Konsernin liitetiedot

Valitse liite 1–42
15 Rahoitusvarat
Konsernin rahoitusvarat koostuvat sijoituksista johdannaissopimuksiin, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista, lainoista ja muista saamisista sekä myytävissä olevista rahoitusvaroista. Omistusyhteisösegmentti sisältää lisäksi sijoitukset tytäryhtiöosakkeisiin.
Johdannaissopimuksia konsernissa voidaan tehdä sekä kaupankäynti- että suojaamistarkoituksessa. Käytettäviä instrumentteja ovat valuutta-, korko- ja osakejohdannaiset. Vahinko- ja henkivakuutustoiminnassa on tilikaudella sovellettu käyvän arvon suojausta.
Milj. e 2016 2015
Vahinkovakuutustoiminta
Johdannaissopimukset 14 21
Lainat ja muut saamiset 84 108
Myytävissä olevat rahoitusvarat 11 569 10 437
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä 11 667 10 566
Henkivakuutustoiminta
Johdannaissopimukset 13 11
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 24 48
Lainat ja muut saamiset 20 24
Myytävissä olevat rahoitusvarat 5 612 5 956
Yhteensä 5 670 6 039
Myytävänä olevat rahoitusvarat -210 -
Henkivakuutustoiminta yhteensä 5 459 6 039
Omistusyhteisö
Johdannaissopimukset 18 21
Lainat ja muut saamiset 0 1
Myytävissä olevat rahoitusvarat 814 852
Sijoitukset tytäryhtiöissä 2 370 2 370
Omistusyhteisö yhteensä 3 201 3 243
Segmenttien väliset eliminoinnit -2 659 -2 659
Konserni yhteensä 17 668 17 189
Vahinkovakuutustoiminta
Johdannaissopimukset
2016 2015
Kohde-et. Käypä arvo Kohde-et. Käypä arvo
Milj. e nimell.arvo Saamiset Velat nimell.arvo Saamiset Velat
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset
OTC-johdannaiset
Koronvaihtosopimukset 67 0 4 2 069 0 2
Valuuttajohdannaiset
OTC-johdannaiset
Valuuttatermiinit 3 148 13 63 2 777 19 15
Valuuttaoptiot, ostetut ja myydyt 30 0 0 101 1 0
Valuuttajohdannaiset yhteensä 3 178 13 63 2 878 21 15
Osakejohdannaiset
OTC-johdannaiset
Osake- ja osakeindeksioptiot 0 1 - - - -
Vahinkovakuutuksen johdannaissopimukset yhteensä 3 245 14 67 4 948 21 17
Muut rahoitusvarat
Milj. e 2016 2015
Lainat ja muut saamiset
Jälleenvakuutustalletesaamiset 1 1
Muut 83 108
Lainat ja muut saamiset yhteensä 84 108
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Saamistodistukset
Julkisyhteisöjen liikkeeseenlaskemat 1 246 1 392
Pankkien liikkeeseen laskemat 3 407 3 120
Muut saamistodistukset 5 370 4 404
Saamistodistukset yhteensä 10 022 8 916
Osakkeet ja osuudet
Listatut 1 524 1 497
Muut 23 25
Osakkeet ja osuudet yhteensä 1 547 1 522
Myytävissä olevat rahoitusvarat yhteensä 11 569 10 437
Vahinkovakuutustoiminnan myytävissä olevat arvopaperit sisältävät arvonalentumistappioita 227 milj. euroa (197).
Vahinkovakuutustoiminnan rahoitusvarat yhteensä 11 667 10 566
Henkivakuutustoiminta
Johdannaissopimukset
2016 2015
Kohde-et. Käypä arvo Kohde-et. Käypä arvo
Milj. e nimell.arvo Saamiset Velat nimell.arvo Saamiset Velat
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset
OTC-johdannaiset
Koronvaihtosopimukset 144 1 0 4 618 0 1
Luottoriskinvaihtosopimukset - - - 643 - 0
Yhteensä 144 1 0 5 261 0 2
Valuuttajohdannaiset
OTC-johdannaiset
Valuuttatermiinit 1 691 10 11 1 633 8 22
OTC-valuuttaoptiot ostetut ja myydyt 63 0 0 156 1 1
Valuuttajohdannaiset yhteensä 1 754 10 11 1 789 9 22
Henkivakuutuksen kaupankäyntitarkoituk-sessa pidettävät johdannaissopimukset yhteensä 1 898 10 11 7 050 9 24
Suojaavat johdannaissopimukset
Käypää arvoa suojaavat
Valuuttatermiinit 534 2 0 602 2 9
Käypää arvoa suojaavat yhteensä 534 2 0 602 2 9
Henkivakuutuksen suojaavat johdannaissopimukset yhteensä 534 2 0 602 2 9
Henkivakuutuksen johdannaissopimukset yhteensä 2 432 13 11 7 651 11 33
Käyvän arvon suojaus
Käyvän arvon suojausta käytetään suojaamaan osaa myytävissä olevien rahoitusvarojen valuuttariskistä. Suojaussuhteen ulkopuolelle on jätetty termiinisopimusten korkoelementti. Käyvän arvon suojauksiksi luokiteltujen valuuttajohdannaisten nettotulos oli 19 (-69) milj. euroa. Suojattavasta riskistä johtuva nettotulos myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon suojauksesta oli -19 (68) milj. euroa.
Muut rahoitusvarat
Milj. e 2016 2015
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
Saamistodistukset
Julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat 15 13
Pankkien liikkeeseen laskemat 7 10
Muut saamistodistukset 0 23
Saamistodistukset yhteensä 22 47
Listatut osakkeet ja osuudet 2 2
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat yhteensä 24 48
Lainat ja muut saamiset
Lainat 20 24
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Saamistodistukset
Julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat 19 30
Pankkien liikkeeseen laskemat 563 488
Muut saamistodistukset 2 523 2 896
Saamistodistukset yhteensä 3 105 3 414
Osakkeet ja osuudet
Listatut 1 727 1 669
Muut 779 873
Osakkeet ja osuudet yhteensä 2 507 2 542
Myytävissä olevat rahoitusvarat yhteensä 5 612 5 956
Henkivakuutustoiminnan myytävissä olevat arvopaperit sisältävät arvonalentumistappioita 15 milj. euroa (19).
Henkivakuutustoiminnan rahoitusvarat yhteensä 5 670 6 039
Myytävänä olevat rahoitusvarat -210 -
Henkivakuutustoiminta yhteensä 5 459 6 039
Myytävissä olevat rahoitusvarat / Saamistodistukset: Myytävissä olevista rahoitusmarkkinavälineistä on joukkovelkakirjalainasijoituksia 2 925 milj. euroa (3 334) ja rahamarkkinasijoituksia 180 milj. euroa (95).
Myytävissä olevat rahoitusvarat / Osakkeet ja osuudet: Julkisesti noteeratuista myytävissä olevista osakkeista 913 miljoonaa (831) on pörssiosakkeita. Muihin kuin julkisesti noteerattuihin myytävissä oleviin osakkeisiin sisältyy pääomarahastosijoituksia 727 milj. euroa (768).
Omistusyhteisö
Johdannaissopimukset
2016 2015
Kohde-et. Käypä arvo Kohde-et. Käypä arvo
Milj. e nimell.arvo Saamiset Velat nimell.arvo Saamiset Velat
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset
OTC-johdannaiset
Koronvaihtosopimukset 523 12 - 800 10 -
Valuuttajohdannaiset
OTC-johdannaiset
Valuuttatermiinit 478 4 1 74 1 2
Osakejohdannaiset
OTC-johdannaiset
Osake- ja osakeindeksioptiot 9 2 3 60 10 10
Omistusyhteisön johdannaissopimukset yhteensä 1 010 18 3 933 21 12
Muut rahoitusvarat
Milj. e 2016 2015
Lainat ja muut saamiset
Talletukset 0 1
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Saamistodistukset
Pankkien liikkeeseenlaskemat 250 196
Muut saamistodistukset 415 407
Saamistodistukset yhteensä 666 603
Osakkeet ja osuudet
Listatut 129 228
Muut 20 20
Osakkeet ja osuudet yhteensä 148 248
Myytävissä olevat rahoitusvarat yhteensä 814 852
Omistusyhteisön myytävissä olevat arvopaperit eivät sisällä arvonalentumistappioita.
Sijoitukset tytäryhtiöissä 2 370 2 370
Omistusyhteisön rahoitusvarat yhteensä 3 201 3 243
Segmenttien väliset eliminoinnit -2 659 -2 659
Milj. e 2016 2015
Konserni yhteensä 17 668 17 189
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.