Konsernin liitetiedot

Valitse liite 1–42
12 Sijoituskiinteistöt
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
1.1.
Hankintameno 25 29
Kertyneet poistot -8 -8
Kertyneet arvonalentumiset -2 -1
Kirjanpitoarvo 1.1. 15 20
Kirjanpitoarvo 1.1. 15 20
Vähennykset - -4
Poistot -1 -1
Arvonalentumistappiot 0 -1
Valuuttakurssierot 0 0
Kirjanpitoarvo 31.12. 14 15
31.12.
Hankintameno 25 25
Kertyneet poistot -9 -8
Kertyneet arvonalentumiset -2 -2
Kirjanpitoarvo 31.12. 14 15
Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä 3 2
Sijoitusomaisuuteen sisältyvät muulla sopimuksella vuokralle annetut kiinteistöt
Ei-purettavissa olevat vähimmäisvuokrat
- yhden vuoden kuluessa 1 1
- yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 1 1
Yhteensä 2 2
Kiinteistökulut
- välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka ovat kerryttäneet vuokratuottoa kaudella -1 -1
- välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka eivät ole kerryttäneet vuokratuottoa kaudella -1 -1
Yhteensä -2 -2
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo 31.12. 22 22
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
1.1.
Hankintameno 257 247
Kertyneet poistot -55 -51
Kertyneet arvonalentumiset -23 -17
Kirjanpitoarvo 1.1. 180 179
Kirjanpitoarvo 1.1. 180 179
Lisäykset 41 27
Vähennykset -18 -17
Poistot -3 -4
Arvonalentumistappiot 1 -6
Kirjanpitoarvo 31.12. 201 180
31.12.
Hankintameno 280 257
Kertyneet poistot -58 -55
Kertyneet arvonalentumiset -22 -23
Kirjanpitoarvo 31.12. 201 180
Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä 20 21
Sijoitusomaisuuteen sisältyvät muulla sopimuksella vuokralle annetut kiinteistöt
Ei-purettavissa olevat vähimmäisvuokrat
- yhden vuoden kuluessa 9 9
- yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 13 6
- yli viiden vuoden kuluttua 3 0
Yhteensä 25 14
Kiinteistökulut
- välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka ovat kerryttäneet vuokratuottoa kaudella -9 -9
- välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka eivät ole kerryttäneet vuokratuottoa kaudella -1 -1
Yhteensä -10 -10
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo 31.12. 222 203
Segmenttien väliset eliminoinnit -4 -4
Milj. e 2016 2015
Konserni yhteensä 211 191
Konsernin sijoituskiinteistöjen käyvät arvot arvioitu kokonaisuudessaan itse markkinoilta saadun vertailuaineiston perusteella. Käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen ja -velkojen määritys ja hierarkia on esitetty liitteessä 17. Tämän määrityksen mukaan sijoituskiinteistöt kuuluvat tasolle 2.
Segmenttien sijoituskiinteistöjen tilat vuokrataan markkinaehtoisilla, peruuttamattomilla vuokrasopimuksilla. Vuokrasopimusten pituudet vaihtelevat toistaiseksi voimassa olevista monivuotisiin sopimuksiin.
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.