Konsernin liitetiedot

Valitse liite 1–42
17 Käypien arvojen määritys ja hierarkia
Suurin osa Sampo-konsernin rahoitusinstrumenteista arvostetaan käypään arvoon. Näiden arvostus perustuu joko julkisiin hintanoteerauksiin tai arvostuksiin, jotka perustuvat saatavilla olevaan markkinainformaatioon. Mikäli näitä ei ole ollut käytettävissä, pienelle osalle instrumenteista on määritetty arvo muita menetelmiä käyttäen. Käypään arvoon arvostetut rahoitusinstrumentit on liitetiedoissa ryhmitelty kolmeen hierarkiatasoon perustuen mm. siihen, ovatko markkinat, joilla instrumentilla käydään kauppaa, toimivat tai ovatko arvostustekniikoissa käytettävät syöttötiedot objektiivisesti todennettavissa.

Tasolla 1 instrumentin arvostus perustuu toimivilla markkinoilla noteerattuun hintaan, jota käytetään täysin samanlaisten rahoitusvarojen tai -velkojen arvostuksessa.

Tasolla 2 instrumentin arvostuksessa käytetään syöttötietoina lisäksi muita todennettavissa olevia kuin toimivilla markkinoilla noteerattuja hintoja joko suoraan tai niistä johdettuna käyttäen arvostustekniikoita.

Tasolla 3 arvostus perustuu muihin kuin todennettavissa oleviin markkinahintoihin.

Luvut sisältävät myös Myytävänä oleviin omaisuuseriin luokitellut rahoitusvarat.
Milj. e Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
RAHOITUSVARAT 31.12.2016
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset - 12 - 12
Valuuttajohdannaiset - 30 - 30
Osakejohdannaiset - 3 - 3
- 45 - 45
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 2 - - 2
Saamistodistukset 18 4 0 22
20 4 0 24
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 664 13 14 692
Saamistodistukset 748 650 27 1 424
Rahastot 2 954 902 154 4 009
Johdannaissopimukset - 2 - 2
4 366 1 567 194 6 128
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 2 123 - 48 2 171
Saamistodistukset 9 410 4 036 58 13 504
Rahastot 1 212 60 758 2 030
12 746 4 096 863 17 705
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat yhteensä 17 132 5 713 1 057 23 902
RAHOITUSVELAT 31.12.2016
Johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset - 4 - 4
Valuuttajohdannaiset - 74 - 74
Osakejohdannaiset - 3 - 3
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvelat yhteensä - 81 - 81
Milj. e Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
RAHOITUSVARAT 31.12.2015
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset - 10 - 10
Valuuttajohdannaiset - 33 - 33
Osakejohdannaiset - 10 - 10
- 53 - 53
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 2 - - 2
Saamistodistukset 18 29 0 47
20 29 0 48
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 616 7 17 639
Saamistodistukset 751 453 27 1 231
Rahastot 2 720 987 46 3 753
Johdannaissopimukset - 7 - 7
4 087 1 454 89 5 630
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 2 129 - 46 2 175
Saamistodistukset 9 227 3 327 89 12 643
Rahastot 1 296 39 801 2 136
12 652 3 366 936 16 954
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat yhteensä 16 759 4 901 1 026 22 686
Milj. e Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
RAHOITUSVELAT 31.12.2015
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset - 4 - 4
Valuuttajohdannaiset - 48 - 48
Osakejohdannaiset - 10 - 10
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvelat yhteensä - 63 - 63
Siirrot tasojen 1 ja 2 välillä
2016 2015
Siirrot tasolta 2 tasolle 1 Siirrot tasolta 1 tasolle 2 Siirrot tasolta 2 tasolle 1 Siirrot tasolta 1 tasolle 2
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Rahoitusmarkkinavälineet 3 4 324 4
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Rahoitusmarkkinavälineet 459 502 339 257
Käypien arvojen herkkyysanalyysi
Rahoitusvarojen ja -velkojen herkkyyttä valuuttakurssimuutoksille tarkastellaan liiketoiminta-alueittain eri kotivaluuttojen vuoksi. Vahinkovakuutuksessa kaikkien muiden valuuttojen 10 prosenttiyksikön heikkeneminen kotivaluuttaa (SEK) vastaan lisäisi tulosta 10 (9) milj. euroa ja vähentäisi omaa pääomaa 8 (3) milj. euroa. Henkivakuutuksessa kaikkien muiden valuuttojen 10 prosenttiyksikön lasku kotivaluuttaa (EUR) vastaan lisäisi tulosta 12 (23) milj. euroa ja vähentäisi omaa pääomaa 94 (79) milj. euroa. Omistusyhteisössä kaikkien muiden valuuttojen 10 prosenttiyksikön lasku kotivaluuttaa (EUR) vastaan ei vaikuttaisi tulokseen, mutta vähentäisi omaa pääomaa 163 (68) milj. euroa.
Konsernin rahoitusvarojen ja -velkojen käypien arvojen herkkyysanalyysi eri markkinariskiskenaarioissa on esitetty alla. Vaikutukset kuvaavat yksittäisessä markkinamuuttujassa tapahtuvan yhtäkkisen muutoksen vaikutusta instrumenttien käypään arvoon 31.12.2016.
Herkkyystarkastelut sisältävät johdannaispositioiden vaikutukset. Kaikki herkkyysanalyysit on laskettu ennen veroja.
Sampo Oyj:n velkarahoituksen vaikutusta ei ole sisällytetty laskelmiin.
Korko Osake Muut sijoitukset
1 %
tasoliike
alas
1 %
tasoliike
ylös
20 % alas 20 % alas
Vaikutus tulokseen 0 -2 0 0
Vaikutus suoraan omaan pääomaan 255 -239 -670 -195
Kokonaisvaikutus 256 -241 -670 -195
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.