Konsernin liitetiedot

Valitse liite 1–42
2 Sijoitustoiminnan nettotuotot
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
Rahoitusvaroista
Johdannaissopimuksista
Voitot/tappiot -7 -4
Lainoista ja muista saamisista
Korkotuotot 9 18
Myytävissä olevista rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 177 191
Arvonalentumistappiot -15 10
Voitot/tappiot -11 -5
Osakkeet
Voitot/tappiot 45 121
Arvonalentumistappiot -16 -11
Osinkotuotot 40 47
Yhteensä 221 353
Yhteensä rahoitusvaroista 223 366
Muista varoista
Sijoituskiinteistöt
Voitot/tappiot 0 -1
Muut 1 0
Yhteensä muista varoista 1 -1
Kulut muista kuin rahoitusveloista -6 -4
Diskonttauksen purkuvaikutus -28 -38
Palkkiokulut
Omaisuudenhoito -17 -19
Vahinkovakuutustoiminnan sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä 173 304
Voitot/tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista sisältävät 12 milj. euroa (83) käyvän arvon rahastosta tilikauden tulokseen kirjattua arvostusta.
Henkivakuutustoiminta
Milj.e 2016 2015
Rahoitusvaroista
Johdannaissopimuksista
Voitot/tappiot -9 -90
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 1 1
Voitot/tappiot -3 1
Yhteensä -3 2
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevista sijoituksista
Saamistodistukset
Korkotuotot 50 58
Voitot/tappiot 4 -40
Osakkeet
Voitot/tappiot 198 219
Osinkotuotot 32 22
Lainat ja muut saamiset
Korkotuotot 0 1
Muut rahoitusvarat
Voitot/tappiot -8 -21
Yhteensä 276 239
Lainoista ja muista saamisista
Korkotuotot 4 3
Voitot/tappiot 6 27
Yhteensä 10 30
Myytävissä olevista rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 102 96
Voitot/tappiot 30 48
Osakkeet
Voitot/tappiot 101 192
Arvonalentumistappiot -15 -19
Osinkotuotot 122 108
Yhteensä 340 423
Yhteensä rahoitusvaroista 614 604
Muista varoista
Sijoituskiinteistöt
Voitot/tappiot 3 2
Muut 6 13
Yhteensä muista varoista 9 15
Palkkiotuotot, netto
Omaisuudenhoito -15 -17
Palkkiotuotot 26 29
Yhteensä 11 13
Henkivakuutustoiminnan sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä 634 632
Voitot/tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista sisältävät 106 milj. euroa (259) käyvän arvon rahastosta tilikauden tulokseen kirjattua arvostusta.
Omistusyhteisö
Milj. e 2016 2015
Rahoitusvaroista
Johdannaissopimuksista
Voitot/tappiot 12 7
Lainoista ja muista saamisista -5 9
Myytävissä olevista rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 34 28
Voitot/tappiot 10 15
Osakkeet
Voitot/tappiot -26 13
Arvonalentumistappiot -1 0
Osinkotuotot 12 5
Yhteensä 29 60
Omistusyhteisön sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä 36 76
Voitot/tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista sisältävät -27 milj. euroa (12) käyvän arvon rahastosta tilikauden tulokseen kirjattua arvostusta.
Segmenttien väliset eliminoinnit -16 -14
Milj. e 2016 2015
Konserni yhteensä 827 998
Muut tuotot ja kulut muodostuvat kiinteistösijoitusten vuokrista, hoitovastikkeista ja poistoista. Kaikki sijoituksista aiheutuvat tuotot ja kulut sisältyvät sijoitustoiminnan nettotuottoihin. Voitot/tappiot sisältävät myyntivoitot ja -tappiot sekä realisoituneet että realisoitumattomat arvostuserot sekä kurssivoitot ja -tappiot. Myytävissä olevien rahoitusvarojen realisoitumattomat arvostuserot kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään käyvän arvon rahastossa omassa pääomassa. Käyvän arvon rahaston muutokset on eritelty oman pääoman muutoslaskelmassa. Vahinkovakuutustoiminnassa eläkemuotoisten korvausten diskonttauksen purkuvaikutus on omana eränään. Eläkemuotoisten korvausten vastuu lasketaan käytössä olevien vakuutusmatemaattisten periaatteiden mukaisesti siten, että oletettu inflaatio ja kuolevuus on huomioitu. Lisäksi vastuuta diskontattaessa on otettu huomioon sijoitustoiminnan oletettu nettotuotto. Diskonttauksen asteittaisen purkamisen seurauksena syntyvien eläkemuotoisten korvauskulujen lisäyksen kattamiseksi kohdistetaan eläkemuotoisiin korvauksiin laskennallinen sijoitustoiminnan nettotuotto.
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.