Konsernin liitetiedot

Valitse liite 1–42
16 Käyvät arvot
2016 2015
Milj. e Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo
Konsernin rahoitusvarat
Rahoitusvarat 17 880 17 879 17 192 17 189
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset 3 427 3 427 5 847 5 847
Muut varat 49 49 28 28
Käteiset varat 2 585 2 585 1 997 1 997
Yhteensä 23 941 23 940 25 064 25 060
Konsernin rahoitusvelat
Rahoitusvelat 3 910 3 847 2 424 2 375
Muut velat 31 31 64 64
Yhteensä 3 941 3 878 2 488 2 439
Taulukossa esitetään rahoitusvarojen ja –velkojen käyvät arvot ja kirjanpitoarvot tase-erittäin. Myytävänä olevat omaisuuserät sisältyvät lukuihin. Käypien arvojen arviointiperiaatteet esitetään tilinpäätösperiaatteissa.
Sijoitusarvopapereiden käypä arvo määritellään käyttäen toimivilla markkinoilla noteerattuja markkinahintoja. Jos noteerattua hintaa aktiivisilta markkinoilta ei ole saatavissa, käypä arvo arvioidaan diskontattujen rahavirtojen perusteella. Diskonttokorko saadaan markkinoilta saatavalta korkokäyrältä.
Johdannaissopimusten käypä arvo määritellään käyttäen toimivilla markkinoilla noteerattuja markkinahintoja, rahavirtojen diskonttausmenetelmää tai optiohinnoittelumalleja.
Lainojen ja muiden vastaavien rahoitusinstrumenttien, joilla ei ole hintanoteerausta toimivilla markkinoilla, käypä arvo määritellään diskontattujen rahavirtojen perusteella käyttäen markkinoilla noteerattavia korkoja. Markkinoilta saatavaa korkokäyrää oikaistaan rahoitusinstrumenttien muiden osatekijöiden, esim. luottoriskin perusteella.
Lyhytaikaisten korottomien saamisten ja velkojen käypänä arvona käytetään kirjanpitoarvoa.
Käyvät arvot ovat ns. puhtaita arvoja, joissa ei ole mukana siirtyvien korkojen osuutta.
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.