Kaikki liitetiedot

Valitse liite 1–42
1 Vakuutusmaksutulo
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
Vakuutussopimuksista
Vakuutusmaksutulo, ensivakuutus 4 364 4 464
Vakuutusmaksutulo, jälleenvakuutus 94 95
Vakuutusmaksutulo yhteensä, brutto 4 458 4 559
Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksutulosta -166 -181
Vakuutusmaksutulo yhteensä, netto 4 292 4 378
Vakuutusmaksuvastuun muutos -4 -39
Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvastuun muutoksesta -2 5
Vakuutusmaksuvastuun muutos, netto -6 -34
Vahinkovakuutustoiminnan vakuutusmaksutuotot yhteensä, netto 4 286 4 344
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
Vakuutussopimuksista
Vakuutussopimukset 644 723
Jälleenvakuutussopimukset 3 2
Vakuutusmaksutulo yhteensä, brutto 647 725
Jälleenvakuuttajien osuus -6 -5
Vakuutusmaksutulo yhteensä, netto 641 720
Sijoitussopimukset 475 424
Henkivakuutustoiminnan vakuutusmaksutulo yhteensä, netto 1) 1 116 1 144
Segmenttien väliset eliminoinnit -32 -
Konserni yhteensä 5 375 5 522
1) Vakuutusmaksuvastuun muutos esitetään liitteessä 4, "Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos".
Henkivakuutustoiminnan vakuutusmaksutulon jakautuminen
Milj. e 2016 2015
Vakuutussopimuksista
Vakuutusmaksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä 144 146
Vakuutusmaksutulo sijoitussidonnaisista vakuutussopimuksista 498 575
Vakuutusmaksutulo muista sopimuksista 2 2
Yhteensä 644 723
Jälleenvakuutussopimukset 3 2
Sijoitussopimuksista
Maksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä 0 30
Maksutulo sijoitussidonnaisista sopimuksista 475 394
Yhteensä 475 424
Vakuutus- ja sijoitussopimukset yhteensä 1 122 1 149
Jälleenvakuuttajien osuus -6 -5
Vakuutusmaksutulo yhteensä 1 116 1 144
Kerta- ja jatkuvat vakuutusmaksut ensivakuutuksesta
Jatkuvat vakuutusmaksut, vakuutussopimukset 277 287
Kertamaksut, vakuutussopimukset 367 436
Kertamaksut, sijoitussopimukset 475 424
Yhteensä 1 119 1 147
2 Sijoitustoiminnan nettotuotot
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
Rahoitusvaroista
Johdannaissopimuksista
Voitot/tappiot -7 -4
Lainoista ja muista saamisista
Korkotuotot 9 18
Myytävissä olevista rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 177 191
Arvonalentumistappiot -15 10
Voitot/tappiot -11 -5
Osakkeet
Voitot/tappiot 45 121
Arvonalentumistappiot -16 -11
Osinkotuotot 40 47
Yhteensä 221 353
Yhteensä rahoitusvaroista 223 366
Muista varoista
Sijoituskiinteistöt
Voitot/tappiot 0 -1
Muut 1 0
Yhteensä muista varoista 1 -1
Kulut muista kuin rahoitusveloista -6 -4
Diskonttauksen purkuvaikutus -28 -38
Palkkiokulut
Omaisuudenhoito -17 -19
Vahinkovakuutustoiminnan sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä 173 304
Voitot/tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista sisältävät 12 milj. euroa (83) käyvän arvon rahastosta tilikauden tulokseen kirjattua arvostusta.
Henkivakuutustoiminta
Milj.e 2016 2015
Rahoitusvaroista
Johdannaissopimuksista
Voitot/tappiot -9 -90
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 1 1
Voitot/tappiot -3 1
Yhteensä -3 2
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevista sijoituksista
Saamistodistukset
Korkotuotot 50 58
Voitot/tappiot 4 -40
Osakkeet
Voitot/tappiot 198 219
Osinkotuotot 32 22
Lainat ja muut saamiset
Korkotuotot 0 1
Muut rahoitusvarat
Voitot/tappiot -8 -21
Yhteensä 276 239
Lainoista ja muista saamisista
Korkotuotot 4 3
Voitot/tappiot 6 27
Yhteensä 10 30
Myytävissä olevista rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 102 96
Voitot/tappiot 30 48
Osakkeet
Voitot/tappiot 101 192
Arvonalentumistappiot -15 -19
Osinkotuotot 122 108
Yhteensä 340 423
Yhteensä rahoitusvaroista 614 604
Muista varoista
Sijoituskiinteistöt
Voitot/tappiot 3 2
Muut 6 13
Yhteensä muista varoista 9 15
Palkkiotuotot, netto
Omaisuudenhoito -15 -17
Palkkiotuotot 26 29
Yhteensä 11 13
Henkivakuutustoiminnan sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä 634 632
Voitot/tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista sisältävät 106 milj. euroa (259) käyvän arvon rahastosta tilikauden tulokseen kirjattua arvostusta.
Omistusyhteisö
Milj. e 2016 2015
Rahoitusvaroista
Johdannaissopimuksista
Voitot/tappiot 12 7
Lainoista ja muista saamisista -5 9
Myytävissä olevista rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 34 28
Voitot/tappiot 10 15
Osakkeet
Voitot/tappiot -26 13
Arvonalentumistappiot -1 0
Osinkotuotot 12 5
Yhteensä 29 60
Omistusyhteisön sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä 36 76
Voitot/tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista sisältävät -27 milj. euroa (12) käyvän arvon rahastosta tilikauden tulokseen kirjattua arvostusta.
Segmenttien väliset eliminoinnit -16 -14
Milj. e 2016 2015
Konserni yhteensä 827 998
Muut tuotot ja kulut muodostuvat kiinteistösijoitusten vuokrista, hoitovastikkeista ja poistoista. Kaikki sijoituksista aiheutuvat tuotot ja kulut sisältyvät sijoitustoiminnan nettotuottoihin. Voitot/tappiot sisältävät myyntivoitot ja -tappiot sekä realisoituneet että realisoitumattomat arvostuserot sekä kurssivoitot ja -tappiot. Myytävissä olevien rahoitusvarojen realisoitumattomat arvostuserot kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään käyvän arvon rahastossa omassa pääomassa. Käyvän arvon rahaston muutokset on eritelty oman pääoman muutoslaskelmassa. Vahinkovakuutustoiminnassa eläkemuotoisten korvausten diskonttauksen purkuvaikutus on omana eränään. Eläkemuotoisten korvausten vastuu lasketaan käytössä olevien vakuutusmatemaattisten periaatteiden mukaisesti siten, että oletettu inflaatio ja kuolevuus on huomioitu. Lisäksi vastuuta diskontattaessa on otettu huomioon sijoitustoiminnan oletettu nettotuotto. Diskonttauksen asteittaisen purkamisen seurauksena syntyvien eläkemuotoisten korvauskulujen lisäyksen kattamiseksi kohdistetaan eläkemuotoisiin korvauksiin laskennallinen sijoitustoiminnan nettotuotto.
3 Korvauskulut
Vahinkovakuutustoiminta
2016 2015
Milj. e Brutto Jälleenva-
kuuttajien
osuus
Netto Brutto Jälleenva-
kuuttajien
osuus
Netto
Vahinkovakuutus
Tilikaudella sattuneiden vahinkojen korvauskulut
Maksetut korvaukset -1 643 11 -1 633 -1 607 17 -1 590
Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos -666 40 -626 -691 20 -672
Tuntemattomien vahinkojen (IBNR) korvausvastuun muutos -557 11 -546 -574 12 -562
Korvausten selvittelykulut 1 - 1 -1 - -1
Eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun muutos -8 - -8 -8 - -8
Tilikaudella sattuneiden vahinkojen korvauskulut yhteensä -2 873 62 -2 811 -2 881 48 -2 833
Aikaisemmilla tilikausilla sattuneiden vahinkojen korvauskulut
Maksetut korvaukset -1 055 56 -999 -1 011 45 -966
Eläkemuotoiset korvaukset -124 0 -124 -204 0 -204
Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos 588 -20 568 635 -26 609
Tuntemattomien vahinkojen (IBNR) korvausvastuun muutos 721 -33 688 516 -16 500
Aikaisemmilla tilikausilla sattuneiden vahinkojen korvauskulut yhteensä 130 3 133 -64 3 -61
Maksetut korvaukset
Maksetut korvaukset -2 698 67 -2 632 -2 618 61 -2 557
Maksetut eläkemuotoiset korvaukset -132 - -132 -132 - -132
Korvausportolio 1 7 8 16 - -
Maksetut korvaukset yhteensä -2 828 73 -2 755 -2 734 61 -2 689
Korvausvastuun muutos
Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos -78 20 -57 -56 -6 -62
Tuntemattomien vahinkojen (IBNR) korvausvastuun muutos 119 -22 97 -127 -4 -131
Eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun muutos 44 - 44 -11 0 -11
Korvausten selvittelykulut 1 - 1 -1 - -1
Korvausvastuun muutos yhteensä 87 -2 85 -195 -10 -205
Vahinkovakuutustoiminnan korvauskulut yhteensä -2 741 71 -2 670 2 929 51 -2 894
Eläkemuotoisten korvausten vastuuvelka arvostetaan yleisten vakuutusmatemaattisten periaatteiden mukaisesti. Huomioon otetaan odotettu inflaatio sekä kuolevuus. Vastaiset eläkesuoritukset diskontataan korolla, joka vastaa odotettavissa olevia sijoitustuottoja. Eläkemuotoisten korvausten diskonttauksen purkautumisen johdosta vakuutustekniseen tulokseen lisätään vastaava sijoitustuotto. Suomen vahinkovakuutuksen piiriin kuuluvien tuntemattomien eläkevahinkojen korvausvastuu diskontataan. Vuonna 2016 korvausvastuu oli 277 milj. euroa (261). Diskonttaamaton määrä oli 367 milj. euroa (351). Valuuttakurssimuutokset lisäsivät diskontattua korvausvastuuta noin 10 milj. euroa. Todellista nousua oli 9 milj. euroa.
Eläkemuotoisten korvausten vastuuvelkaa laskettaessa käytetyt korkokannat maittain (%)
2016 2015
Ruotsi 1,65% 2,01%
Suomi 1,50% 1,50%
Tanska 0,72% 1,71%
Henkivakuutustoiminta
Maksetut
korvaukset
Korvausvastuun
muutos
Korvauskulut
Milj. e 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Vakuutussopimukset
Henkivakuutus
Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja harkinnanvaraiseen voitonjakoon -43 -47 2 2 -41 -45
Muut vakuutukset 0 0 0 0 0 -1
Sijoitussidonnaiset vakuutukset -205 -183 2 14 -203 -170
Yhteensä -248 -231 4 16 -244 -215
Eläkevakuutus
Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja harkinnanvaraiseen voitonjakoon -425 -397 92 -19 -334 -417
Sijoitussidonnaiset vakuutukset -18 -15 -19 -21 -37 -36
Yhteensä -443 -412 73 -40 -370 -453
Jälleenvakuutus -1 0 0 0 0 -1
Vakuutussopimukset yhteensä -692 -644 77 -25 -615 -668
Jälleenvakuuttajien osuus 3 3 0 0 3 3
Vakuutussopimukset yhteensä -689 -641 77 -25 -612 -666
Sijoitussopimukset
Kapitalisaatiosopimukset
Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja harkinnanvaraiseen voitonjakoon 0 0 - - 0 0
Sijoitussidonnaiset vakuutukset -355 -358 - - -355 -358
Sijoitussopimukset yhteensä -355 -358 - - -355 -358
Henkivakuutustoiminnan korvauskulut yhteensä -1 044 -999 77 -25 -967 -1 023
Maksetut korvaukset korvauslajeittain
Milj. e 2016 2015
Vakuutussopimukset
Henkivakuutus
Takaisinostot -7 -8
Kuolemantapauskorvaukset -21 -19
Säästösummien takaisinmaksut -6 -10
Muut -10 -10
Yhteensä -44 -48
Sijoitussidonnainen henkivakuutus
Takaisinostot -149 -132
Kuolemantapauskorvaukset -45 -41
Säästösummien takaisinmaksut -10 -10
Yhteensä -205 -183
Eläkevakuutus
Maksetut eläkkeet -415 -386
Takaisinostot -2 -6
Kuolemantapauskorvaukset -9 -5
Yhteensä -425 -397
Sijoitussidonnainen eläkevakuutus
Maksetut eläkkeet -4 -1
Takaisinostot -10 -11
Kuolemantapauskorvaukset -4 -3
Yhteensä -18 -15
Jälleenvakuutussopimukset -1 0
Vakuutussopimukset yhteensä, brutto -692 -644
Jälleenvakuuttajien osuus 3 3
Vakuutussopimukset yhteensä, netto -689 -641
Sijoitussopimukset
Sijoitussidonnaiset kapitalisaatiosopimukset
Takaisinostot -372 -375
Säästösummien takaisinmaksut 17 17
Yhteensä -355 -358
Sijoitussopimukset yhteensä, brutto -355 -358
Maksetut korvaukset, brutto -1 047 -1001
Maksetut korvaukset, netto -1044 -999
Segmenttien väliset eliminoinnit 10 -
Milj. e 2016 2015
Konserni yhteensä -3 627 -3 917
4 Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
Vakuutusmaksuvastuun muutos -4 -39
Jälleenvakuuttajien osuus -2 5
Vahinkovakuutustoiminnan vakuutusmaksuvastuun muutos, netto -6 -34
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
Vakuutussopimukset
Henkivakuutus
Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon 23 15
Sijoitussidonnaiset sopimukset -252 -292
Yhteensä -228 -278
Eläkevakuutus
Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon 67 94
Sijoitussidonnaiset sopimukset -116 -143
Yhteensä -49 -49
Vakuutussopimukset yhteensä -277 -327
Sijoitussopimukset
Kapitalisaatiosopimukset
Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon 10 -33
Sijoitussidonnaiset sopimukset -198 -102
Sijoitussopimukset yhteensä -188 -135
Henkivakuutustoiminnan vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos yhteensä -465 -462
Segmenttien väliset eliminoinnit 24 -5
Konserni yhteensä -448 -502
5 Henkilöstökulut
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -368 -373
Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -6 -17
Eläkekulut
- maksupohjaiset järjestelyt -66 213
- etuuspohjaiset järjestelyt (liitetieto 31) 5 -137
Muut henkilösivukulut -76 -57
Vahinkovakuutustoiminnan henkilöstökulut yhteensä -512 -371
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -36 -35
Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -1 -4
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt -6 -6
Muut henkilösivukulut -3 -3
Henkivakuutustoiminnan henkilöstökulut yhteensä -46 -47
Omistusyhteisö
Milj. e 2016 2015
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -9 -8
Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -4 -8
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt -2 -2
Muut henkilösivukulut -1 -1
Omistusyhteisön henkilöstökulut yhteensä -16 -20
Milj. e 2016 2015
Konserni yhteensä -574 -438
Lisätiedot osakeperusteisista maksuista esitetään liitetiedossa 36 Kannustinjärjestelmät.
6 Liiketoiminnan muut kulut
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
Tietohallintokulut -103 -114
Muut henkilöstökulut -14 -15
Markkinointikulut -38 -38
Poistot -12 -9
Vuokrat -46 -45
Vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutos -10 -5
Ensivakuutuksen palkkiot -163 -167
Annetun jälleenvakuutuksen palkkiot 12 14
Muut -98 -98
Vahinkovakuutustoiminnan liiketoiminnan muut kulut yhteensä -472 -477
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
Tietohallintokulut -18 -17
Muut henkilöstökulut -2 -2
Markkinointikulut -4 -4
Poistot -2 -2
Vuokrat -4 -4
Ensivakuutuksen palkkiot -8 -9
Tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot -1 -1
Annetun jälleenvakuutuksen palkkiot 2 1
Muut -42 -38
Henkivakuutustoiminnan liiketoiminnan muut kulut yhteensä -78 -74
Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan erä Muut sisältää mm. kulut viestinnästä, ulkopuolisista palveluista sekä muista hallintokuluista.
Omistusyhteisö
Milj. e 2016 2015
Tietohallintokulut -1 -1
Markkinointikulut -1 -1
Vuokrat -1 -1
Muut -15 -9
Omistusyhteisön liiketoiminnan muut kulut yhteensä -18 -12
Omistusyhteisön erä Muut muodostuu mm. konsulttipalkkioista sekä vuokra- ja muista hallintokuluista.
Segmenttien väliset eliminoinnit 16 17
Milj. e 2016 2015
Konserni yhteensä -551 -545
7 Vahinkovakuutustoiminnan tulosanalyysi
Milj. e 2016 2015
Vakuutusmaksutuotot 4 286 4 344
Korvauskulut -2 905 -3 143
Liikekulut -713 -566
Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut -7 -1
Vakuutustoimintaan kohdistettu sijoitustoiminnan nettotuotto -3 23
Vakuutustekninen kate 658 657
Sijoitustoiminnan nettotuotto 188 325
Sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirto -26 -60
Muut tuotot ja kulut 63 38
Liikevoitto 883 960
Erittely tuloslaskelmaeriin sisältyvistä toimintokohtaisista liikekuluista
Milj. e 2016 2015
Korvausten hoitokulut (korvauskulut) -235 -249
Vakuutusten hankintamenot (liikekulut) -490 -497
Vakuutustoiminnan hallintokulut (liikekulut) -226 -78
Muuhun vakuutustekniseen toimintaan liittyvät hallintokulut (muut vakuutustekniset kulut) -33 -71
Sijoitusten hoitokulut (sijoitustoiminnan kulut) -17 -19
Yhteensä -1 002 -914
8 Vahinkovakuutustoiminnan vakuutuslajiryhmäkohtainen tulos
Milj. e Tapaturma ja sairaus Moottoriajo-neuvovastuu Moottori-
ajoneuvot, muut luokat
Meri, lento ja tavaran-
kuljetus
Palo- ja muu omaisuus-vahinko Vastuu Luotto ja takaus
Vakuutusmaksutulo vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
2016 729 615 1 301 119 1 244 198 2
2015 754 635 1 294 125 1 296 202 2
Vakuutusmaksutuotot vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
2016 737 620 1 271 121 1 254 201 2
2015 740 636 1 266 123 1 299 204 2
Korvauskulut, brutto 1)
2016 -490 -372 -912 -72 -852 -93 -1
2015 -525 -581 -854 -83 -851 -132 -1
Liikekulut, brutto 2)
2016 -129 -134 -191 -20 -197 -32 0
2015 -133 -136 -184 -21 -210 -33 0
Jälleenvakuutustoiminnan tulos
2016 -4 0 -2 -11 -65 -31 0
2015 -9 -1 -1 -12 -76 -12 -
Vakuutustekninen tulos
2016 115 114 166 18 139 45 2
2015 73 -83 226 7 162 28 1
Milj. e Oikeusturva Muut Ensivakuutus yhteensä Jälleen-
vakuutus
Eliminoinnit Yhteensä
Vakuutusmaksutulo vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
2016 46 109 4 364 94 - 4 458
2015 45 114 4 465 94 0 4 559
Vakuutusmaksutuotot vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
2016 46 108 4 360 94 - 4 454
2015 44 111 4 424 96 0 4 520
Korvauskulut, brutto 1)
2016 -29 -72 -2 892 -89 4 -2 976
2015 -27 -99 -3 153 -48 7 -3 194
Liikekulut, brutto 2)
2016 -7 -21 -731 -16 15 -732
2015 -7 -16 -740 -17 135 -622
Jälleenvakuutustoiminnan tulos
2016 0 -12 -125 40 - -85
2015 - -7 -117 6 0 -112
Vakuutustekninen tulos
2016 10 4 613 28 19 660
2015 9 -10 414 37 142 592
1) Korvauskuluihin kohdistettu toimintokohtaisia liikekuluja 235 milj. euroa (249).
2) Liikekuluihin sisältyy muita vakuutusteknisiä tuottoja 26 milj. euroa (28) ja muita vakuutusteknisiä kuluja 33 milj. euroa (28).
9 Osakekohtainen tulos
Milj. e 2016 2015
Osakekohtainen tulos
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto 1 650 1 656
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana 560 560
Osakekohtainen tulos (EUR/osake) 2,95 2,96
10 Rahoitusvarat ja -velat
Rahoitusvarat ja –velat on luokiteltu IAS 39.9 mukaisiin kategorioihin. Taulukossa on esitetty myös rahoitusvaroihin ja –velkoihin liittyvät korkotuotot ja –kulut, tuloslaskelmaan kirjatut realisoituneet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot, arvonalentumistappiot sekä osinkotuotot. Taulukon rahoitusvarat sisältää tase-erät rahoitusvarat, käteiset varat sekä rahoitusvarojen myytävänä olevat omaisuuserät.
2016
Milj. e Kp-arvo Korkotuot./
Korkokulut
Voitot/
tappiot
Arvonal.
tappiot
Osinkotuotot
RAHOITUSVARAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Johdannaissopimukset 45 -21 18 - -
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 24 1 0 - 0
Lainat ja muut saamiset 2 689 13 6 - -
Myytävissä olevat rahoitusvarat 17 705 298 146 -47 175
Konsernin rahoitusvarat yhteensä 20 463 290 169 -47 175
RAHOITUSVELAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
Johdannaissopimukset 81 - -
Muut rahoitusvelat 3 766 -52 34
Konsernin rahoitusvelat yhteensä 3 847 -52 34
2015
Milj. e Kp-arvo Korkotuot./
Korkokulut
Voitot/
tappiot
Arvonal.
tappiot
Osinkotuotot
RAHOITUSVARAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Johdannaissopimukset 53 -9 -79 - -
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 48 1 2 - 0
Lainat ja muut saamiset 2 129 20 44 - -
Myytävissä olevat rahoitusvarat 16 955 295 382 -20 159
Konsernin rahoitusvarat yhteensä 19 185 307 350 -20 160
RAHOITUSVELAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
Johdannaissopimukset 63 - -
Muut rahoitusvelat 2 312 -59 -8
Konsernin rahoitusvelat yhteensä 2 375 -59 -8
11 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2016
Koneet ja kalusto
2015
Koneet ja kalusto
1.1.
Hankintameno 65 63
Kertyneet poistot -47 -46
Kirjanpitoarvo 1.1. 19 16
31.12.
Hankintameno 65 65
Kertyneet poistot -46 -47
Kirjanpitoarvo 31.12. 19 19
Henkivakuutustoiminta
2016 2015
Milj. e Maa-alueet
ja rakennukset
Koneet ja
kalusto
Yhteensä Maa-alueet
ja rakennukset
Koneet ja
kalusto
Yhteensä
1.1.
Hankintameno 4 8 12 4 8 12
Kertyneet poistot -1 -7 -8 -1 -7 -7
Kirjanpitoarvo 1.1. 4 1 5 4 1 5
31.12.
Hankintameno 4 8 12 4 8 12
Kertyneet poistot -1 -7 -8 -1 -7 -8
Kirjanpitoarvo 31.12. 4 1 4 4 1 5
Omistusyhteisö
2016 2015
Milj. e Maa-alueet
ja rakennukset
Koneet ja
kalusto
Yhteensä Maa-alueet
ja rakennukset
Koneet ja
kalusto
Yhteensä
1.1.
Hankintameno 2 4 6 2 5 7
Kertyneet poistot -1 -2 -3 -1 -3 -4
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 2 3 1 2 3
31.12.
Hankintameno 2 4 5 2 4 6
Kertyneet poistot -1 -1 -2 -1 -2 -3
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 2 3 1 2 3
Milj. e 2016 2015
Konserni yhteensä 27 26
Segmenttien tase-erä koneet ja kalusto sisältää atk-laitteet ja toimistokalusteet.
12 Sijoituskiinteistöt
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
1.1.
Hankintameno 25 29
Kertyneet poistot -8 -8
Kertyneet arvonalentumiset -2 -1
Kirjanpitoarvo 1.1. 15 20
Kirjanpitoarvo 1.1. 15 20
Vähennykset - -4
Poistot -1 -1
Arvonalentumistappiot 0 -1
Valuuttakurssierot 0 0
Kirjanpitoarvo 31.12. 14 15
31.12.
Hankintameno 25 25
Kertyneet poistot -9 -8
Kertyneet arvonalentumiset -2 -2
Kirjanpitoarvo 31.12. 14 15
Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä 3 2
Sijoitusomaisuuteen sisältyvät muulla sopimuksella vuokralle annetut kiinteistöt
Ei-purettavissa olevat vähimmäisvuokrat
- yhden vuoden kuluessa 1 1
- yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 1 1
Yhteensä 2 2
Kiinteistökulut
- välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka ovat kerryttäneet vuokratuottoa kaudella -1 -1
- välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka eivät ole kerryttäneet vuokratuottoa kaudella -1 -1
Yhteensä -2 -2
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo 31.12. 22 22
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
1.1.
Hankintameno 257 247
Kertyneet poistot -55 -51
Kertyneet arvonalentumiset -23 -17
Kirjanpitoarvo 1.1. 180 179
Kirjanpitoarvo 1.1. 180 179
Lisäykset 41 27
Vähennykset -18 -17
Poistot -3 -4
Arvonalentumistappiot 1 -6
Kirjanpitoarvo 31.12. 201 180
31.12.
Hankintameno 280 257
Kertyneet poistot -58 -55
Kertyneet arvonalentumiset -22 -23
Kirjanpitoarvo 31.12. 201 180
Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä 20 21
Sijoitusomaisuuteen sisältyvät muulla sopimuksella vuokralle annetut kiinteistöt
Ei-purettavissa olevat vähimmäisvuokrat
- yhden vuoden kuluessa 9 9
- yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 13 6
- yli viiden vuoden kuluttua 3 0
Yhteensä 25 14
Kiinteistökulut
- välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka ovat kerryttäneet vuokratuottoa kaudella -9 -9
- välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka eivät ole kerryttäneet vuokratuottoa kaudella -1 -1
Yhteensä -10 -10
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo 31.12. 222 203
Segmenttien väliset eliminoinnit -4 -4
Milj. e 2016 2015
Konserni yhteensä 211 191
Konsernin sijoituskiinteistöjen käyvät arvot arvioitu kokonaisuudessaan itse markkinoilta saadun vertailuaineiston perusteella. Käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen ja -velkojen määritys ja hierarkia on esitetty liitteessä 17. Tämän määrityksen mukaan sijoituskiinteistöt kuuluvat tasolle 2.
Segmenttien sijoituskiinteistöjen tilat vuokrataan markkinaehtoisilla, peruuttamattomilla vuokrasopimuksilla. Vuokrasopimusten pituudet vaihtelevat toistaiseksi voimassa olevista monivuotisiin sopimuksiin.
13 Aineettomat hyödykkeet
Vahinkovakuutustoiminta
2016
Milj. e Liikearvo *) Muut
aineettomat
hyödykkeet
Yhteensä
1.1.
Hankintameno 547 24 570
Kertyneet poistot - -6 -6
Kirjanpitoarvo 1.1. 547 17 564
31.12.
Hankintameno 526 23 549
Kertyneet poistot - -8 -8
Kirjanpitoarvo 31.12. 526 16 541
2015
Milj. e Liikearvo *) Muut
aineettomat
hyödykkeet
Yhteensä
1.1.
Hankintameno 535 24 559
Kertyneet poistot - -5 -5
Kirjanpitoarvo 1.1. 535 20 554
31.12.
Hankintameno 547 24 570
Kertyneet poistot - -6 -6
Kirjanpitoarvo 31.12. 547 17 564
*) Hankintamenomuutos johtuu valuuttakurssimuutoksista.
Henkivakuutustoiminta
2016 2015
Milj. e Liikearvo Muut
aineettomat
hyödykkeet
Yhteensä Liikearvo Muut
aineettomat
hyödykkeet
Yhteensä
1.1.
Hankintameno 153 43 196 153 43 196
Kertyneet poistot - -36 -36 - -36 -36
Kirjanpitoarvo 1.1. 153 7 160 153 7 160
31.12.
Hankintameno 153 44 197 153 43 196
Kertyneet poistot - -38 -38 - -36 -36
Kirjanpitoarvo 31.12. 153 6 159 153 7 160
Myytävänä olevat omaisuuserät -89 - -89
Kirjanpitoarvo 31.12. 64 6 70
Milj. e 2016 2015
Konserni yhteensä 612 724
Segmenttien muut aineettomat hyödykkeet koostuvat pääosin atk-ohjelmistojen hankinnoista.
Poistot ja arvonalentumiset sisältyvät tuloslaskelman erään Liiketoiminnan muut kulut.
Liikearvon arvonalentumistestaus
Liikearvojen osalta on suoritettu IAS 36 Omaisuuden arvonalentuminen -standardin tarkoittama arvonalentumistestaus. Testauksien perusteella ei ole kirjattu arvonalentumisia.
Arvonalentumistestausta varten Sampo määrittelee kerrytettävissä olevan rahamäärän käyttöarvoon perustuen niille rahavirtaa tuottaville yksiköille, joille liikearvoa on kohdistettu. Sampo on määritellyt tällaisiksi yksiköiksi If-alakonsernin sekä Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön (jäljempänä Mandatum Life).
Yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritetty käyttäen diskontattua rahavirtamallia. Malli pohjautuu historiatietojen lisäksi Sammon johdon parhaisiin arvioihin taloudellisista olosuhteista kuten myyntimääristä, koroista, marginaaleista, pääomarakenteesta sekä tuotto- ja kustannuskehityksestä. Mandatum Lifen osalta käyttöarvomalliin vaikuttaa merkittävästi vastuuvelkojen pitkän aikavälin kehitys, jonka ennustetaan vaikuttavan muun muassa vaadittavaan vakavaraisuuspääomaan ja siten kerrytettävissä olevaan rahamäärään. Tämän vuoksi myös Mandatum Lifen ennusteperiodi on pidempi eli 10 vuotta. Saadut rahavirrat on diskontattu ennen veroja määritetyllä pääoman painotetulla keskimääräisellä kustannuksella (weighted average cost of capital), joka Ifin osalta on 7,2 % ja Mandatum Lifen osalta 7,6 %. Luvut ovat laskeneet edellisvuodesta johtuen korkojen laskusta pohjoismaisissa valtionobligaatioissa.
Johdon hyväksymät If-konsernin rahavirtoja koskevat ennusteet kattavat vuodet 2017 – 2019. Tämän ajanjakson jälkeiset kassavirrat on ekstrapoloitu käyttäen 2 %:n kasvuvauhtia. Myös Mandatum Lifelle on vuoden 2026 jälkeisille kausille käytetty 2 %:n kasvuvauhtia, jonka molemmissa tapauksissa uskotaan olevan lähellä odotettua inflaatiota.
Mandatum Lifen osalta kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää sen kirjanpitoarvon noin 410 miljoonalla eurolla. Käytetyllä laskentatekniikalla esimerkiksi noin 2 %:n nousu pääoman painotetussa keskimääräisessä kustannuksessa johtaisi tilanteeseen, jossa kerrytettävissä oleva rahamäärä olisi sama kuin yksikön kirjanpitoarvo.
If-konsernin osalta johto katsoo, että mikään jokseenkin mahdollinen muutos käytettyihin keskeisiin oletuksiin ei saisi aikaan sitä, että yksikköjen kirjanpitoarvot ylittäisivät niiden kerrytettävissä olevat rahamäärät.
14 Sijoitukset osakkuusyrityksissä
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt osakkuusyritykset 31.12.2016
Milj. e

Nimi
Kotipaikka Kirjanpito-
arvo
Käypä
arvo*)
Omistus-
osuus %
Nordea Bank Abp Ruotsi 7 554 9 124 21,25
Topdanmark A/S Tanska 554 955 45,38
Autovahinkokeskus Oy Suomi 3 35,54
CAP Group AB Ruotsi 2 21,98
Svithun Assuranse AS Norja 1 33,00
Contemi Holding AS Norja 0 28,57
SOS International A/S Tanska 7 25,20
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt osakkuusyritykset 31.12.2015
Milj. e

Nimi
Kotipaikka Kirjanpito-
arvo
Käypä
arvo*)
Omistus-
osuus %
Nordea Bank Abp Ruotsi 7 305 8 735 21,25
Topdanmark A/S Tanska 362 827 32,9
Autovahinkokeskus Oy Suomi 3 35,54
CAP Group AB Ruotsi 2 21,98
Urzus Group AS Norja 1 28,57
Svithun Assuranse AS Norja 1 33,00
Watercircles Skandinavia AS Norja 3 35,75
Contemi Holding AS Norja 1 28,57
*) Julkisen hintanoteerauksen mukainen arvo
Muutokset sijoituksissa osakkuusyrityksiin
2016 2015
Milj. e Nordea Muut osakkuus-yritykset Yhteensä Nordea Muut osakkuus-yritykset Yhteensä
Osuudet 1.1. 7 305 374 7 679 7 065 382 7 447
Osuus kauden tuloksesta 773 65 837 751 42 793
Lisäykset - 205 205 - 1 1
Vähennykset -551 -5 -555 -533 -1 -534
Muutokset osakkuusyrityksen omassa pääomassa 27 -86 -59 23 -51 -28
Muuntoerot - 0 0 - 0 0
Osuudet 31.12. 7 554 553 8 107 7 305 374 7 679
Osakkuusyritysten kirjanpitoarvoon sisältyy liikearvoa 1 201 milj. e (1 101), josta Nordean osuus oli 978 milj. e (978).
Sammon omistus Nordeassa
Nordea on kansainvälinen pankki, jolla on johtava asema suuryrityspalveluissa sekä vähittäispankki- ja private banking -toiminnassa. Nordealla on noin 700 konttoria, puhelinpalvelu kaikissa Pohjoismaissa sekä verkkopankki. Konsernilla on myös Pohjoismaiden ja Itämeren alueen laajin jakeluverkosto.
Taloudellinen informaatio Nordeasta
Milj. e 2016 2015
Varat 615 659 646 868
Velat 583 249 615 836
Liikevaihto 9 927 10 140
Muut laajan tuloksen erät 165 13
Laaja tulos 3 766 3 675
Osakkuusyritykseltä tilikaudella saadut osingot 551 533
Sammon osuus Nordean tuloksesta
Milj. e 2016 2015
Osuus Nordean tilikauden tuloksesta 800 778
Poisto asiakassuhteista -35 -35
Laskennallisen veron muutos 8 8
Osuus osakkuusyrityksen voitosta 773 751
15 Rahoitusvarat
Konsernin rahoitusvarat koostuvat sijoituksista johdannaissopimuksiin, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista, lainoista ja muista saamisista sekä myytävissä olevista rahoitusvaroista. Omistusyhteisösegmentti sisältää lisäksi sijoitukset tytäryhtiöosakkeisiin.
Johdannaissopimuksia konsernissa voidaan tehdä sekä kaupankäynti- että suojaamistarkoituksessa. Käytettäviä instrumentteja ovat valuutta-, korko- ja osakejohdannaiset. Vahinko- ja henkivakuutustoiminnassa on tilikaudella sovellettu käyvän arvon suojausta.
Milj. e 2016 2015
Vahinkovakuutustoiminta
Johdannaissopimukset 14 21
Lainat ja muut saamiset 84 108
Myytävissä olevat rahoitusvarat 11 569 10 437
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä 11 667 10 566
Henkivakuutustoiminta
Johdannaissopimukset 13 11
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 24 48
Lainat ja muut saamiset 20 24
Myytävissä olevat rahoitusvarat 5 612 5 956
Yhteensä 5 670 6 039
Myytävänä olevat rahoitusvarat -210 -
Henkivakuutustoiminta yhteensä 5 459 6 039
Omistusyhteisö
Johdannaissopimukset 18 21
Lainat ja muut saamiset 0 1
Myytävissä olevat rahoitusvarat 814 852
Sijoitukset tytäryhtiöissä 2 370 2 370
Omistusyhteisö yhteensä 3 201 3 243
Segmenttien väliset eliminoinnit -2 659 -2 659
Konserni yhteensä 17 668 17 189
Vahinkovakuutustoiminta
Johdannaissopimukset
2016 2015
Kohde-et. Käypä arvo Kohde-et. Käypä arvo
Milj. e nimell.arvo Saamiset Velat nimell.arvo Saamiset Velat
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset
OTC-johdannaiset
Koronvaihtosopimukset 67 0 4 2 069 0 2
Valuuttajohdannaiset
OTC-johdannaiset
Valuuttatermiinit 3 148 13 63 2 777 19 15
Valuuttaoptiot, ostetut ja myydyt 30 0 0 101 1 0
Valuuttajohdannaiset yhteensä 3 178 13 63 2 878 21 15
Osakejohdannaiset
OTC-johdannaiset
Osake- ja osakeindeksioptiot 0 1 - - - -
Vahinkovakuutuksen johdannaissopimukset yhteensä 3 245 14 67 4 948 21 17
Muut rahoitusvarat
Milj. e 2016 2015
Lainat ja muut saamiset
Jälleenvakuutustalletesaamiset 1 1
Muut 83 108
Lainat ja muut saamiset yhteensä 84 108
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Saamistodistukset
Julkisyhteisöjen liikkeeseenlaskemat 1 246 1 392
Pankkien liikkeeseen laskemat 3 407 3 120
Muut saamistodistukset 5 370 4 404
Saamistodistukset yhteensä 10 022 8 916
Osakkeet ja osuudet
Listatut 1 524 1 497
Muut 23 25
Osakkeet ja osuudet yhteensä 1 547 1 522
Myytävissä olevat rahoitusvarat yhteensä 11 569 10 437
Vahinkovakuutustoiminnan myytävissä olevat arvopaperit sisältävät arvonalentumistappioita 227 milj. euroa (197).
Vahinkovakuutustoiminnan rahoitusvarat yhteensä 11 667 10 566
Henkivakuutustoiminta
Johdannaissopimukset
2016 2015
Kohde-et. Käypä arvo Kohde-et. Käypä arvo
Milj. e nimell.arvo Saamiset Velat nimell.arvo Saamiset Velat
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset
OTC-johdannaiset
Koronvaihtosopimukset 144 1 0 4 618 0 1
Luottoriskinvaihtosopimukset - - - 643 - 0
Yhteensä 144 1 0 5 261 0 2
Valuuttajohdannaiset
OTC-johdannaiset
Valuuttatermiinit 1 691 10 11 1 633 8 22
OTC-valuuttaoptiot ostetut ja myydyt 63 0 0 156 1 1
Valuuttajohdannaiset yhteensä 1 754 10 11 1 789 9 22
Henkivakuutuksen kaupankäyntitarkoituk-sessa pidettävät johdannaissopimukset yhteensä 1 898 10 11 7 050 9 24
Suojaavat johdannaissopimukset
Käypää arvoa suojaavat
Valuuttatermiinit 534 2 0 602 2 9
Käypää arvoa suojaavat yhteensä 534 2 0 602 2 9
Henkivakuutuksen suojaavat johdannaissopimukset yhteensä 534 2 0 602 2 9
Henkivakuutuksen johdannaissopimukset yhteensä 2 432 13 11 7 651 11 33
Käyvän arvon suojaus
Käyvän arvon suojausta käytetään suojaamaan osaa myytävissä olevien rahoitusvarojen valuuttariskistä. Suojaussuhteen ulkopuolelle on jätetty termiinisopimusten korkoelementti. Käyvän arvon suojauksiksi luokiteltujen valuuttajohdannaisten nettotulos oli 19 (-69) milj. euroa. Suojattavasta riskistä johtuva nettotulos myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon suojauksesta oli -19 (68) milj. euroa.
Muut rahoitusvarat
Milj. e 2016 2015
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
Saamistodistukset
Julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat 15 13
Pankkien liikkeeseen laskemat 7 10
Muut saamistodistukset 0 23
Saamistodistukset yhteensä 22 47
Listatut osakkeet ja osuudet 2 2
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat yhteensä 24 48
Lainat ja muut saamiset
Lainat 20 24
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Saamistodistukset
Julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat 19 30
Pankkien liikkeeseen laskemat 563 488
Muut saamistodistukset 2 523 2 896
Saamistodistukset yhteensä 3 105 3 414
Osakkeet ja osuudet
Listatut 1 727 1 669
Muut 779 873
Osakkeet ja osuudet yhteensä 2 507 2 542
Myytävissä olevat rahoitusvarat yhteensä 5 612 5 956
Henkivakuutustoiminnan myytävissä olevat arvopaperit sisältävät arvonalentumistappioita 15 milj. euroa (19).
Henkivakuutustoiminnan rahoitusvarat yhteensä 5 670 6 039
Myytävänä olevat rahoitusvarat -210 -
Henkivakuutustoiminta yhteensä 5 459 6 039
Myytävissä olevat rahoitusvarat / Saamistodistukset: Myytävissä olevista rahoitusmarkkinavälineistä on joukkovelkakirjalainasijoituksia 2 925 milj. euroa (3 334) ja rahamarkkinasijoituksia 180 milj. euroa (95).
Myytävissä olevat rahoitusvarat / Osakkeet ja osuudet: Julkisesti noteeratuista myytävissä olevista osakkeista 913 miljoonaa (831) on pörssiosakkeita. Muihin kuin julkisesti noteerattuihin myytävissä oleviin osakkeisiin sisältyy pääomarahastosijoituksia 727 milj. euroa (768).
Omistusyhteisö
Johdannaissopimukset
2016 2015
Kohde-et. Käypä arvo Kohde-et. Käypä arvo
Milj. e nimell.arvo Saamiset Velat nimell.arvo Saamiset Velat
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset
OTC-johdannaiset
Koronvaihtosopimukset 523 12 - 800 10 -
Valuuttajohdannaiset
OTC-johdannaiset
Valuuttatermiinit 478 4 1 74 1 2
Osakejohdannaiset
OTC-johdannaiset
Osake- ja osakeindeksioptiot 9 2 3 60 10 10
Omistusyhteisön johdannaissopimukset yhteensä 1 010 18 3 933 21 12
Muut rahoitusvarat
Milj. e 2016 2015
Lainat ja muut saamiset
Talletukset 0 1
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Saamistodistukset
Pankkien liikkeeseenlaskemat 250 196
Muut saamistodistukset 415 407
Saamistodistukset yhteensä 666 603
Osakkeet ja osuudet
Listatut 129 228
Muut 20 20
Osakkeet ja osuudet yhteensä 148 248
Myytävissä olevat rahoitusvarat yhteensä 814 852
Omistusyhteisön myytävissä olevat arvopaperit eivät sisällä arvonalentumistappioita.
Sijoitukset tytäryhtiöissä 2 370 2 370
Omistusyhteisön rahoitusvarat yhteensä 3 201 3 243
Segmenttien väliset eliminoinnit -2 659 -2 659
Milj. e 2016 2015
Konserni yhteensä 17 668 17 189
16 Käyvät arvot
2016 2015
Milj. e Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo
Konsernin rahoitusvarat
Rahoitusvarat 17 880 17 879 17 192 17 189
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset 3 427 3 427 5 847 5 847
Muut varat 49 49 28 28
Käteiset varat 2 585 2 585 1 997 1 997
Yhteensä 23 941 23 940 25 064 25 060
Konsernin rahoitusvelat
Rahoitusvelat 3 910 3 847 2 424 2 375
Muut velat 31 31 64 64
Yhteensä 3 941 3 878 2 488 2 439
Taulukossa esitetään rahoitusvarojen ja –velkojen käyvät arvot ja kirjanpitoarvot tase-erittäin. Myytävänä olevat omaisuuserät sisältyvät lukuihin. Käypien arvojen arviointiperiaatteet esitetään tilinpäätösperiaatteissa.
Sijoitusarvopapereiden käypä arvo määritellään käyttäen toimivilla markkinoilla noteerattuja markkinahintoja. Jos noteerattua hintaa aktiivisilta markkinoilta ei ole saatavissa, käypä arvo arvioidaan diskontattujen rahavirtojen perusteella. Diskonttokorko saadaan markkinoilta saatavalta korkokäyrältä.
Johdannaissopimusten käypä arvo määritellään käyttäen toimivilla markkinoilla noteerattuja markkinahintoja, rahavirtojen diskonttausmenetelmää tai optiohinnoittelumalleja.
Lainojen ja muiden vastaavien rahoitusinstrumenttien, joilla ei ole hintanoteerausta toimivilla markkinoilla, käypä arvo määritellään diskontattujen rahavirtojen perusteella käyttäen markkinoilla noteerattavia korkoja. Markkinoilta saatavaa korkokäyrää oikaistaan rahoitusinstrumenttien muiden osatekijöiden, esim. luottoriskin perusteella.
Lyhytaikaisten korottomien saamisten ja velkojen käypänä arvona käytetään kirjanpitoarvoa.
Käyvät arvot ovat ns. puhtaita arvoja, joissa ei ole mukana siirtyvien korkojen osuutta.
17 Käypien arvojen määritys ja hierarkia
Suurin osa Sampo-konsernin rahoitusinstrumenteista arvostetaan käypään arvoon. Näiden arvostus perustuu joko julkisiin hintanoteerauksiin tai arvostuksiin, jotka perustuvat saatavilla olevaan markkinainformaatioon. Mikäli näitä ei ole ollut käytettävissä, pienelle osalle instrumenteista on määritetty arvo muita menetelmiä käyttäen. Käypään arvoon arvostetut rahoitusinstrumentit on liitetiedoissa ryhmitelty kolmeen hierarkiatasoon perustuen mm. siihen, ovatko markkinat, joilla instrumentilla käydään kauppaa, toimivat tai ovatko arvostustekniikoissa käytettävät syöttötiedot objektiivisesti todennettavissa.

Tasolla 1 instrumentin arvostus perustuu toimivilla markkinoilla noteerattuun hintaan, jota käytetään täysin samanlaisten rahoitusvarojen tai -velkojen arvostuksessa.

Tasolla 2 instrumentin arvostuksessa käytetään syöttötietoina lisäksi muita todennettavissa olevia kuin toimivilla markkinoilla noteerattuja hintoja joko suoraan tai niistä johdettuna käyttäen arvostustekniikoita.

Tasolla 3 arvostus perustuu muihin kuin todennettavissa oleviin markkinahintoihin.

Luvut sisältävät myös Myytävänä oleviin omaisuuseriin luokitellut rahoitusvarat.
Milj. e Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
RAHOITUSVARAT 31.12.2016
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset - 12 - 12
Valuuttajohdannaiset - 30 - 30
Osakejohdannaiset - 3 - 3
- 45 - 45
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 2 - - 2
Saamistodistukset 18 4 0 22
20 4 0 24
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 664 13 14 692
Saamistodistukset 748 650 27 1 424
Rahastot 2 954 902 154 4 009
Johdannaissopimukset - 2 - 2
4 366 1 567 194 6 128
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 2 123 - 48 2 171
Saamistodistukset 9 410 4 036 58 13 504
Rahastot 1 212 60 758 2 030
12 746 4 096 863 17 705
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat yhteensä 17 132 5 713 1 057 23 902
RAHOITUSVELAT 31.12.2016
Johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset - 4 - 4
Valuuttajohdannaiset - 74 - 74
Osakejohdannaiset - 3 - 3
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvelat yhteensä - 81 - 81
Milj. e Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
RAHOITUSVARAT 31.12.2015
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset - 10 - 10
Valuuttajohdannaiset - 33 - 33
Osakejohdannaiset - 10 - 10
- 53 - 53
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 2 - - 2
Saamistodistukset 18 29 0 47
20 29 0 48
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 616 7 17 639
Saamistodistukset 751 453 27 1 231
Rahastot 2 720 987 46 3 753
Johdannaissopimukset - 7 - 7
4 087 1 454 89 5 630
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 2 129 - 46 2 175
Saamistodistukset 9 227 3 327 89 12 643
Rahastot 1 296 39 801 2 136
12 652 3 366 936 16 954
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat yhteensä 16 759 4 901 1 026 22 686
Milj. e Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
RAHOITUSVELAT 31.12.2015
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset - 4 - 4
Valuuttajohdannaiset - 48 - 48
Osakejohdannaiset - 10 - 10
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvelat yhteensä - 63 - 63
Siirrot tasojen 1 ja 2 välillä
2016 2015
Siirrot tasolta 2 tasolle 1 Siirrot tasolta 1 tasolle 2 Siirrot tasolta 2 tasolle 1 Siirrot tasolta 1 tasolle 2
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Rahoitusmarkkinavälineet 3 4 324 4
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Rahoitusmarkkinavälineet 459 502 339 257
Käypien arvojen herkkyysanalyysi
Rahoitusvarojen ja -velkojen herkkyyttä valuuttakurssimuutoksille tarkastellaan liiketoiminta-alueittain eri kotivaluuttojen vuoksi. Vahinkovakuutuksessa kaikkien muiden valuuttojen 10 prosenttiyksikön heikkeneminen kotivaluuttaa (SEK) vastaan lisäisi tulosta 10 (9) milj. euroa ja vähentäisi omaa pääomaa 8 (3) milj. euroa. Henkivakuutuksessa kaikkien muiden valuuttojen 10 prosenttiyksikön lasku kotivaluuttaa (EUR) vastaan lisäisi tulosta 12 (23) milj. euroa ja vähentäisi omaa pääomaa 94 (79) milj. euroa. Omistusyhteisössä kaikkien muiden valuuttojen 10 prosenttiyksikön lasku kotivaluuttaa (EUR) vastaan ei vaikuttaisi tulokseen, mutta vähentäisi omaa pääomaa 163 (68) milj. euroa.
Konsernin rahoitusvarojen ja -velkojen käypien arvojen herkkyysanalyysi eri markkinariskiskenaarioissa on esitetty alla. Vaikutukset kuvaavat yksittäisessä markkinamuuttujassa tapahtuvan yhtäkkisen muutoksen vaikutusta instrumenttien käypään arvoon 31.12.2016.
Herkkyystarkastelut sisältävät johdannaispositioiden vaikutukset. Kaikki herkkyysanalyysit on laskettu ennen veroja.
Sampo Oyj:n velkarahoituksen vaikutusta ei ole sisällytetty laskelmiin.
Korko Osake Muut sijoitukset
1 %
tasoliike
alas
1 %
tasoliike
ylös
20 % alas 20 % alas
Vaikutus tulokseen 0 -2 0 0
Vaikutus suoraan omaan pääomaan 255 -239 -670 -195
Kokonaisvaikutus 256 -241 -670 -195
18 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen muutokset
Milj. e 1.1. Tulokseen kirjatut voitot/ tappiot yht. Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot/ tappiot yht. Ostot Myynnit Siirrot tasolta/ tasolle 1 ja 2 31.12. Kaudelle kirjatut
voitot/
tappiot rahoitus-varoista 31.12.2016
RAHOITUSVARAT 2016
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 17 -6 - 12 -9 - 14 -4
Saamistodistukset 27 0 - 0 0 - 27 0
Rahastot 46 -3 - 129 -19 - 154 -2
89 -9 - 142 -29 - 194 -5
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 46 2 -1 6 -4 0 48 -2
Saamistodistukset 90 1 0 213 -246 0 58 0
Rahastot 801 0 -20 174 -198 0 757 -21
936 4 -22 393 -448 0 863 -22
Käypään arvoon arvostettavat yhteensä 1 026 -5 -22 535 -477 0 1 057 -27
2016
Milj. e Realisoi-
tuneet
voitot/
tappiot
Käyvän
arvon muutokset
Yhteensä
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot yhteensä -5 -22 -26
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot tilikauden lopun taseeseen sisältyvistä varoista -6 -22 -27
Milj. e 1.1. Tulokseen kirjatut voitot/
tappiot yht.
Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot/
tappiot yht.
Ostot Myynnit Siirrot tasolta/
tasolle 1 ja 2
31.12. Kaudelle
kirjatut
voitot/
tappiot
rahoitus-
varoista
31.12.2015
RAHOITUSVARAT 2015
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 16 2 - 3 -4 - 17 1
Saamistodistukset 24 0 - 0 0 3 27 0
Rahastot 57 2 - 11 -23 - 46 2
96 3 - 14 -27 3 89 3
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 228 14 -2 0 -194 - 46 2
Saamistodistukset 78 9 0 90 -86 - 90 0
Rahastot 748 25 13 174 -159 - 801 7
1 054 48 10 264 -440 - 936 9
Käypään arvoon arvostettavat yhteensä 1 150 51 10 278 -467 3 1 026 12
2015
Milj. e Realisoi-tuneet
voitot/
tappiot
Käyvän
arvon muutokset
Yhteensä
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot yhteensä 51 6 57
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot tilikauden lopun taseeseen sisältyvistä varoista 6 6 12
19 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen herkkyysanalyysi
2016 2015
Milj. e Kirjanpito-
arvo
Jokseenkin mahdollisten muutosten vaikutus
(+ / -)
Kirjanpito-
arvo
Jokseenkin mahdollisten muutosten vaikutus
(+ / -)
Rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 48 -10 46 -9
Saamistodistukset 58 -2 89 -2
Rahastot 758 -152 801 -160
Yhteensä 863 -163 936 -171
Korkoinstrumenttien osalta rahoitusvarojen arvoa on testattu olettamalla korkotason nousevan 1 prosenttiyksiköllä kaikissa maturiteeteissa. Muiden omaisuuslajien osalta on oletettu hintojen laskevan 20 prosenttia. Sampo-konserni ei kanna sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä sijoitusriskejä, joten niiden osalta vaikutuksia ei ole esitetty. Edellä esitettyjen vaihtoehtoisten oletusten perusteella mahdollinen korkotason muutos aiheuttaisi saamistodistusten osalta 2 milj. euron (2) ja muiden instrumenttien mahdollinen hinnan alentuminen 162 milj. euron (169) arvostustappion konsernin muussa laajassa tuloksessa. Jokseenkin mahdollinen tulosvaikutus olisi näin konsernin omaan pääomaan suhteutettuna 1,4 prosenttia (1,5).
20 Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Saamistodistukset
Valtioiden liikkeeseenlaskemat 68 49
Muut saamistodistukset 1 358 1 199
Yhteensä 1 426 1 248
Osakkeet ja osuudet
Listatut 4 388 4 328
Muut 313 64
Osakkeet ja osuudet yhteensä 4 701 4 392
Lainat ja muut saamiset 330 217
Muut rahoitusvarat 2 7
Yhteensä 6 460 5 865
Myytävänä olevat omaisuuserät -2 992 -
Henkivakuutustoiminnan sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset yhteensä 3 468 5 865
Segmenttien väliset eliminoinnit -41 -18
Konserni yhteensä 3 427 5 847
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevien osakkeiden ja osuuksien alkuperäinen hankintameno on 3 813 milj. euroa (3 645) ja saamistodistusten 1 437 milj. eur (1 305).
21 Laskennalliset verosaamiset ja verovelat
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2016 aikana
Milj. e 1.1. Laajaan tulokseen kirjatut erät Omaan pääomaan kirjatut erät Muuntoerot 31.12.
Laskennalliset verosaamiset
Vahvistetut tappiot 15 0 0 0 15
Eläkevelvoitteet 35 -8 1 0 28
Muut vähennyskelpoiset tilapäiset erot 19 -7 0 1 13
Yhteensä 68 -15 1 1 56
Laskennallisten verojen netotus -28
Laskennalliset verosaamiset taseessa 27
Laskennalliset verovelat
Varaukset ja tilinpäätössiirrot 251 6 0 0 257
Käyvän arvon muutokset 221 -2 48 -2 265
Muut veronalaiset tilapäiset erot 28 4 1 0 33
Yhteensä 500 8 49 -2 555
Laskennallisten verojen netotus -28
Laskennalliset verovelat taseessa 527
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2015 aikana
Milj. e 1.1. Laajaan tulokseen kirjatut erät Omaan pääomaan kirjatut erät Muuntoerot 31.12.
Laskennalliset verosaamiset
Vahvistetut tappiot 15 0 - 0 15
Eläkevelvoitteet 85 -50 -3 3 35
Muut vähennyskelpoiset tilapäiset erot 8 -14 4 -1 -3
Yhteensä 107 -63 0 2 46
Laskennallisten verojen netotus -12
Laskennalliset verosaamiset taseessa 35
Laskennalliset verovelat
Varaukset ja tilinpäätössiirrot 275 -21 - -3 251
Käyvän arvon muutokset 231 4 -16 2 221
Muut veronalaiset tilapäiset erot 19 12 -25 1 7
Yhteensä 526 -5 -41 0 479
Laskennallisten verojen netotus -12
Laskennalliset verovelat taseessa 468
Sampo Oyj:ssä on jätetty kirjaamatta laskennallisia verosaamisia käyttämättömistä verotuksellisista tappioista noin 24 milj. euroa. Ensimmäiset tappiot vanhenevat vuonna 2019.

Henkivakuutustoiminnassa on jätetty kirjaamatta laskennallisia verosaamisia käyttämättömistä verotuksellisista tappioista noin
4 milj. euroa.
22 Verot
Milj. e 2016 2015
Tulos ennen veroja 1 871 1 888
Verot laskettuna emoyhtiön verokannalla -374 -378
Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat -14 -25
Verovapaat tulot 7 2
Vähennyskelvottomat kulut -4 -2
Konserniyhdistelyt ja eliminoinnit 165 168
Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset verotuksellisista tappioista 2 0
Verokannan muutokset 0 5
Verot aikaisemmilta tilikausilta -3 -1
Konsernin verot yhteensä -221 -232
23 Tulosvaikutteisesti kirjatut laajan tuloksen muut erät
Milj. e 2016 2015
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -80 -35
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Tilikauden voitot/tappiot 302 257
Luokittelun muutoksista johtuvat oikaisut -66 -353
Eriytetyn Suomi-vakuutuskannan osuus -11 -10
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä 19 16
Verot -49 21
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä 115 -103
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot -6 14
Verot 1 -3
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä -5 11
24 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot
2016 2015
Ennen
veroja
Verovai-kutus Verojen jälkeen Ennen
veroja
Verovai-
kutus
Verojen jälkeen
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -80 - -80 -35 - -35
Myytävissä olevat rahoitusvarat 225 -49 176 -106 21 -85
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä 19 - 19 16 - 16
Yhteensä 164 -49 115 -124 21 -103
25 Muut varat
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
Korot 55 54
Saamiset ensivakuutustoiminnasta 1 174 1 132
Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta 51 38
Kauppahintasaamiset 2 2
Vakuutusten aktivoidut hankintamenot 1) 123 131
Potilasvakuutuksiin liittyvät varat 120 120
Muut 66 62
Vahinkovakuutustoiminnan muut varat yhteensä 1 593 1 541
Muista varoista pitkäaikaisten osuus on 114 milj. euroa (112).
Erä Muut koostuu mm. vuokratalletuksista, palkka- ja matkaennakoista sekä haltuun otetuista vahinkotavaroista.
1) Vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutos tilikaudella
Milj. e 2016 2015
1.1. 131 138
Nettomuutos tilikauden aikana -10 -4
Valuuttakurssierot 2 -2
31.12. 123 131
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
Korot 26 30
Saamiset vakuutuksenottajilta 8 9
Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta 0 0
Kauppahintasaamiset 47 21
Johdannaiskaupan vakuudet 18 19
Muut 63 48
Henkivakuutustoiminnan muut varat yhteensä 162 127
Erä Muut koostuu mm. etukäteen maksetuista eläkkeistä ja saamisista yhteistoimintayhtiöiltä.
Omistusyhteisö
Milj. e 2016 2015
Korot 10 38
Kauppahintasaamiset 0 5
Muut 5 8
Omistusyhteisön muut varat yhteensä 15 51
Erä Muut sisältää mm. omaisuudenhoidon palveluveloitussaamiset.
Segmenttien väliset eliminoinnit -9 -10
Milj. e 2016 2015
Konserni yhteensä 1 761 1 708
26 Käteiset varat
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
Kassa 441 368
Lyhytaikaiset talletukset (enintään 3 kk) 22 407
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä 463 775
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
Kassa 682 378
Lyhytaikaiset talletukset (enintään 3 kk) - 104
Henkivakuutustoiminta yhteensä 682 482
Omistusyhteisö
Milj. e 2016 2015
Kassa 1 439 739
Konserni yhteensä 2 585 1 997
27 Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista
Vahinkovakuutustoiminta
Vakuutussopimusvelkojen muutos
2016 2015
Milj. e Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto
Vakuutusmaksuvastuu
1.1. 2 017 46 1 971 1 999 41 1 958
Valuuttakurssierot 20 1 21 -20 1 -20
Vastuuvelan muutos 4 -2 2 39 5 44
31.12. 2 042 44 1 997 2 017 46 1 971
2016 2015
Milj. e Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto
Korvausvastuu
1.1. 7 416 193 7 223 7 185 197 6 988
Ostetut/myydyt vakuutusomistukset 28 - 28 38 - 38
Valuuttakurssierot -19 1 -20 -1 6 -8
Vastuuvelan muutos -87 -2 -86 195 -10 205
31.12. 7 338 192 7 146 7 416 193 7 223
Vakuutussopimusvelkojen jakautuminen
Milj. e 2016 2015
Vakuutusmaksuvastuu 2 042 2 017
Korvausvastuu 7 338 7 416
Tunnetut vahingot 1 596 1 657
Tuntemattomat vahingot (IBNR) 3 327 3 352
Korvausten hoitokulut 267 269
Eläkemuotoiset korvaukset 2 148 2 138
Vahinkovakuutustoiminnan velat vakuutussopimuksista yhteensä 9 379 9 433
Jälleenvakuuttajien osuus
Vakuutusmaksuvastuu 44 46
Korvausvastuu 192 193
Tunnetut vahingot 114 95
Tuntemattomat vahingot (IBNR) 78 98
Yhteensä 236 239
Koska vahinkovakuutustoiminta on alttiina useiden valuuttakurssien vaihtelulle, voi taseen lukujen vertailu eri vuosien välillä olla harhaanjohtavaa.
­
Korvauskulujen kehitys
Alla olevissa taulukoissa esitetään vahinkomenojen kehityssuunta eri vuosina. Taulukkojen ylemmästä osasta käy ilmi, miten arviot vahinkomenojen kokonaismäärästä per vahinkovuosi muuttuvat vuosittain. Taulukkojen alemmasta osasta käy ilmi, kuinka suuri osuus näistä sisältyy taseeseen. Lisätietoa vahinkovakuutustoiminnan vakuutusveloista löytyy tilinpäätöksen Riskienhallinta-osiosta.
Korvauskulut ennen jälleenvakuuttajien osuutta
Arvioidut korvauskulut
Milj. e < 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Yhteensä
Tilinpäätöspäivänä 14 689 2 570 2 696 2 699 2 810 2 893 2 932 2 831 2 814 2 845 2 886
1 vuoden kuluttua 14 631 2 566 2 653 2 650 2 849 3 007 2 919 2 859 2 807 2 864
2 vuoden kuluttua 14 543 2 531 2 597 2 622 2 796 3 003 2 935 2 860 2 815
3 vuoden kuluttua 14 551 2 500 2 570 2 582 2 794 2 991 2 924 2 865
4 vuoden kuluttua 14 542 2 455 2 547 2 564 2 787 2 963 2 892
5 vuoden kuluttua 14 449 2 431 2 533 2 541 2 785 2 948
6 vuoden kuluttua 14 347 2 422 2 514 2 539 2 768
7 vuoden kuluttua 14 342 2 409 2 520 2 511
8 vuoden kuluttua 14 352 2 408 2 500
9 vuoden kuluttua 14 462 2 390
10 vuoden kuluttua 14 429
Nykyinen arvio korvauskulujen kokonaismäärästä 14 429 2 390 2 500 2 511 2 768 2 948 2 892 2 865 2 815 2 864 2 886 41 868
Kokonaan maksetut 11 640 2 177 2 278 2 280 2 506 2 649 2 562 2 477 2 332 2 255 1 640 34 797
Taseeseen sisältyvä velka 2 788 213 223 231 262 298 330 388 483 609 1 246 7 071
Edelliseen sisältyy velkaa vahvistetuista eläkkeistä 1 523 82 71 61 77 75 71 81 64 37 8 2 148
Velka korvausten hoitokuluista 267
Vahinkovakuutustoiminnan taseeseen sisältyvä kokonaisvelka 7 338
Korvauskulut jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen
Arvioidut korvauskulut
Milj. e < 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Yhteensä
Tilinpäätöspäivänä 13 663 2 473 2 580 2 586 2 673 2 736 2 737 2 782 2 775 2 799 2 825
1 vuoden kuluttua 13 589 2 462 2 549 2 554 2 719 2 809 2 722 2 810 2 764 2 814
2 vuoden kuluttua 13 510 2 436 2 496 2 524 2 677 2 796 2 738 2 812 2 756
3 vuoden kuluttua 13 480 2 406 2 470 2 498 2 671 2 791 2 738 2 819
4 vuoden kuluttua 13 489 2 363 2 451 2 481 2 668 2 760 2 711
5 vuoden kuluttua 13 418 2 340 2 439 2 457 2 665 2 749
6 vuoden kuluttua 13 332 2 332 2 420 2 455 2 648
7 vuoden kuluttua 13 333 2 319 2 427 2 431
8 vuoden kuluttua 13 354 2 318 2 408
9 vuoden kuluttua 13 454 2 300
10 vuoden kuluttua 13 417
Nykyinen arvio korvauskulujen kokonaismäärästä 13 417 2 300 2 408 2 431 2 648 2 749 2 711 2 819 2 756 2 814 2 825 39 877
Kokonaan maksetut 10 676 2 089 2 188 2 204 2 391 2 458 2 390 2 445 2 305 2 223 1 630 32 998
Taseeseen sisältyvä velka 2 741 210 220 227 257 291 321 373 451 591 1 195 6 879
Edelliseen sisältyy velkaa vahvistetuista eläkkeistä 1 523 82 71 61 77 75 71 81 64 37 8 2 148
Velka korvausten hoitokuluista 267
Vahinkovakuutustoiminnan taseeseen sisältyvä kokonaisvelka 7 146
­
Henkivakuutustoiminta
Muiden kuin sijoitussidonnaisten vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos
Milj. e Vakuutus-
sopimukset
Sijoitus-
sopimukset
Yhteensä
1.1.2016 4 979 36 5 014
Maksut 149 0 149
Korvaukset -469 0 -470
Kuormitustulo -37 0 -37
Laskuperustekorko 138 0 138
Asiakashyvitykset 5 - 5
Muut 29 -8 21
Yhteensä 31.12.2016 4 794 28 4 821
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velkaerät -210
Henkivakuutustoiminta yhteensä 4 611
Jälleenvakuuttajien osuus -3 0 -3
Velka 31.12.2016, netto 4 791 28 4 608
Milj. e Vakuutus-
sopimukset
Sijoitus-
sopimukset
Yhteensä
1.1.2015 5 058 4 5 062
Maksut 148 30 178
Korvaukset -445 0 -445
Kuormitustulo -38 0 -38
Laskuperustekorko 153 0 153
Asiakashyvitykset 0 - 0
Kannansiirto 17 - 17
Muut 85 1 86
31.12.2015 4 978 36 5 014
Jälleenvakuuttajien osuus -3 - -3
Velka 31.12.2015, netto 4 976 36 5 012
Sijoitussidonnaisten vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos
Milj. e Vakuutus-
sopimukset
Sijoitus-
sopimukset
Yhteensä
1.1.2016 4 042 1 817 5 858
Maksut 498 475 973
Korvaukset -222 -355 -577
Kuormitustulo -43 -20 -64
Muut 153 97 250
Yhteensä 31.12.2016 4 427 2 013 6 440
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velkaerät -2 992
Henkivakuutustoiminta yhteensä 3 448
1.1.2015 3 599 1 714 5 312
Maksut 575 394 969
Korvaukset -198 -358 -556
Kuormitustulo -44 -22 -66
Muut 110 89 200
31.12.2015 4 042 1 817 5 858
Vuoden alun ja lopun velka sisältää tulevien lisäetujen vastuun sekä korkotäydennysten vaikutuksen. Laskelma perustuu eriin ennen jälleenvakuuttajien osuutta. Tarkempi erittely veloista löytyy konsernin Riskienhallinta -osiosta.
Milj. e 2016 2015
Vakuutussopimukset
Velka sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon
Vakuutusmaksuvastuu 2 425 2 516
Korvausvastuu 2 366 2 461
Yhteensä 4 791 4 976
Jälleenvakuutussopimukset
Vakuutusmaksuvastuu 0 1
Korvausvastuu 1 1
Yhteensä 1 2
Vakuutussopimukset yhteensä
Vakuutusmaksuvastuu 2 426 2 517
Korvausvastuu 2 368 2 462
Yhteensä 4 794 4 978
Sijoitussopimukset
Velka sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon
Vakuutusmaksuvastuu 28 36
Velka vakuutus- ja sijoitussopimuksista yhteensä
Vakuutusmaksuvastuu 2 454 2 552
Korvausvastuu 2 368 2 462
Yhteensä 4 821 5 014
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velkaerät -210 -
Henkivakuutustoiminnan velka vakuutus- ja sijoitussopimuksista yhteensä 4 611 5 014
Jälleenvakuuttajien osuus
Korvausvastuu -3 3
Sijoitussopimuksissa ei ole korvausvastuuta.
Vastuuvelan riittävyyslaskelmasta ei aiheudu lisävaateita.
Sijoitussopimuksiin, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon tai joihin sisältyy oikeus vaihtaa sopimukseen, johon sisältyy yllä mainittu piirre, on sovellettu IFRS 4 Vakuutussopimukset standardin sallimaa helpotusta. Tällaiset sijoitussopimukset on arvostettu vakuutussopimusten tavoin.
Milj. e 2016 2015
Konserni yhteensä 13 990 14 447
28 Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
Sijoitussidonnaiset vakuutussopimukset 4 427 4 042
Sijoitussidonnaiset sijoitussopimukset 2 013 1 817
Yhteensä 6 440 5 858
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velkaerät -2 992 -
Henkivakuutustoiminta yhteensä 3 448 5 858
Segmenttien väliset eliminoinnit -41 -18
Milj. e 2016 2015
Konserni yhteensä 3 407 5 841
29 Rahoitusvelat
Segmenttien rahoitusvelat pitävät sisällään velat johdannaissopimuksista, liikkeeseen lasketut velkakirjat sekä muut rahoitusvelat.
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
Johdannaissopimukset (liite 15) 67 17
Velat, joilla on huonompi etuoikeus
Pääomalainat
Euromääräiset lainat Maturiteetti Korko
Pääomalaina, 2011 (nimellisarvo 110 milj. e) 30 vuotta 6,00% 109 109
Pääomalaina, 2013 (nimellisarvo 90 milj. e) ikuinen 4,70% 92 90
Pääomalaina, 2016 (nimellisarvo 1 500 MSEK) 30 vuotta 3 kk Stibor + 2,25 % 154 -
Pääomalaina, 2016 (nimellisarvo 500 MSEK) 30 vuotta 2,42% 52 -
Velat, joilla huonompi etuoikeus yhteensä 407 199
Vahinkovakuutustoiminnan rahoitusvelat yhteensä 474 216
Vuoden 2011 pääomalainalle maksetaan ensimmäiseltä 10 vuodelta kiinteää korkoa, jonka jälkeen se muuttuu vaihtuvakorkoiseksi. 2013 liikkeeseen lasketulle uudelle pääomalainalle maksetaan ensimmäiseltä 5,5 vuodelta kiinteää korkoa, jonka jälkeen se muuttuu vaihtuvakorkoiseksi. Koron vaihtumisen yhteydessä voidaan myös suorittaa lainojen takaisinmaksu.
Vuoden 2016 pääomalaina 1 500 milj. Ruotsin kruunua on vaihtuvakorkoinen. 10 vuoden jälkeen lainamarginaali nousee yhdellä prosenttiyksiköllä. Viiden vuoden jälkeen ja siitä eteenpäin erääntyvinä korkopäivinä on oikeus ennenaikaiseen takaisinmaksuun.
Vuoden 2016 pääomalaina 500 milj. Ruotsin kruunua on kiinteäkorkoinen ensimmäiset viisi vuotta. Sen jälkeen laina muuttuu vaihtuvakorkoiseksi, mutta sisältää oikeuden lainan takaisinmaksuun koron vaihtumishetkellä tai milloin tahansa myöhemmin korkojen erääntymispäivinä.
Vuoden 2011 sekä molemmat vuoden 2016 pääomalainat ovat kaikki listattuja Luxemburgin pörssissä.
Lainojen tarkoitus on turvata vakavaraisuutta ja ne sekä niiden ehdot ovat asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä. Lainat käytetään solvenssitarkoituksiin.
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
Johdannaissopimukset (liite 15) 11 33
Velat, joilla on huonompi etuoikeus
Pääomalainat 100 100
Henkivakuutustoiminnan rahoitusvelat yhteensä 111 133
Mandatum Life laski vuonna 2002 liikkeelle pääomalainamuotoisen nimellisarvoltaan 100 milj. euron lainan. Laina on vaihtuvakorkoinen ja eräpäivätön. Korkoa voidaan maksaa vain jakokelpoisista omista varoista. Laina voidaan maksaa takaisin ainoastaan Finanssivalvonnan luvalla ja aikaisintaan vuonna 2012 tai kunakin seuraavana vuonna koronmaksupäivänä. Pääomalaina on kokonaisuudessaan Sampo Oyj:n salkussa.
Omistusyhteisö
Milj. e 2016 2015
Johdannaissopimukset (liite 15) 3 12
Liikkeeseen lasketut velkakirjat
Yritystodistukset 671 305
Joukkovelkakirjalainat *) 2 877 1 997
Yhteensä 3 548 2 302
Omistusyhteisön rahoitusvelat yhteensä 3 551 2 314
*) Käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen ja -velkojen määritys ja hierarkia on esitetty liitteessä 17. Omistusyhteisön joukkovelkakirjalainat kuuluvat tämän määrityksen mukaan tasolle 2.
Segmenttien väliset eliminoinnit -289 -339
Milj. e 2016 2015
Konserni yhteensä 3 847 2 375
30 Varaukset
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2016
Varaukset 1.1.2016 51
Valuuttakurssierot -1
Varausten lisäykset 9
Varauksista tilikaudella käytetty määrä -22
Käyttämättömien varausten peruutukset -1
Varaukset 31.12.2016 35
Varaukset enintään 1 vuosi 8
Varaukset yli 1 vuosi 27
Yhteensä 35
11 milj. euroa varauksesta koostuu varoista, jotka on tarkoitettu tulevien kustannusten kattamiseen joko jo toteutetuista tai suunnitteilla olevista organisaatiomuutoksista, joita tehokkaiden hallinto- ja korvauskäsittelyprosessien kehitys ja muutokset jakelukanavien rakenteessa aiheuttavat kaikkien liiketoiminta-alueiden osalta. Edellisen lisäksi erä pitää sisällään myös noin 21 milj. euron varauksen mahdollisiin oikeudenkäynteihin ja muihin epävarmoihin velvoitteisiin liittyen.
31 Eläkevelvoitteet
Eläkevelvoitteet
Sammolla on etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä vahinkovakuutustoiminnassa Ruotsissa ja Norjassa.
Konsernilla on lakisääteisten eläkevakuutusten lisäksi etuuspohjaisia vapaaehtoisia eläkevakuutuksia. Vakuutukset ovat konsernin sisäisiä ja sisältyvät Mandatum Lifen vastuuvelkaan. Vakuutusten määrä on vähäinen eikä niillä ole olennaista merkitystä konsernin tulokseen tai omaan pääomaan.
Vahinkovakuutustoiminnan eläkevelvoitteet
Milj. e 2016 2015
Eläkevelvoitteen arvioitu laskennallinen nykyarvo, ml. sosiaalikustannukset 294 303
Eläkesijoitusten käypä arvo 214 213
Taseeseen kirjattu nettomääräinen eläkevelvoite 79 90
1.1.2008 lähtien Ruotsin pääasiallinen etuuspohjainen eläkeohjelma on ollut suljettuna vuonna 1972 tai myöhemmin syntyneille uusille työntekijöille. Vastaava norjalainen eläkeohjelma on puolestaan ollut suljettuna 1.1.2006 alkaen kaikille uusille työntekijöille iästä riippumatta. Toukokuussa 2015 If teki päätöksen, että kaikki vuonna 1958 tai myöhemmin syntyneet norjalaiseen etuuspohjaiseen eläkeohjelmaan kuuluneet työntekijät siirrettiin maksupohjaiseen eläkeohjelmaan tammikuusta 2016 alkaen. Lisäksi yhtiö päätti, että jo olemassaolevat eläkkeensaajat eivät samasta päivämäärästä lähtien enää kuuluu ohjelman piiriin, ja että tulevien eläkkeensaajien oikeus ohjelmaan päättyy heidän jättäessään työnsä Ifissä. Muutosten jälkeen kuuluu norjalaiseen eläkeohjelmaan vuodenvaihteen jälkeen vain aktiivihenkilöitä, jotka on palkattu ennen vuotta 2006 ja jotka ovat syntyneet viimeistään vuonna 1957.
Edellä tarkoitetut eläke-etuudet koskevat Ruotsin vanhuus- ja leskeneläkettä. Norjan vanhuus- ja leskeneläke kuuluvat myös etuuksien piiriin samoin kuin sairaseläke 1.7.2016 asti. Eläkeohjelmaan tehdyn lisäyksen johdosta kaikki työntekijät vakuutetaan sairaseläkkeen varalta etuuspohjaisen eläkeohjelman avulla. Yhteistä etuuspohjaisille eläkeohjelmille on, että etuuden piiriin kuuluvat työntekijät ja lesket ovat oikeutettuja takuueläkkeeseen, jonka määrä riippuu työntekijän palvelusajasta sekä eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta eläkkeelle siirtymishetkellä. Mittavin etuus koskee vanhuuseläkettä, millä tarkoitetaan sekä väliaikaista vanhuuseläkettä ennen ennakoitua eläkkeelle siirtymisikää sekä elinaikaista eläkettä, jota maksetaan ennakoidun eläkkeelle siirtymisajan jälkeen.
Ennenaikaista eläkettä voi normaalitapauksessa saada 62-vuotiaana Ruotsissa ja 65-vuotiaana Norjassa. Ruotsissa ennenaikainen vanhuuseläke täyden palvelusajan jälkeen on noin 65 % eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta ja koskee kaikkia vuonna 1955 tai aikaisemmin syntyneitä työntekijöitä, jotka ovat vuonna 2006 solmitun vakuutussektorin kollektiivisopimuksen piirissä. Norjassa ennenaikainen eläke täyden palvelusajan jälkeen on noin 70 % eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta ja koskee kaikkia Ifin palveluksessa vuonna 2013 olevia työntekijöitä, jotka ovat syntyneet vuonna 1957 tai aikaisemmin.
Elinikäiseen eläkkeeseen liittyvä ennakoitu eläkkeelle siirtymisikä on 65 vuotta Ruotsissa ja 67 vuotta Norjassa. Ruotsissa elinaikainen vanhuuseläke täyden palvelusajan jälkeen on noin 10 % eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta välillä 0 ja 7,5 ansiotuloperusmäärästä, 65 % palkasta välillä 7,5 ja 20 ansiotulosperusmäärästä sekä 32,5 % välillä 20 ja 30 ansiotuloperusmäärästä. Norjassa elinikäinen vanhuuseläke täyden palvelusajan jälkeen on noin 70 % eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta 12 ansiotuloperusmäärään asti, yhteenlaskettuna arvioidun lakisääteisen vanhuuseläkkeen kanssa. Vapaakirje- ja eläkemaksuissa ruotsalaisissa ohjelmissa huomioidaan normaalisti muutokset kuluttajahintaindekseissä. Mitään sopimusta ei kuitenkaan ole takaamassa etuuksien arvoa, joten maksettavat eläke-etuudet voivat näin joko nousta tai laskea. Norjalaisissa eläkemaksuissa huomioidaan nousut kuluttajahintaindekseissä 80 - 100 prosenttisesti. Tammikuusta 2016 lähtien annetaan sen sijaan vapaakirje eläkkeelle jäämisen yhteydessä eikä Ifillä täten enää ole vastuuta tai velvollisuuksia liittyen vakuutettujen ohjelmien tuleviin indeksointeihin.
Eläkkeet rahoitetaan ensisijaisesti vakuutuksilla, joissa vakuutuksenantajat määräävät vakuutusmaksun suuruuden ja maksavat eläke-etuudet. Ifin velvoitteet täytetään pääosin vakuutusmaksujen suorittamisella. Mikäli eläkemaksuihin tarkoitetut varat eivät olisikaan riittävät kattamaan taattuja eläke-etuuksia, If voi joutua maksamaan lisävakuutusmaksuja tai takaamaan eläkevelvoitteet jollain muulla tavalla. Vakuutettujen eläkeohjelmien lisäksi Norjassa on myös rahastoimattomia eläkeohjelmia, joissa If on vastuussa juoksevista maksuista.
Jotta vakuutetut eläke-etuudet saadaan katettua, hallitaan vastaavaa pääomaa osana vakuutuksenantajan sijoitussalkkua. Sijoitusomaisuuden ominaispiirteet analysoidaan suhteessa velvoitteiden ominaispiirteisiin. Tästä prosessista käytetään nimeä Asset Liability Management. Uudet ja olemassa olevat omaisuuskategoriat arvioidaan tasaisin väliajoin, jotta omaisuussalkut voidaan hajauttaa ennakoidun riskikorjatun tuoton optimoimiseksi. Mahdollinen ylijäämä, joka syntyy omaisuudenhoidosta, kertyy normaalisti Ifille ja/tai vakuutetulle eikä mitään omaisuusarvon siirtoa tapahdu muulle vakuutusyhteisölle.
Vakuutuksenantajat ja If yhdessä ovat vastuussa eläkeohjelmien valvonnasta, mukaan lukien sijoituspäätökset ja lisäsuoritukset. Eläkeohjelmiin kohdistuu suurelta osin samanlaiset olennaiset riskit liittyen lopullisten etuuksien määrään, ohjelmien varoihin liittyviin sijoitusriskeihin sekä siihen, että diskonttauskoron valinta vaikuttaa niiden arvoon tilinpäätöksessä.
Eläkevelvoitteet sekä verokaudelle lankeavat eläkekulut lasketaan vakuutusmatemaattisten periaatteiden mukaisesti IAS 19 Eläkevelvoitteet -standardin mukaisesti. Eläkeoikeuksien odotetaan karttuvan tasaisesti työssäoloaikana. Eläkevelvoitteen laskenta perustuu tulevaisuudessa odotettavissa oleviin eläkkeisiin ja laskennassa huomioidaan oletukset kuolevuudesta, henkilöstön vaihtuvuudesta ja palkkakehityksestä. Nimellisarvoisena laskettu velka diskontataan nykyarvoon korkokannoilla, jotka perustuvat ekstrapoloituihin tuottokäyriin Ruotsissa ja Norjassa AA- sekä AAA-yritystodistuksiin. Valitussa diskonttokorossa on huomioitu eläkevelvoitteiden duraatio. Järjestelyihin kuuluvien varojen vähentämisen jälkeen kirjataan taseeseen nettovarat tai -velat.
Ohessa olevat taulukot sisältävät muutamia olennaisia oletuksia, eläkekulujen sekä omaisuus- ja velkaerien erittelyjä sekä herkkyysanalysin, josta käy ilmi velvoitteiden jokseenkin mahdollisten muutosten vaikutus näihin oletuksiin tilinpäätöshetkellä. Norjan vakuutusohjelmien yllämainitut muutokset on huomioitu tilinpäätöksessä 2015 ja näkyvät huomattavana eränä sekä tuloslaskelmalla että varoissa ja velvoitteissa.
Kirjanpitoarvoissa on mukana Ruotsin erityinen palkkavero (24,26 %) ja Norjan vastaava maksu (19,1 %).
Erittely eläkevelvoitteen jakautumisesta maittain
2016 2015
Ruotsi Norja Yhteensä Ruotsi Norja Yhteensä
Tuloslaskelmaan ja muihin laajan tulokseen eriin kirjattu määrä
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat kulut 5 4 9 6 9 15
Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat kulut 0 -7 -6 0 -156 -156
Nettoeläkevelvoitteen korkokulu 1 1 2 1 3 4
Yhteensä tuloslaskelmalla 7 -2 5 7 -144 -137
Nettoeläkevelvoitteen uudelleenarvostus ennen veroja 8 -2 6 -9 -4 -14
Yhteensä laajassa tuloslaskelmassa 15 -4 11 -2 -148 -150
Taseeseen kirjattu määrä
Eläkevelvoitteen laskennallinen nykyarvo ilman sosiaalikustannuksia 206 87 294 196 107 303
Eläkesijoitusten käypä arvo 166 49 214 156 57 213
Taseeseen kirjattu nettomääräinen eläkevelvoite 41 39 79 40 49 90
2016 2015
Sijoitusomaisuusjakauma Ruotsi Norja Ruotsi Norja
Rahamarkkinavälineet, taso 1 39% 54% 39% 50%
Rahamarkkinavälineet, taso 2 0% 13% 1% 13%
Osakkeet, taso 1 28% 6% 26% 5%
Osakkeet, taso 3 10% 3% 10% 3%
Kiinteistöt, taso 3 11% 12% 10% 12%
Muut, taso 1 2% 9% 4% 14%
Muut, taso 2 6% 3% 6% 3%
Muut, taso 3 4% 0% 4% 0%
Laskettaessa etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden velvoitteita Ruotsissa ja Norjassa on käytetty seuraavia vakuutusmatemaattisia oletuksia:
Ruotsi Ruotsi Norja Norja
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
Diskonttauskorko 2,75% 3,00% 2,75% 2,50%
Palkkakehitys 2,75% 2,75% 3,00% 3,00%
Hintainflaatio 1,75% 1,75% 2,00% 2,00%
Kuolevuustaulukko FFFS 2007:31 +1 vuosi FFFS 2007:31 +1 vuosi K2013 K2013
Eläkevelvoitteiden keskimääräinen duraatio 22 vuotta 21 vuotta 13 vuotta 14 vuotta
Odotetut kontribuutiot eläkejärjestelmään vuosina 2017 ja 2016 91 10 25 4
2016 2015
Herkkyysanalyysi jokseenkin mahdollisten muutosten vaikutuksesta Ruotsi Norja Yhteensä Ruotsi Norja Yhteensä
Diskonttokorko, +0,50 % -25 -6 -31 -23 -7 -30
Diskonttokorko, -0,50 % 28 6 35 27 8 35
Palkkakehitys, +0,25 % 8 1 9 8 1 9
Palkkakehitys, -0,25 % -8 -1 -8 -7 -1 -9
Odotettu elinikä, + 1 vuosi 8 2 10 7 2 10
2016 2015
Milj. e Rahastoitu Rahastoi-
maton
Yhteensä Rahastoitu Rahastoi-
maton
Yhteensä
Erittely eläkevelvoitteen jakautumisesta
Eläkevelvoitteen laskennallinen nykyarvo ilman sosiaalikustannuksia 260 33 294 267 36 303
Eläkesijoitusten käypä arvo 214 - 214 213 - 213
Nettovelka taseessa 46 33 79 54 36 90
Erittely taseeseen kirjatun nettovelvoitteen muutoksesta
Milj. e 2016 2015
Eläkevelvoitteet
Tilikauden alussa 303 664
Tilikauden aikana ansaitut 9 15
Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot -6 -156
Korkokulut 8 15
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot, taloudelliset olettamukset 8 4
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot, kokemukseen perustuvat oikaisut 2 -14
Ulkomaisten järjestelyjen valuuttakurssierot -2 -7
Maksetut eläkkeet ja sosiaalikulut -22 -25
Suoritukset -7 -194
Etuuspohjaiset eläkevelvoitteet 31.12. 294 303
Eläkesijoitukset
Tilikauden alussa 213 399
Korkotuotto 6 11
Ero todellisen tuoton ja lasketun korkotuoton välillä 5 4
Maksut 16 26
Ulkomaisten järjestelyjen valuuttakurssierot -3 -10
Maksetut eläkkeet -14 -16
Suoritukset -7 -200
Eläkesijoitukset 31.12. 214 213
Muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
Konsernissa on muita lyhytaikaisia henkilöstön palkitsemisjärjestelmiä, joiden ehdot vaihtelevat maa-, liiketoiminta-alue tai yhtiö-kohtaisesti. Palkkiot kirjataan sen tilikauden kuluksi, jolta ne syntyvät. Arvio konsernissa vuodelta 2016 maksettavista tulospalkkioista sosiaalikuluineen on 48 milj. euroa.
32 Muut velat
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
Velat ensivakuutustoiminnasta 177 163
Velat jälleenvakuutustoiminnasta 29 30
Potilasvakuutuksiin liittyvät velat 118 115
Vakuutusmaksuverot 49 49
Verovelat 114 91
Siirtovelat 174 181
Muut 39 39
Vahinkovakuutustoiminnan muut velat yhteensä 700 669
Muista veloista pitkäaikaisten osuus on 96 milj. euroa (108).
Erä Muut sisältää mm. ennakonpidätysvelat sekä velat tapaturmavakuutuksen ja eläke-etuuksien perusteella maksettavista sosiaalikuluista, vakuutusmaksuverot sekä muut siirtovelat.
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
Korot 7 10
Verot 0 5
Velat ensivakuutustoiminnasta 30 21
Velat jälleenvakuutustoiminnasta 5 4
Kauppahintavelat 31 61
Saadut vakuudet 2 0
Muut 73 66
Henkivakuutustoiminnan muut velat yhteensä 148 167
Erä Saadut vakuudet sisältää johdannaiskaupasta ja osakelainauksesta syntyvän vakuusvaatimuksen vakuudeksi hyväksyttävät varat.
Erä Muut sisältää mm. ennakonpidätys- ja sosiaaliturvamaksuvelat, ostovelat sekä velat yhteistoimintayhtiöille.
Omistusyhteisö
Milj. e 2016 2015
Korot 25 34
Johdannaiskaupan vakuudet 17 38
Osingonjakovelka 38 35
Muut 16 26
Omistusyhteisön muut velat yhteensä 96 133
Erä Muut sisältää mm. kannustinjärjestelmiin ja suoritepalkkioihin liittyvät varaukset.
Segmenttien väliset eliminoinnit -10 -11
Milj. e 2016 2015
Konserni yhteensä 933 957
33 Ehdolliset velat ja sitoumukset
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Takaukset 4 5
Muut peruuttamattomat sitoumukset 15 15
Yhteensä 19 20
Vakuudeksi annettu omaisuus ja vakuudelliset velat ja sitoumukset
2016 2015
Milj. e Annettu vakuus Velat/
sitoumukset
Annettu vakuus Velat/
sitoumukset
Vakuudeksi annettu omaisuus
Sijoitukset
- Sijoitusarvopaperit 231 147 242 159
Yhteensä 231 147 242 159
Milj. e 2016 2015
Johdannaiskaupan vakuudeksi annettu omaisuus, kirjanpitoarvo
Sijoitukset 16 0
Vakuudeksi annetut varat sisältyvät tase-erään Muut saamiset.
Milj. e 2016 2015
Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset
Maksettavat vähimmäisvuokrat
yhden vuoden kuluessa 31 32
yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 103 98
yli viiden vuoden kuluttua 45 48
Yhteensä 180 178
Kaudella kuluksi kirjatut ja edelleenvuokrattujen tilojen vuokrat
- vähimmäisvuokrat -33 -20
If Skadeförsäkring AB:llä on keskinäisesti velvoittava vakuutus Pohjoismaisessa Ydinvakuutuspoolissa, norjalaisessa Naturskadepoolenissa ja hollantilaisessa Terroripoolissa.
Kun Skandia-konsernin vahinkovakuutusliike siirrettiin If-konserniin 1.3.1999, If Skadeförsäkring Holding AB ja If Skadeförsäkring AB asettivat Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) hyväksi takuun. Kyseiset If-konsernin yhtiöt takasivat yhteisvastuullisesti, että Skandia-ryhmän yhtiöille korvataan kaikki sellaiset vaatimukset ja sitoumukset, jotka perustuvat Skandia-konsernista If-konserniin siirrettyyn vahinkovakuutustoimintaan liittyviin takuisiin ja muihin vastaaviin sitoumuksiin.
If Skadeförsäkring Holding AB ja If Skadeförsäkring AB ovat kumpikin solmineet Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) ja Tryg-Baltica Forsikring AS:n kanssa sopimuksen, jonka mukaan Skandialle ja Tryg-Balticalle korvataan kaikki sellaiset vaatimukset, jotka liittyvät Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) ja Vesta Forsikring AS:n Skandia Marine Insurance Companylle (UK), nyk. Marlon Insurance Company Ltd, antamiin takuisiin, ja joiden edunsaajana on Institute of London Underwriters. Marlon Insurance Company Ltd myytiin vuonna 2007, jolloin ostaja antoi Ifin hyväksi takuun koko määrästä, minkä If mahdollisesti joutuu korvaamaan em. sopimusten perusteella.
If Vahinkovakuutushtiö Oy:llä on voimassa olevia sitoumuksia yksityisille pääomarahastoille 15 milj. euroa, mikä vastaa enimmäissummaa, minkä yhtiö on sitoutunut rahastoihin investoimaan. Pääomakutsut näihin rahastoihin tapahtuvat useamman vuoden aikana, sitä mukaan kun rahastot suorittavat investointeja.
Tiettyjen Sammon kanssa yhteiskäytössä olevien tietojärjestelmien osalta If Skadeförsäkring Holding AB on sitoutunut korvaamaan Sammolle mahdolliset kustannukset, joita järjestelmien omistaja voi Sammolta vaatia.
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Sijoitussitoumukset 657 397
IT-hankinnat 2 1
Yhteensä 658 398
Milj. e 2016 2015
Johdannaiskaupan vakuudeksi annettu omaisuus, kirjanpitoarvo
Käteinen 18 19
Vakuudeksi annetut varat sisältyvät tase-erään Muut saamiset.
Milj. e 2016 2015
Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset
Maksettavat vähimmäisvuokrat
yhden vuoden kuluessa 2 2
yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 7 8
yli viiden vuoden kuluessa 6 7
Yhteensä 15 18
Kaudella kuluksi kirjatut vuokrat ja edelleenvuokrattujen tilojen vuokrat eriteltynä
- vähimmäisvuokrat -4 -4
- edelleenvuokrattujen tilojen vuokrat 0 0
Vuokrakulut yhteensä -4 -4
Omistusyhteisö
Milj. e 2016 2015
Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset
Maksettavat vähimmäisvuokrat
yhden vuoden kuluessa 1 1
yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 4 0
yli viiden vuoden kuluessa 1 -
Yhteensä 6 1
Konsernilla oli vuoden 2016 lopussa vuokralle otettuja tiloja yhteensä 159 160 m2 (171 254). Vuokrasopimukset on tehty pääosin 3 - 10 vuodeksi.
34 Oma pääoma
Osakepääoma
Yhtiön osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa oli 560 000 000 osaketta, jotka jakautuivat 558 800 000 A-osakkeeseen sekä
1 200 000 B-osakkeeseen. Yhtiön osakepääomassa 98 milj. euroa ei tapahtunut muutoksia tilikauden aikana.

Tilikauden päättyessä konserniyhtiöiden hallussa ei ollut omia osakkeita.
Oman pääoman rahastot ja kertyneet voittovarat
Vararahasto
Vararahasto sisältää yhtiöjärjestyksen mukaisen tai yhtiökokouksen päätöksellä vapaasta omasta pääomasta siirretyn osuuden.
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
Rahasto sisältää muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan siltä osin, kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan.
Muut oman pääoman erät
Muut oman pääoman erät sisältävät myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutokset, rahavirran suojauksena käytettävien johdannaisinstrumenttien käypien arvojen muutokset sekä muuntoerot.

Muutokset oman pääoman rahastoissa ja kertyneissa voittovaroissa on esitetty konsernin oman pääoman muutoslaskelmalla.
35 Lähipiiritiedot
Johtoon kuuluvat avainhenkilöt
Sampo-konsernin johtoon kuuluvia avainhenkilöitä ovat Sampo Oyj:n hallituksen jäsenet, Sampo-konsernin johtoryhmä sekä yhteisöt, joissa avainhenkilöillä on määräysvalta.
Johtoon kuuluville avainhenkilöille maksettu kompensaatio
Milj. e 2016 2015
Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 9 8
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 2 4
Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet 14 13
Yhteensä 26 25
Lisäksi tilikaudella 2016 maksettiin myöhentämissäännöksen perusteella entisille johtoon kuuluville avainhenkilöille 66 786 euroa (119 269).
Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet sisältävät tilikaudelle kirjatut palkat ja tulospalkkiot sosiaaliturvamaksuineen.
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet sisältävät TyEL-perusvakuutuksen perusteella tilikaudelle kirjatut maksut sekä vapaaehtoiset lisäeläkemaksut.
Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet sisältävät johdon ja asiantuntijoiden pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien perusteella tilikaudelle kirjatut palkkiot (kts. liite 36).
Johtoon kuuluvien avainhenkilöiden lähipiiriliiketoimet
Johtoon kuuluvilla avainhenkilöillä ei ole lainoja konserniyhtiöiltä.
Osakkuusyhtiöt
Lähipiirisaamiset ja -velat/osakkuusyhtiö Nordea
Milj. e 2016 2015
Varat 2 500 2 004
Velat 90 102
Konsernin saamiset Nordealta koostuvat pääosin pitkistä joukkovelkakirjasijoituksista sekä talletuksista. Lisäksi konsernilla on useita voimassaolevia johdannaissopimuksia liittyen konsernin sijoitusten ja velkojen riskienhallintaan.
36 Kannustinjärjestelmät
Johdon ja asiantuntijoiden pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät 2011 I - 2014 I
Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä 2011 I - 2014 I Sammon johdolle ja asiantuntijoille. Sammon hallitus on valtuuttanut konsernijohtajan päättämään kannustinjärjestelmään kuuluvista henkilöistä ja heille tulevien suorituspalkkion määräytymisperusteena olevien bonusyksiköiden määrästä. Ohjelmissa konsernin johtoryhmän jäsenten osalta päätöksen jaettavien bonusyksiköiden määrästä tekee konsernin hallitus. Ohjelmien piiriin kuului vuoden 2016 lopussa noin 120 henkilöä.
Kannustepalkkion määrä riippuu Sammon A-osakkeen kurssikehityksestä sekä vakuutusliikkeen tuotosta (IM) ja riskisopeutetun pääoman tuotosta (RORAC). Yhden laskennallisen kannusteyksikön arvo on Sammon A-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi ohjelmien ehdoissa määrättynä ajankohtana vähennettynä lähtökurssilla, jota oikaistaan kannustimen maksupäivään mennessä maksetulla osakekohtaisella osingolla. Ohjelmien lähtökurssit ennen osinkoja ovat 18,37 - 43,38 euroa. Laskennallisen kannusteyksikön arvo on maksimissaan 33,37 - 62,38 euroa vähennettynä osinko-oikaistulla lähtökurssilla. Kaikissa ohjelmissa kannustepalkkio riippuu kahdesta mittarista. Mikäli vakuutusliikkeen tuotto on 6 prosenttia tai yli, kannustepalkkion tästä tunnusluvusta riippuva osuus maksetaan kokonaisuudessaan, ja, mikäli tuotto on 4 - 5,99 prosenttia, maksu on puolet täydestä määrästä. Tunnusluvun jäädessä alle 4 prosentin ei vakuutusliikkeen tuottoon perustuvaa osaa makseta lainkaan. Lisäksi palkkiossa huomioidaan riskisopeutetun pääoman tuotto. Mikäli tuotto on vähintään riskitön tuotto + 4 prosenttia, maksetaan tästä tunnusluvusta riippuva osuus kokonaisuudessaan. Mikäli tuotto on vähintään riskitön tuotto + 2 prosenttia mutta vähemmän kuin riskitön tuotto + 4 prosenttia, maksetaan puolet täydestä määrästä. Mikäli tuotto jää tämän alle, ei riskisopeutetun pääoman tuottoon perustuvaa osaa makseta lainkaan.
Kussakin ohjelmassa on kolme suorituskautta ja palkkiot maksetaan käteisenä kolmessa erässä. Kannustepalkkion saajan tulee valtuuttaa Sampo Oyj hankkimaan puolestaan Sammon A-osakkeita 60 prosentilla saamansa kannustepalkkion määrästä verojen ja vastaavien maksujen vähentämisen jälkeen. Osakkeet ovat luovutusrajoitusten alaisia kolme vuotta kannustepalkkion maksamisesta. Kannustepalkkiot saatetaan maksaa ennenaikaisesti liittyen mahdollisiin konsernirakenteen muutoksiin tai työsuhteen päättymiseen erikseen määritellyistä syistä. Ohjelmien käypä arvo arvioidaan käyttäen Black-Scholes-hinnoittelumallia.
2011 I 2011 I/2 2014 I 2014 I/2
Ehdot hyväksytty *) 14.9.2011 14.9.2011 17.9.2014 17.9.2014
Myönnetty (tuhatta kpl) 31.12.2013 4 134 100 - -
Myönnetty (tuhatta kpl) 31.12.2014 2 855 100 4 434 -
Myönnetty (tuhatta kpl) 31.12.2015 1 415 70 4 380 62
Myönnetty (tuhatta kpl) 31.12.2016 0 35 4 211 62
Kausi I päättyy 30 % Q2-2014 Q2-2015 Q2-2017 Q2-2018
Kausi II päättyy 35 % Q2-2015 Q2-2016 Q2-2018 Q2-2019
Kausi III päättyy 35 % Q2-2016 Q2-2017 Q2-2019 Q2-2020
Maksuajankohta I 30 % 9-2014 9-2015 9-2017 9-2018
Maksuajankohta II 35 % 9-2015 9-2016 9-2018 9-2019
Maksuajankohta III 35 % 9-2016 9-2017 9-2019 9-2020
Sammon A-osakkeen kurssi ehtojen hyväksymispäivänä euroa *) 18,10 18,10 37,22 37,22
Lähtökurssi euroa **) 18,37 24,07 38,26 43,38
Lähtökurssi oikaistuna osingolla euroa 31.12.2016 10,07 16,97 34,16 41,23
Sammon A-osakkeen päätöskurssi 31.12.2016 42,59
Perusarvo yhteensä (milj. euroa) 0 1 21 0
Velka yhteensä 22
Raportointikauden kulu yhteensä ml. sivukulut (milj. euroa) 15
*) Kannustimien myöntämispäivät vaihtelevat
**) 10 päivän vaihdolla painotettu keskikurssi hyväksymispäivästä
37 Myytävänä olevat omaisuus- ja niihin liittyvät velkaerät
Lokakuussa 2016 Mandatum Life ilmoitti, ettei se jatka vakuutusten jakelusopimusta Danske Bank Oyj:n kanssa 31.12.2016 jälkeen ja että se käyttää oikeuttaan myydä Danske Bankin kautta hankittu vakuutuskanta Danske Bank A/S:lle. Arvonmääritys kestää arviolta vuoden 2017 kesään. Kannansiirto vaatii toteutuakseen viranomaisten hyväksynnän ja sen arvioidaan toteutuvan aikaisintaan vuoden 2017 lopulla.
Sopimuksen kohteena oleva vakuutuskanta sisältyy pääasiassa "Sijoitussidonnaiset sopimukset" -segmenttiin. Varat ja velat on arvostettu kirjanpitoarvoon. Laskuperustekorollisen vakuutuskannan vaikutus "muut sopimukset" -segmentin sijoitustoiminnan tulokseen arvioidaan olevan vähäinen. Myös "muut sopimukset"-segmenttiin sisältyvä riskiliikkeen tulos muodostuu pääosin muusta kuin sopimuksen kohteena olevasta vakuutuskannasta. Henkivakuutustoiminnan kustannusliikkeen tulokseen vakuutuskannan siirtymisellä odotetaan olevan merkittävä tulosta heikentävä vaikutus ja tämä tulee näkymään pääosin "Sijoitussidonnaiset sopimukset" -segmentissä. Vakuutuskannan maksutulo oli 304 milj. e vuonna 2016 ja korvausmeno 253 milj. e.
Vakuutuskannan varat ja velat 31.12.2016
Vastaavaa
Rahoitusvarat 210
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset 2 992
Liikearvo 89
Yhteensä 3 291
Vastattavaa
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 210
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista 2 992
Yhteensä 3 202
38 Tilintarkastajan palkkiot
Milj. e 2016 2015
Tilintarkastuspalkkiot -2 -2
Muut palkkiot 0 0
Yhteensä -3 -3
39 Oikeudenkäynnit
Konsernin yritykset ovat osapuolina oikeudenkäynneissä, joissa käsittely on kesken 31.12.2016. Oikeudenkäynnit koskevat tavanomaisia liiketoimia. Yhtiöiden arvioiden mukaan ei ole todennäköistä, että yrityksille olisi oikeudenkäyntien tuloksena tulossa merkittäviä menetyksiä.
40 Sijoitukset tytäryhtiöissä
Nimi Konsernin omistus-
osuus %
Kirjanpito-
arvo
Vahinkovakuutustoiminta
If Skadeförsäkring Holding AB (publ) 100 1 886
If Skadeförsäkring AB 100 1 265
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 100 464
If P&C Insurance AS 100 46
Support Services AS 100 0
CJSC If Insurance 100 9
If Livförsäkring AB 100 8
Henkivakuutustoiminta
Henkivakuutusosakeyhtiö Mandatum 100 484
Innova Palvelut Oy 100 3
Mandatum Life Palvelut Oy 100 1
Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy 100 2
Saka Hallikiinteistöt GP Oy 100 0
Mandatum Life Vuokratontit I GP Oy 100 0
Mandatum Life Fund Management S.A. 100 1
Mandatum Life Insurance Baltic SE 100 11
Muu toiminta
If IT Services A/S 100 0
Sampo Capital Oy 100 1
Ei sisällä konsernitilinpäätökseen yhdisteltyjä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöitä.
41 Sijoitukset muissa kuin tytär- ja osakkuusyhtiöissä
Taulukot sisältävät yli 5 milj. euron omistukset (käypä arvo) ja pörssiyhtiöistä lisäksi yli 5 prosenttia ylittävät omistukset.
Henkivakuutuksen taulukko ei sisällä sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevia omistuksia.
Vahinkovakuutustoiminta
Maa Osuus
osakkeista %
Kirjanpito-
arvo /
käypä arvo
Pörssiosakkeet
A P Moller - Maersk Tanska 0,03% 9
ABB Sveitsi 0,20% 89
Atlas Copco A+B Ruotsi 0,14% 45
BB Tools Ruotsi 0,64% 4
Clas Ohlson Ruotsi 4,75% 44
CTT Systems Ruotsi 4,08% 6
Beijer Ab Gl Ruotsi 0,44% 4
Gunnebo AB Ruotsi 11,67% 36
Hennes Mauritz AB Ruotsi 0,21% 94
Husqvarna AB Ruotsi 1,01% 43
Husqvarna AB Ruotsi 0,39% 17
Investor AB Ruotsi 0,13% 35
Lindab Intl AB Ruotsi 4,94% 30
Nederman Holding AB Ruotsi 9,90% 23
Nobia AB Ruotsi 10,10% 157
Nolato AB Ruotsi 0,92% 7
Sandvik AB Ruotsi 0,44% 65
Sectra AB Ruotsi 11,04% 57
Svedbergs i Dalstrop Ruotsi 11,45% 11
Teliasonera AB Ruotsi 0,37% 62
VBG Group AB Ruotsi 3,94% 9
Veidekke ASA Norja 6,90% 125
Volvo AB Ruotsi 0,06% 14
Volvo AB Ruotsi 0,40% 95
Yara Intl ASA Norja 0,38% 39
Marine Harvest ASA Norja 0,23% 16
Team Tankers Intl AS Norja 0,91% 2
Dof ASA Norja 4,50% 8
Solstad Offshore ASA Norja 0,70% 1
Pörssiyhtiöt yhteensä 1 144
Muut yhtiöt 1
Sijoitusrahastot
Danske Invest Suomi 79
Danske Invest Suomi 20
PEQ Eqt III Guernsey 0
PEQ Eqt IV Guernsey 0
PEQ GS Loan Partn I Caymansaaret 2
Investec Asset Mgmt Iso-Britannia 52
Lyxor Int AM Ranska 0
PEQ Mandatum I Suomi 1
PEQ Mandatum II Suomi 2
PEQ Mandatum II Suomi 4
PEQ Private Egy mkt Suomi 0
State Street Global Suomi 68
PEQ Eqt Mid Market Iso-Britannia 10
Handelsbanken Fonder Ruotsi 25
Hermes Investment Irlanti 52
Blackrock AM DE Tanska 20
PEQ OMP Capital Norja 2
Blackrock AM DE Tanska 63
Sijoitusrahastot yhteensä 401
Vahinkovakuutustoiminnan osakkeet ja osuudet yhteensä 1 547
Henkivakuutustoiminta
Maa Osuus
osakkeista %
Kirjanpito-
arvo /
käypä arvo
Pörssiosakkeet
Amer Sports Oyj - A Suomi 3,21% 96
Asiakastieto Group Oyj Suomi 9,27% 27
BASF SE Saksa 0,01% 9
Bayerische Motoren Werke AG Saksa 0,02% 12
British American Tobacco PLC Iso-Britannia 0,01% 8
CapMan Oyj - B Suomi 7,49% 13
Caverion Oyj Suomi 2,27% 23
Comptel Oyj Suomi 18,79% 49
Continental AG Saksa 0,03% 10
Deutsche Post AG Saksa 0,02% 9
DNA Oy Suomi 1,02% 14
Elecster Oyj - A Suomi 6,43% 1
F-Secure Oyj Suomi 3,65% 20
GlaxoSmithKline PLC Iso-Britannia 0,01% 9
Kuehne + Nagel International AG Sveitsi 0,06% 9
Lassila & Tikanoja Oyj Suomi 5,96% 44
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Ranska 0,01% 6
Metso Oyj Suomi 0,73% 30
Nestle SA Sveitsi 0,00% 10
Nokia Oyj Suomi 0,03% 8
Nokian Renkaat Oyj Suomi 0,44% 21
Oriola-KD Oyj Suomi 2,51% 20
Roche Holding AG Sveitsi 0,01% 11
Royal Dutch Shell PLC Iso-Britannia 0,01% 6
SAP AG Saksa 0,01% 10
Schneider Electric SA Ranska 0,03% 11
Stora Enso Oyj - R Suomi 0,17% 10
Syngenta AG Sveitsi 0,02% 7
Teleste Oyj Suomi 8,84% 15
Tikkurila Oyj Suomi 3,66% 30
Tokmanni Group Oyj Suomi 3,99% 20
Unilever NV - CVA Alankomaat 0,01% 8
UPM-Kymmene Oyj Suomi 0,69% 86
Uponor Oyj Suomi 1,44% 17
Vaisala Oyj Suomi 4,21% 26
Valmet Corp Suomi 0,62% 13
Wärtsilä Oyj Abp Suomi 0,16% 14
YIT Oyj Suomi 0,79% 8
Yhteensä 740
Muut pörssiosakkeet 177
Pörssiyhtiöt yhteensä 918
Muut osakkeet
Pension Corporation Group Limited Guernsey 8
Yhteensä 8
Rahastot
Allianz RCM Europe Equity Growth W Luxemburg 75
Comgest Growth Asia Ex Japan USD I Acc Class Irlanti 62
Danske Invest Europe High Dividend I Luxemburg 60
DJ STOXX 600 Opt Healthcare Irlanti 30
Financial Select Sector Spdr Yhdysvallat 11
Fourton Odysseus Suomi 47
Fourton Stamina Non-Ucits Suomi 27
Investec Gsf-Asia Pacific-I Iso-Britannia 72
iShares Core S&P 500 ETF Yhdysvallat 251
iShares SMI ETF Sveitsi 56
KJK Fund SICAV-SIF Baltic States B1 C Suomi 13
Lansdowne Clean Energy Funds Iso-Britannia 5
LUX Mandatum Life Nordic High Yield Total Return Fund SICAV-SIF G EUR Share Class Luxemburg 14
MFS European Value Fund Z Luxemburg 56
MFS Mer-Europe Sm Cos-I1Eur Luxemburg 18
The Forest Company Limited Guernsey 7
Unideutschland XS Saksa 27
Yhteensä 831
Pääomarahastot
Activa Capital Fund II FCPR Ranska 6
Amanda III Eastern Private Equity L.P. Suomi 12
Amanda IV West L.P. Suomi 19
Apollo Offshore Energy Opportunity Fund Limited Caymansaaret 9
Avenue Energy Opportunities Fund L.P. Yhdysvallat 19
Avenue Special Situations Fund VI (C-Feeder), L.P. Caymansaaret 11
Broad Street Loan Partners 2013 Europe L.P. Iso-Britannia 45
Broad Street Real Estate Credit Partners II Treaty Fund, L.P. Caymansaaret 10
Capman Buyout IX Fund A L.P. Guernsey 5
CapMan Hotels RE Ky Suomi 10
CapMan RE II Ky Suomi 7
Capman Real Estate I Ky Suomi 11
Capman Real Estate II Ky Suomi 8
EQT Auris Co-Investment L.P. Iso-Britannia 18
EQT Credit (No.2) L.P. Guernsey 37
EQT kfzteile24 Co-Investment L.P. Iso-Britannia 9
EQT Mid Market (No.1) Feeder Limited Partnership Iso-Britannia 10
EQT VI (No.1) L.P. Guernsey 37
Financial Credit Investment I, L.P. Caymansaaret 16
Fortress Credit Opportunities Fund II (C) L.P. Caymansaaret 46
Fortress Credit Opportunities Fund III (C) L.P. Caymansaaret 29
Fortress Credit Opportunities Fund IV (C) L.P. Caymansaaret 16
Fortress Life Settlement Fund (C) L.P. Caymansaaret 10
Highbridge Liquid Loan Opportunities Fund, L.P Caymansaaret 61
Lunar Capital Partners III L.P. Caymansaaret 9
M&G Debt Opportunities Fund Iso-Britannia 7
M&G Debt Opportunities Fund II Irlanti 29
MB Equity Fund IV Ky Suomi 12
Mount Kellet Capital Partners (Cayman), L.P. Caymansaaret 10
Mount Kellett Capital Partners (Cayman) II, L.P. Caymansaaret 11
Oaktree Real Estate Debt Fund (Cayman), L.P. Caymansaaret 7
Petershill II Offshore LP Caymansaaret 13
Russia Partners II, L.P. Caymansaaret 5
Specialty Fund III Caymansaaret 33
Verdane Capital VII K/S Tanska 14
Verdane Capital VIII K/S Tanska 8
Victory Park Capital Fund II (Cayman), L.P. Caymansaaret 17
Yhteensä 640
Muut osakkeet ja osuudet 112
Henkivakuutustoiminnan osakkeet ja osuudet yhteensä 2 509
Omistusyhteisö
Maa Osuus
osakkeista %
Kirjanpito-
arvo /
käypä arvo
Pörssiosakkeet
Aktia Oyj Suomi 5,7% 37
Asiakastieto Group Oyj Suomi 10,1% 29
Muut osakkeet ja osuudet ja rahastot
LUX Mandatum Life European Small & Mid Cap Equity Fund SICAV-SIF G EUR Share Class Luxemburg 0,0% 11
LUX Mandatum Life Finland Equity Fund SICAV-SIF G EUR Share Class Luxemburg 0,0% 11
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Suomi 80,3% 14
Muut 47
Omistusyhteisön osakkeet ja osuudet yhteensä 148
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.