Velkarahoitus

Sampo Oyj:llä oli 31.12.2016 velkarahoitusta 3 548 miljoonaa euroa (2 302) ja korkoa kerryttäviä omaisuuseriä 2 104 miljoonaa euroa (1 343). Korkoa kerryttäviin omaisuuseriin sisältyvät pankkitilit, 637 miljoonaa euroa (579) tytär- ja osakkuusyhtiöiden liikkeelle laskemia pääomalainoja sekä 28 miljoonaa euroa muita rahamarkkinainstrumentteja (25). Vuoden 2016 lopussa nettovelka oli 1 443 miljoonaa euroa (959).

Sampo Oyj:n bruttovelka oli 47 prosenttia (32) yhtiön omasta pääomasta ja velkaisuusaste oli 32 prosenttia (24). Velkaantuneisuuden kasvu johtuu kahdesta asiasta. Ensinnäkin hankkiessaan Topdanmarkin osakkeita Sampo lisäsi velkaansa 400 miljoonalla eurolla. Toiseksi Sampo uudelleenrahoitti 500 miljoonan euron helmikuussa 2017 erääntyvän seniorilainan jo marraskuussa 2016 laskemalla liikkeeseen 750 miljoonan euron seniorilainan maksamatta samanaikaisesti takaisin erääntyvää lainaa. Velkaisuusasteen odotetaan palautuvan alle 30 prosentin tasolle vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Sampo Oyj maksoi eräpäivänä 24.2.2016 pois senioriehtoisen 300 miljoonan euron suuruisen lainan. Takaisinmaksun yhteydessä yhtiö laski osana EMTN-ohjelmaansa liikkeeseen 500 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman, kiinteäkorkoisen lainan, joka erääntyy 24.5.2019.

Topdanmarkin osakkeista tehdyn pakollisen ostotarjouksen yhteydessä Sampo Oyj lisäsi liikkeeseen laskemiensa yritystodistusten määrän 338 miljoonasta eurosta toisen vuosineljänneksen 2016 lopussa 702 miljoonaan euroon 30.9.2016. Vuoden 2016 lopussa yritystodistusten kokonaismäärä oli 671 miljoonaa euroa (305).

Sampo Oyj laski 17.11.2016 osana EMTN-ohjelmaansa liikkeeseen 750 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman, vaihtuvakorkoisen lainan, joka erääntyy 18.9.2023.

If Skadeförsäkring Holding AB (publ), If-konsernin emoyhtiö, laski 24.11.2016 liikkeeseen 2 miljardin Ruotsin kruunun arvosta tier 2 velkainstrumentteja, josta vaihtuvakorkoisia oli 1 500 miljoonaa Ruotsin kruunua ja kiinteäkorkoisia 500 miljoonaa Ruotsin kruunua. Liikkeeseenlaskemisen tarkoituksena oli uudelleenrahoittaa 150 miljoonan euron hybridilaina, joka erääntyi vuonna 2015, ja kehittää Ifin pääomarakennetta. Ensimmäinen eräpäivä on 1.12.2021.

Sampo Oyj:n taseessa 31.12.2016 olleet rahoitusvelat koostuivat 2 877 miljoonan euron (1 997) senioriehtoisista joukkovelkakirjalainoista ja 671 miljoonan euron (305) arvoisista liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista. Sampo Oyj:n velan keskikorko oli 31.12.2016 ilman koronvaihtosopimuksia 1,37 prosenttia (1,45). Keskikoron nousu on tilapäistä ja johtuu helmikuussa 2017 erääntyvään seniorilainaan liittyvien koronvaihtosopimusten sulkemisesta.

Liikkeelle lasketut velkainstrumentit Sampo Oyj, 31.12.2016
Velkainstrumentti Korkokuponki Swap Kokonaiskorko Eräpäivä
Senior Bond 500 milj. euroa 4,2500 % - 4,2500 % 27.2.2017
Senior Bond 2 000 milj. SEK Stibor3kk + 1,45 % Euribor3kk + 1,375 % 0,9990 % 29.5.2018
Senior Bond 500 milj. euroa 1,1250 % - 1,1640 % 24.5.2019
Senior Bond 2 000 milj. SEK Stibor3kk + 0,77 % Euribor3kk + 0,586125 % 0,2721 % 28.5.2020
Senior Bond 1 000 milj. SEK 1,2500 % EUR 1,007 % 1,0070 % 28.5.2020
Senior Bond 500 milj. euroa 1,5000 % - 1,5920 % 16.9.2021
Senior Bond 750 milj. euroa 1,0000 % - 1,0060 % 18.9.2023
Yritystodistukset 671 milj. euroa Euribor + marginaali 0,2500 % Keskimäärin 3kk
Julkinen velka 3 416 milj. euroa 1,3756 %
Private placements 132 milj. euroa 1,3731 %
Yhteensä 3 548 milj. euroa 1,3755 %

Lisätietoja Sampo-konsernin liikkeeseen laskemista lainoista on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/velkarahoitus.

Tasapainottaakseen konsernitason riskejä Sampo Oyj sitoo velkarahoituksensa lyhyisiin korkoihin ja laskee liikkeeseen velkansa euromääräisenä tai Ruotsin kruunumääräisenä. Tavoitellun velkarakenteen saavuttamiseksi käytetään koronvaihtosopimuksia. Nämä johdannaiset arvostetaan tuloslaskelmassa käypään arvoon, vaikka ne taloudellisesti vastaavat velkojen maturiteetteja. Tämän seurauksena Sampo Oyj säilyttää joustavuuden tarpeen vaatiessa säätää johdannaispositiotaan, mutta hintana on Omistusyhteisö-segmentin rahoituskulujen lisääntynyt heilahtelu.

Sampo Oyj:n pääasiallisena tavoitteena on ylläpitää hajautettua velkarakennetta, suhteellisen matalaa velkaantumisastetta ja vahvaa likviditeettiä, jotta yhtiö kykenee järjestämään rahoitusta strategisiin hankkeisiin tarpeen mukaan. Vahva likviditeetti ja kyky hankkia rahoitusta ovat keskeisiä tekijöitä Sampo-konsernin strategisen joustavuuden ylläpidossa.