Kaikki liitetiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 1–4
1 Liiketoiminnan muut tuotot
Milj. e 2016 2015
Tuotot kiinteistöomaisuudesta 0 0
Muut tuotot 17 18
Yhteensä 17 18
2 Liiketoiminnan muut kulut
Milj. e 2016 2015
Vuokrakulut -1 -1
Kulut kiinteistöomaisuudesta 0 0
Muut kulut -17 -11
Yhteensä -18 -12
Erä Muut kulut sisältää mm. hallinto- ja IT-kulut sekä palkkiot ulkopuolisista palveluista.
3 Tilintarkastajan palkkiot
Milj. e 2016 2015
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy
Tilintarkastuspalkkiot -0,2 -0,2
Muut palkkiot -0,1 -0,0
Yhteensä -0,3 -0,2
4 Rahoitustuotot ja -kulut
Milj. e 2016 2015
Saadut osingot yhteensä 1 567 1 235
Korkotuotot yhteensä 56 64
Korkokulut yhteensä -63 -74
Myyntivoitot yhteensä 0 17
Myyntitappiot yhteensä -26 -5
Valuuttatulos 55 23
Muut -5 -18
Yhteensä 1 584 1 243
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 5–9
5 Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Milj. e 2016 2015
Hankintameno tilikauden alussa 296 325
Lisäykset 2 0
Vähennykset - -28
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 298 296
Saamiset ovat tytäryhtiöiden liikkeeseenlaskemia pääomalainoja. Lisätietoja konsernin liitetiedossa nro 29 Rahoitusvelat.
6 Muut osakkeet ja osuudet
2016 Arvonmuutokset 2015 Arvonmuutokset
Milj. e Käypä arvo Tulokseen kirjatut Käyvän arvon rahastoon kirjatut Käypä arvo Tulokseen kirjatut Käyvän arvon rahastoon kirjatut
Myytävissä olevat osakkeet ja osuudet 148 -27 9 248 12 -12
7 Sijoitusten muut saamiset
2016 Arvonmuutokset 2015 Arvonmuutokset
Milj. e Käypä arvo Tulokseen kirjatut Käyvän arvon rahastoon kirjatut Käypä arvo Tulokseen kirjatut Käyvän arvon rahastoon kirjatut
Joukkovelkakirjalainat 28 0 -6 111 0 -2
8 Muut saamiset
Milj. e 2016 2015
Kauppahintasaamiset 0 5
Johdannaiset 2 6
Muut 5 8
Yhteensä 6 18
9 Siirtosaamiset
Milj. e 2016 2015
Siirtyvät korot 10 38
Johdannaiset 12 15
Muut 4 1
Yhteensä 26 53
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 10–13
10 Emoyhtiön oman pääoman muutoslaskelma
Sidottu pääoma Vapaa pääoma
Milj. e Osake-pääoma Käyvän arvon rahasto Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Muut rahastot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Kirjanpitoarvo 1.1.2015 98 7 1 527 273 5 110 7 014
Osingonjako -1 092 -1 092
Osinkojen palautus 8 8
Myytävissä olevat rahoitusvarat
- omaan pääomaan kirjattu määrä 11 11
- tuloslaskelmaan siirretty määrä -10 -10
Tilikauden voitto 1 228 1 228
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 98 8 1 527 273 5 254 7 159
Sidottu pääoma Vapaa pääoma
Milj. e Osake-pääoma Käyvän arvon rahasto Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Muut rahastot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Kirjanpitoarvo 1.1.2016 98 8 1 527 273 5 254 7 159
Osingonjako -1 204 -1 204
Osinkojen palautus 9 9
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0
- omaan pääomaan kirjattu määrä -2 -2
- tuloslaskelmaan siirretty määrä 22 22
Tilikauden voitto 1 565 1 565
Kirjanpitoarvo 31.12.2016 98 28 1 527 273 5 624 7 549
Laskelma voitonjakokelpoisista varoista
Milj. e 2016 2015
Emoyhtiö
Tilikauden voitto 1 565 1 228
Kertyneet voittovarat 4 059 4 026
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 1 527 1 527
Muut rahastot 273 273
Yhteensä 7 424 7 053
11 Osakepääoma
Tiedot on esitetty konsernitilinpäätöksen liitteessä 34 Oma pääoma.
12 Muut velat
Milj. e 2016 2015
Lunastamattomat osingot 38 35
Johdannaiset 3 5
Johdannaisten vakuudet 17 38
Muut 1 6
Yhteensä 58 83
13 Siirtovelat
Milj. e 2016 2015
Siirtyvät korot 25 34
Johdannaiset 1 6
Muut 15 22
Yhteensä 41 62
Tuloveroja koskevat liitetiedot 14
14 Laskennalliset verosaamiset ja -velat
Milj. e 2016 2015
Laskennalliset verosaamiset
Tappiot 14 14
Laskennalliset verovelat
Käyvän arvon rahasto -7 -2
Yhteensä netto 7 12
Vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 15–16
15 Eläkevastuut
Sampo Oyj:n henkilöstön perus- ja lisäeläketurva on hoidettu vakuutuksilla Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varmassa ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiössä.
16 Vuokravastuut
Milj. e 2016 2015
Yhden vuoden kuluessa 1 1
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa 4 0
Yli viiden vuoden kuluttua 1 -
Yhteensä 6 1
Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot 17–19
17 Henkilöstön lukumäärä
Milj. e 2016
Tilikautena keskimäärin
2015
Tilikautena keskimäärin
Kokoaikainen henkilöstö 56 56
Osa-aikainen henkilöstö 3 3
Määräaikainen henkilöstö 2 1
Yhteensä 61 60
18 Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot
Tuhatta euroa 2016 2015
Konsernijohtaja Kari Stadigh 4 936 4 290
Hallituksen jäsenet
Björn Wahlroos 160 160
Christian Clausen 80 -
Jannica Fagerholm 80 80
Adine Grate Axén 80 80
Veli-Matti Mattila 80 80
Risto Murto 80 80
Eira Palin-Lehtinen 100 100
Per Arthur Sørlie 80 80
Edellä mainitun lisäksi yhtiö on vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti maksanut yhteensä
5 311,02 euron suuruisen yhtiön osakkeiden ostoon liittyneen varainsiirtoveron (1 277,30 euroa puheenjohtajan, 809,53 euroa varapuheenjohtajan ja 3 224,19 euroa muiden hallituksen jäsenten osalta).
Eläkesitoumukset
Konsernijohtaja on oikeutettu maksuperusteiseen lisäeläkkeeseen voimassa olevan eläkesopimuksen mukaisesti. Kiinteä vuosittainen lisäeläkevakuutusmaksu on 400 000 euroa.
19 Toimitusjohtajaan, tämän sijaiseen sekä hallituksen jäseniin liittyvät eläkekulut
Tuhatta euroa Lisäeläke-
turva
Lakisääteinen eläke Yhteensä
Tilikauden aikana aiheutuneet eläkekulut
Hallituksen puheenjohtaja - - -
Muut hallituksen jäsenet - - -
Konsernijohtaja1) 455 155 610
Konsernijohtajan sijainen - - -
Entiset hallituksen puheenjohtajat
Kalevi Keinänen2) - - -
Entiset konsernijohtajat
Harri Hollmen3) - - -
455 155 610
1) Konsernijohtajalla on voimassa olevan toimitusjohtajasopimuksen mukainen maksuperusteinen lisäeläkesopimus, jonka vuosikustannukset Sammolle ovat kiinteät 400 000 euroa. Vuoden 2016 lisäeläkekulut sisältävät TEL-L ryhmäeläkesopimuksen perusteella maksettuja eläkemaksuja. TEL-L lisäeläkejärjestelmä on lain perusteella lakkautettu 31.12.2016 ja ansaittu eläke muodostaa vapaakirjan.
2) Ryhmäeläkevakuutus, jossa eläkeikä on 60 vuotta ja eläke-etuus 66 prosenttia TyEL:in mukaisesta palkasta. Vuonna 2016 ei tehty TyEL indeksitarkistusta.
3) Ryhmäeläkevakuutus, jossa eläkeikä on 60 vuotta ja eläke-etuus 60 prosenttia TyEL:in mukaisesta palkasta. Vuonna 2016 ei tehty TyEL indeksitarkistusta.
Osakeomistuksia koskevat liitetiedot 20
20 Osakeomistukset 31.12.2016
Yhtiön nimi Omistus-
osuus-%
Osakkeiden kirjanpito-
arvo milj. e
Saman konsernin yritykset
Vahinkovakuutustoiminta
If Skadeförsäkring Holding AB, Tukholma Ruotsi 100,00 1 886
Henkivakuutustoiminta
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Helsinki Suomi 100,00 484
Muu toiminta
Sampo Capital Oy, Helsinki Suomi 100,00 1
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.