Konsernin liitetiedot

Valitse liite 1–42
13 Aineettomat hyödykkeet
Vahinkovakuutustoiminta
2016
Milj. e Liikearvo *) Muut
aineettomat
hyödykkeet
Yhteensä
1.1.
Hankintameno 547 24 570
Kertyneet poistot - -6 -6
Kirjanpitoarvo 1.1. 547 17 564
31.12.
Hankintameno 526 23 549
Kertyneet poistot - -8 -8
Kirjanpitoarvo 31.12. 526 16 541
2015
Milj. e Liikearvo *) Muut
aineettomat
hyödykkeet
Yhteensä
1.1.
Hankintameno 535 24 559
Kertyneet poistot - -5 -5
Kirjanpitoarvo 1.1. 535 20 554
31.12.
Hankintameno 547 24 570
Kertyneet poistot - -6 -6
Kirjanpitoarvo 31.12. 547 17 564
*) Hankintamenomuutos johtuu valuuttakurssimuutoksista.
Henkivakuutustoiminta
2016 2015
Milj. e Liikearvo Muut
aineettomat
hyödykkeet
Yhteensä Liikearvo Muut
aineettomat
hyödykkeet
Yhteensä
1.1.
Hankintameno 153 43 196 153 43 196
Kertyneet poistot - -36 -36 - -36 -36
Kirjanpitoarvo 1.1. 153 7 160 153 7 160
31.12.
Hankintameno 153 44 197 153 43 196
Kertyneet poistot - -38 -38 - -36 -36
Kirjanpitoarvo 31.12. 153 6 159 153 7 160
Myytävänä olevat omaisuuserät -89 - -89
Kirjanpitoarvo 31.12. 64 6 70
Milj. e 2016 2015
Konserni yhteensä 612 724
Segmenttien muut aineettomat hyödykkeet koostuvat pääosin atk-ohjelmistojen hankinnoista.
Poistot ja arvonalentumiset sisältyvät tuloslaskelman erään Liiketoiminnan muut kulut.
Liikearvon arvonalentumistestaus
Liikearvojen osalta on suoritettu IAS 36 Omaisuuden arvonalentuminen -standardin tarkoittama arvonalentumistestaus. Testauksien perusteella ei ole kirjattu arvonalentumisia.
Arvonalentumistestausta varten Sampo määrittelee kerrytettävissä olevan rahamäärän käyttöarvoon perustuen niille rahavirtaa tuottaville yksiköille, joille liikearvoa on kohdistettu. Sampo on määritellyt tällaisiksi yksiköiksi If-alakonsernin sekä Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön (jäljempänä Mandatum Life).
Yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritetty käyttäen diskontattua rahavirtamallia. Malli pohjautuu historiatietojen lisäksi Sammon johdon parhaisiin arvioihin taloudellisista olosuhteista kuten myyntimääristä, koroista, marginaaleista, pääomarakenteesta sekä tuotto- ja kustannuskehityksestä. Mandatum Lifen osalta käyttöarvomalliin vaikuttaa merkittävästi vastuuvelkojen pitkän aikavälin kehitys, jonka ennustetaan vaikuttavan muun muassa vaadittavaan vakavaraisuuspääomaan ja siten kerrytettävissä olevaan rahamäärään. Tämän vuoksi myös Mandatum Lifen ennusteperiodi on pidempi eli 10 vuotta. Saadut rahavirrat on diskontattu ennen veroja määritetyllä pääoman painotetulla keskimääräisellä kustannuksella (weighted average cost of capital), joka Ifin osalta on 7,2 % ja Mandatum Lifen osalta 7,6 %. Luvut ovat laskeneet edellisvuodesta johtuen korkojen laskusta pohjoismaisissa valtionobligaatioissa.
Johdon hyväksymät If-konsernin rahavirtoja koskevat ennusteet kattavat vuodet 2017 – 2019. Tämän ajanjakson jälkeiset kassavirrat on ekstrapoloitu käyttäen 2 %:n kasvuvauhtia. Myös Mandatum Lifelle on vuoden 2026 jälkeisille kausille käytetty 2 %:n kasvuvauhtia, jonka molemmissa tapauksissa uskotaan olevan lähellä odotettua inflaatiota.
Mandatum Lifen osalta kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää sen kirjanpitoarvon noin 410 miljoonalla eurolla. Käytetyllä laskentatekniikalla esimerkiksi noin 2 %:n nousu pääoman painotetussa keskimääräisessä kustannuksessa johtaisi tilanteeseen, jossa kerrytettävissä oleva rahamäärä olisi sama kuin yksikön kirjanpitoarvo.
If-konsernin osalta johto katsoo, että mikään jokseenkin mahdollinen muutos käytettyihin keskeisiin oletuksiin ei saisi aikaan sitä, että yksikköjen kirjanpitoarvot ylittäisivät niiden kerrytettävissä olevat rahamäärät.
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.