Konsernin liitetiedot

Valitse liite 1–42
3 Korvauskulut
Vahinkovakuutustoiminta
2016 2015
Milj. e Brutto Jälleenva-
kuuttajien
osuus
Netto Brutto Jälleenva-
kuuttajien
osuus
Netto
Vahinkovakuutus
Tilikaudella sattuneiden vahinkojen korvauskulut
Maksetut korvaukset -1 643 11 -1 633 -1 607 17 -1 590
Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos -666 40 -626 -691 20 -672
Tuntemattomien vahinkojen (IBNR) korvausvastuun muutos -557 11 -546 -574 12 -562
Korvausten selvittelykulut 1 - 1 -1 - -1
Eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun muutos -8 - -8 -8 - -8
Tilikaudella sattuneiden vahinkojen korvauskulut yhteensä -2 873 62 -2 811 -2 881 48 -2 833
Aikaisemmilla tilikausilla sattuneiden vahinkojen korvauskulut
Maksetut korvaukset -1 055 56 -999 -1 011 45 -966
Eläkemuotoiset korvaukset -124 0 -124 -204 0 -204
Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos 588 -20 568 635 -26 609
Tuntemattomien vahinkojen (IBNR) korvausvastuun muutos 721 -33 688 516 -16 500
Aikaisemmilla tilikausilla sattuneiden vahinkojen korvauskulut yhteensä 130 3 133 -64 3 -61
Maksetut korvaukset
Maksetut korvaukset -2 698 67 -2 632 -2 618 61 -2 557
Maksetut eläkemuotoiset korvaukset -132 - -132 -132 - -132
Korvausportolio 1 7 8 16 - -
Maksetut korvaukset yhteensä -2 828 73 -2 755 -2 734 61 -2 689
Korvausvastuun muutos
Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos -78 20 -57 -56 -6 -62
Tuntemattomien vahinkojen (IBNR) korvausvastuun muutos 119 -22 97 -127 -4 -131
Eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun muutos 44 - 44 -11 0 -11
Korvausten selvittelykulut 1 - 1 -1 - -1
Korvausvastuun muutos yhteensä 87 -2 85 -195 -10 -205
Vahinkovakuutustoiminnan korvauskulut yhteensä -2 741 71 -2 670 2 929 51 -2 894
Eläkemuotoisten korvausten vastuuvelka arvostetaan yleisten vakuutusmatemaattisten periaatteiden mukaisesti. Huomioon otetaan odotettu inflaatio sekä kuolevuus. Vastaiset eläkesuoritukset diskontataan korolla, joka vastaa odotettavissa olevia sijoitustuottoja. Eläkemuotoisten korvausten diskonttauksen purkautumisen johdosta vakuutustekniseen tulokseen lisätään vastaava sijoitustuotto. Suomen vahinkovakuutuksen piiriin kuuluvien tuntemattomien eläkevahinkojen korvausvastuu diskontataan. Vuonna 2016 korvausvastuu oli 277 milj. euroa (261). Diskonttaamaton määrä oli 367 milj. euroa (351). Valuuttakurssimuutokset lisäsivät diskontattua korvausvastuuta noin 10 milj. euroa. Todellista nousua oli 9 milj. euroa.
Eläkemuotoisten korvausten vastuuvelkaa laskettaessa käytetyt korkokannat maittain (%)
2016 2015
Ruotsi 1,65 % 2,01 %
Suomi 1,50 % 1,50 %
Tanska 0,72 % 1,71 %
Henkivakuutustoiminta
Maksetut
korvaukset
Korvausvastuun
muutos
Korvauskulut
Milj. e 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Vakuutussopimukset
Henkivakuutus
Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja harkinnanvaraiseen voitonjakoon -43 -47 2 2 -41 -45
Muut vakuutukset 0 0 0 0 0 -1
Sijoitussidonnaiset vakuutukset -205 -183 2 14 -203 -170
Yhteensä -248 -231 4 16 -244 -215
Eläkevakuutus
Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja harkinnanvaraiseen voitonjakoon -425 -397 92 -19 -334 -417
Sijoitussidonnaiset vakuutukset -18 -15 -19 -21 -37 -36
Yhteensä -443 -412 73 -40 -370 -453
Jälleenvakuutus -1 0 0 0 0 -1
Vakuutussopimukset yhteensä -692 -644 77 -25 -615 -668
Jälleenvakuuttajien osuus 3 3 0 0 3 3
Vakuutussopimukset yhteensä -689 -641 77 -25 -612 -666
Sijoitussopimukset
Kapitalisaatiosopimukset
Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja harkinnanvaraiseen voitonjakoon 0 0 - - 0 0
Sijoitussidonnaiset vakuutukset -355 -358 - - -355 -358
Sijoitussopimukset yhteensä -355 -358 - - -355 -358
Henkivakuutustoiminnan korvauskulut yhteensä -1 044 -999 77 -25 -967 -1 023
Maksetut korvaukset korvauslajeittain
Milj. e 2016 2015
Vakuutussopimukset
Henkivakuutus
Takaisinostot -7 -8
Kuolemantapauskorvaukset -21 -19
Säästösummien takaisinmaksut -6 -10
Muut -10 -10
Yhteensä -44 -48
Sijoitussidonnainen henkivakuutus
Takaisinostot -149 -132
Kuolemantapauskorvaukset -45 -41
Säästösummien takaisinmaksut -10 -10
Yhteensä -205 -183
Eläkevakuutus
Maksetut eläkkeet -415 -386
Takaisinostot -2 -6
Kuolemantapauskorvaukset -9 -5
Yhteensä -425 -397
Sijoitussidonnainen eläkevakuutus
Maksetut eläkkeet -4 -1
Takaisinostot -10 -11
Kuolemantapauskorvaukset -4 -3
Yhteensä -18 -15
Jälleenvakuutussopimukset -1 0
Vakuutussopimukset yhteensä, brutto -692 -644
Jälleenvakuuttajien osuus 3 3
Vakuutussopimukset yhteensä, netto -689 -641
Sijoitussopimukset
Sijoitussidonnaiset kapitalisaatiosopimukset
Takaisinostot -372 -375
Säästösummien takaisinmaksut 17 17
Yhteensä -355 -358
Sijoitussopimukset yhteensä, brutto -355 -358
Maksetut korvaukset, brutto -1 047 -1001
Maksetut korvaukset, netto -1044 -999
Segmenttien väliset eliminoinnit 10 -
Milj. e 2016 2015
Konserni yhteensä -3 627 -3 917
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.