If Vahinkovakuutus

Vuosi 2016 oli hyvä vuosi If Vahinkovakuutukselle, ja yhtiö saavutti vahvan tuloksen. Ifin yhdistetty kulusuhde oli 84,4 prosenttia (85,4 prosenttia), vakuutustekninen tulos kasvoi 658 miljoonaan euroon (657)  ja yhtiön voitto ennen veroja oli 883 miljoonaa euroa (960). If myi osuutensa Topdanmarkista Sampo Oyj:lle vuoden aikana, eikä yhtiö enää omista Topdanmarkin osakkeita.

Yhdistetty kulusuhde vuosineljänneksittäin If Vahinkovakuutus, 2004–2016

Ifin maksutulo säilyi edellisvuoden tasolla vuonna 2016. Kasvua edisti vilkas uusien autojen myynti, kumppanuuksien jatkuva kehittäminen ja verkkomyynti. Muutaman merkittävän yritysasiakkuuden menettäminen piti maksutulon kuitenkin edellisvuoden tasolla.

Liiketoiminnan taloudelliset tulokset saavutettiin kilpailluilla markkinoilla matalien ja jopa negatiivisten korkotasojen vallitessa ja makrotaloudellisen tilanteen ollessa heikko. Talouskasvu oli yleisesti matala. Epävakaus ja epävarmuus jatkuivat rahoitusmarkkinoilla. If noudatti edelleen konservatiivista sijoituspolitiikkaa.

If ei tehnyt muutoksia strategisiin painopisteisiinsä vuoden aikana, vaan jatkoi panostuksia digitalisaatioon, lisäarvon tuottamiseen asiakkaille sekä vakuutusosaamiseen ja toiminnan tehokkuuteen.

Vuoden aikana If Vahinkovakuutus jatkoi tuotteidensa selkeyttämistä ja lisäarvoa tuottavien palveluiden kehittämistä sekä laajensi sähköistä asiakasviestintäänsä. Nämä toimet paransivat sekä asiakastyytyväisyyttä että verkkopalveluiden käyttöastetta ja toivat uusia asiakkaita Ifille.

If jatkoi digitalisaatioon panostamista vuonna 2016. Verkkomyynti kasvoi jälleen 20 prosenttia, noin 40 prosenttia korvaushakemuksista tehdään jo verkossa. Lisäksi yli 40 prosenttia yhtiön asiakkaista käyttää sähköisiä palveluja eli vastaanottaa kaikki vakuutusasiakirjansa ja -laskunsa sähköisesti.

If myös jatkoi IT-investointejaan Nordic IT -ydinjärjestelmän käyttöönottoprojektissa. Vuoden lopussa suurimmassa osassa Yritysasiakkaat- ja Suuryritykset -liiketoiminta-alueita käytettiin yhteistä pohjoismaista tuotantojärjestelmää.

Vuoden aikana saavutettu positiivinen kehitys perustuu myös Ifin pitkän tähtäimen strategiaan, jossa painotetaan jatkuvasti vakuutusosaamista ja toiminnan tehokkuutta. Prosessien jatkuvan kehittämisen ansiosta Ifin toimintakulusuhde laski jälleen 0,2 prosenttiyksikköä (poislukien kertaluonteiset erät).

Solvenssi II -säännökset tulivat voimaan 1.1.2016. If soveltaa Solvenssi II -periaatteita lakisääteisissä vakavaraisuuslaskelmissaan. Ruotsin Finanssivalvonta hyväksyi vuonna 2016 Ifin Ruotsiin rekisteröidyn juridisen yhtiön sisäisen vakavaraisuusmallin. Ifillä on vahva pääomapohja, hyvät raportointijärjestelmät, hyvä sisäinen valvonta ja riskipohjainen johtamismalli. Standard & Poor's vahvisti vuonna 2016 Ifin luottoluokituksen A+ -luokkaan vakain näkymin.

Verkkomyynti maittain If Vahinkovakuutus, 2016