliseen kantaan, jossa on 4,5 prosentin takuutuotto, niin näiden vakuutusten vastuuvelan diskonttauskorko on alennettu 3,5 prosenttiin sopimusten koko elinajaksi. Tästä johtuen vastuuvelkaa on täydennetty 48 miljoonalla eurolla vuonna 2016 (55 miljoonaa euroa vuonna 2015).

Lisäksi on tehty seuraavia täydennyksiä vuosille 2017–2019 diskonttokoron laskemiseksi:

  • 98 miljoonan euron täydennys diskonttauskoron laskemiseksi 0,25 prosenttiin vuodelle 2017,
  • 90 miljoonan euron täydennys vuodelle 2018 diskonttauskoron laskemiseksi 0,50 prosenttiin ja
  • 37 miljoonan euron täydennys vuodelle 2019 diskonttauskoron laskemiseksi 2,25 prosenttiin.

Kokonaisuutena Mandatum Life on täydentänyt alkuperäisen vakuutuskannan vastuuvelkaa 273 miljoonan euron suuruisella korkotäydennyksellä.

Eriytetyn ryhmäeläkekannan vakuutussopimusten laskuperustekorko on pääosin 3,5 prosenttia. Riskienhallinnan näkökulmasta tärkeämpää on se, että vastuuvelan diskonttauskorko on 0,50 prosenttia. Diskonttauskorkoa alennettiin 31.12.2016 0,75 prosentista 0,50 prosenttiin, mikä kasvatti vastuuvelan korkotäydennyksen 275 miljoonaan euroon (257 miljoonaa euroa vuonna 2015). Tulevien lisäetujen täydennyksellä on merkittävä rooli eriytetyn kannan riskienhallinnassa. Tämä täydennys on yhteensä 153 miljoonaa euroa ja sitä voidaan käyttää kattamaan mahdollisia sijoitustappioita tai rahoittamaan mahdollisia muutoksia eriytetyn vastuuvelan diskonttauskorossa.

Laskuperustekorollisten vastuiden laskevan trendin odotetaan jatkuvan. Vastuiden, joissa on korkeimmat laskuperustekorot ja jotka siten sitovat eniten pääomaa, odotetaan laskevan 2 861 miljoonasta eurosta noin 1 000 miljoonan euron tasolle Solvenssi II -säännösten mukaista vastuuvelkaa koskevan siirtymäajan kuluessa (1.1.2017–31.12.2031). Eriytetyn ryhmäeläkekannan duraatio on noin 10 vuotta ja alkuperäisen laskuperustekorollisen kannan duraatio on noin 9 vuotta.

Kuvassa Laskuperustekorollisten vastuiden ennuste, 31.12.2016–31.12.2031 esitetään laskuperustekorollisten vastuiden odotettu kehitys.

Laskuperustekorollisten vastuiden ennuste Mandatum Life, 31.12.2016–31.12.2031
Milj. €